نویسنده = رضا حاجی زاده اصل
تعداد مقالات: 4
4. بررسی عوامل مؤثر در بروز تصادفات در خودروهای سواری سبک ناجا (مطالعه موردی فرماندهی انتظا‌می‌استان همدان )

دوره 6، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 63-90

رضا حاجی زاده اصل؛ سعید حاجی زاده اصل؛ داوود سلیمانی؛ امین هجرانی