دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / اصلاح شده برای چاپ

مقاله پژوهشی

1. نقش نوع استفاده از فضای مجازی با تعارضات زناشویی، طلاق عاطفی و تعهد زناشویی زنان متاهل

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آبان 1400

10.22034/jpcs.2021.211057.1061

آیت اله فتحی


2. نقش پلیس زنان در پیشگیری وضعی از خشونت خانگی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آبان 1400

10.22034/jpcs.2021.210481.1059

عبد الوحید زاهدی؛ مهسا رئیس پورشیرازی؛ محمد فرجی


3. نقش احساس امنیت در تمایل به حضور مجدد گردشگران ورزشی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آبان 1400

10.22034/jpcs.2021.211220.1065

حسین طاهری؛ غلامرضا مرادی سیاسر؛ اصغر آقایی