بررسی تأثیر خلأهای قانونی بر عملکرد فرماندهی کوپ پلیس پیشگیری استان همدان

نویسندگان

گروه فرماندهی و مدیریت دانشگاه علوم انتظامی امین تهران ایران

چکیده

هدف این مقاله مطالعه تأثیر خلأهای قانونی مؤثر بر عملکرد فرماندهی کوپ‌ها ی پلیس پیشگیری ناجا در استان همدان می باشد ، که از لحاظ هدف، کاربردی واز نظر روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی می باشد .جامعه آماری و حجم نمونة انتخاب شده در این پژوهش شامل رؤسا و معاونان کوپ‌های فرماندهی انتظامی استان همدان به تعداد 90نفر است که به صورت تمام‌شمار در تحقیق شرکت داده شده‌اند.که برای کسب اطلاعات دربارة دیدگاه‌ها، باورها و نظرات جامعة آماری پرسشنامه محقق ساخته با20گویه(سؤال) تنظیم و در سطح جامعه آماری تقسیم و داده‌های لازم جمع‌آوری شده‌است. نتایج این پژوهش دلالت بر این دارد که اکثر افراد مورد مطالعه، خلأهای قانونی را در عملکرد فرماندهی کوپ‌ها بسیار تأثیرگذار می‌دانند، به طوری که درخصوص خلأ قانونی در زمینة تبیین حدود اختیارات ضابطان قوة قضائیه71درصد، خلأ قانونی در زمینة اعتبار گزارش ضابطان قوة قضائیه نزد مقامات قضایی 61 درصد، خلأ قانونی در زمینة برخورد با اشخاص مظنون 77 درصد، خلأ قانونی در زمینة بازرسی از خودروها 81 درصد، ابهام قانونی دربارة مفهوم و تعیین مصادیق ضابطان قوة قضائیه 77 درصد، نمرة 10 و بالاتر داده اند و در مجموع، 81 نفر از افراد شرکت کننده، نمرة 50 و بالاتر را اخذ نموده اند و بدین ترتیب، بر تأثیرگذاری این موارد بر عملکرد فرماندهان کوپ صحّه گذاشته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of the Legal Vacuum on the Kop Commander of the Prevention Police (Case study: Hamedan Province police commander)

نویسندگان [English]

  • Majid Ghasemi(M.A)
  • Bakhtiyar Abbasloo (PH.D)
چکیده [English]

Statement of the problem and the objectives: The present study aimed at the analysis of the effects of effective legal vacuums on the function of NAJA prevention police of KOP commander.
The study proved to be applicable from the goal prespective and benefitted from descriptive-experimental design in order to collect data on views, beliefs and the opinions of the subjects under study.
The analytical findings of the study showed that the subjects under study recognize the legal vacuum to be effective on the function of the prevention police of KOPs commander.
The results of this study imply that the majority of subjects under study, consider the legal gaps quite effective on the function of KOP command.
The results of this study imply that the majority of subjects, legal gaps in knowledge, so that the cut is very effective in a legal vacuum role in restraining the judiciary with judicial officials, 61 percent of credit reports, the legal vacuum in dealing with persons suspected of 77 percent, 81 percent of cars inspected in a legal vacuum, a legal ambiguity about the meaning and examples of restraining the judiciary (77%), grade 10 and above have a total of 81 participants, received a score of 50 or higher, and thus the impact on the performance of these leaders have endorsed Kop.

کلیدواژه‌ها [English]

  • legal vacuum
  • prevention police
  • performance
  • Leadership
  • Kop
  • restraining the judiciary
انصاری، ولی الله(1357)، حقوق تحقیقات جنایی، چ1، تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.

ایوبی، محمد(1385)، بررسی موانع و مشکلات نیروی انتظامی در مقام ضابط قوة قضائیه (پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته فرماندهی و مدیریت انتظامی): دانشکدة فرماندهی و ستاد.

آخوندی، محمود(1368)، آیین دادرسی کیفری، ج2، چ1، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

آخوندی، محمود(1382)، آیین دادرسی کیفری، ج5، چ1، تهران: میزان.

آشوری، محمد(1384)، آیین دادرسی کیفری، ج1، چ8، تهران: سمت. 

جعفری لنگرودی، محمد جعفر(1388)، ترمینولوژی حقوق، چ22، تهران: کتابخانه گنج دانش.

حافظ نیا، محمدرضا(1386)، مقدمه­ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، چ13، تهران: سمت.

دهخدا، علی اکبر(1345)، لغت نامة دهخدا، تهران: انتشارات سازمان لغت نامة دهخدا.

سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس و حجازی (1377 )، روش­های تحقیق در علوم رفتاری، تهران: آگاه.

صدری افشار، غلامحسین(1373)، فرهنگ فارسی امروز، ویرایش 2، تهران: کلمه.

عباسلو، بختیار(1386)، «حدود اختیارات ضابطان قوة قضائیه در جرایم مشهود»، فصلنامة مطالعات مدیریت انتظامی.

عباسلو، بختیار(1390)، مسئولیت مدنی ضابطین دادگستری، تهران: انتشارات دانشگاه علوم انتظامی.

علی پور، محمداحمد(1378)، بررسی عوامل مؤثر بر مقبولیت و اعتبار گزارش های قضایی مأمورین، پایان نامة کارشناسی ارشد رشته فرماندهی و مدیریت انتظامی): دانشکدة فرماندهی و ستاد.

علی­آبادی، عبد الحسین(1373)، حقوق جنایی، ج1، چ3، تهران: فردوسی.

عمید، حسن(1353)، فرهنگ عمید، چ11، تهران: جاویدان.     

قاسم پور، ابوالقاسم(1381)، ضابطان قوة قضاییه و و ظایف آنان، تهران: افق امید.

گلدوزیان، ایرج(1372)، حقوق جزای عمومی ایران، ج2 ، چ1، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.

محمدنسل، غلامرضا(1380)، «بررسی و نقد ارزش قضایی گزارش ضابطان قوة قضائیه»، فصلنامة دانش انتظامی.ز

مدنی، سید جلال الدین (1378)، آیین دادرسی کیفری 1و2، چ1، تهران: پایدار.

مهدی­پور، کاظم(1385)، آنچه لازم است ضابطان قوه قضائیه بدانند، تهران: مجد.

ناصرزاده، هوشنگ(1373)، آیین دادرسی کیفری: سلب آزادی تن، چ1، تهران: دیدار.

هدایتی، محمد علی(1342)، آیین دادرسی کیفری، چ3، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.