مطالعه عوامل مؤثر بر احساس امنیت اجتماعی در شهر همدان (با تکیه بر نگرش به عملکرد پلیس

نویسندگان

1 گروه جامعه شناسی دانشگاه یاسوج

2 گروه علوم اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا همدان

3 گروه علوم اجتماعی دانشگاه یاسوج ایران

چکیده

احساس این مقاله با هدف بررسی تعیین عوامل مؤثر بر احساس امنیت اجتماعی در شهر همدان صورت گرفته است.روش تحقیق، پیمایشی بوده و داده‌ها با استفاده از پرسشنامه محقق‌ساخته جمع‌آوری گردید. جامعه آماری تحقیق، کلیه افراد بالای 18 سال شهر همدان بوده که 370 نفر از آن‌ها به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. یافته‌های تحقیق نشان داد که تفاوت معناداری میان افراد جوان و پیر، میان افراد مجرد و متأهل، میان لرها و سایر اقوام ساکن در شهر همدان از نظر احساس امنیت اجتماعی وجود دارد. همچنین رابطه مستقیم و معناداری بین متغیرهای مستقل پایگاه اقتصادی-اجتماعی، اعتماد اجتماعی، میزان دینداری، نگرش نسبت به عملکرد پلیس و متغیر وابسته میزان احساس امنیّت اجتماعی دیده شد. در بین متغیرهای تحقیق، اعتماد اجتماعی با 32 درصد بیشترین سهم را در تبیین احساس امنیت اجتماعی داشت،در نهایت با استفاده از واریانس ترکیب خطی متغیرهای مستقل 7/41درصد از واریانس امنیت اجتماعی توضیح داده شد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sense of social security in Hamedan and its determinants (Relying on the performance of police)

نویسندگان [English]

  • Seyede Massoumeh Hosseini Akhgar (M.A) 1
  • Ismaeil Balali (Ph.D) 2
  • Maryam Mokhtari (Ph.D) 3
چکیده [English]

The present study was to determine factors affecting the sense of social security in a Hamadan has been done. Citizens should be able to live and work in urban spaces as a substrate according to the similarities and differences between individuals and social groups and age, sex, safe environment, healthy, sustainable and attractive for all people and provide the needs of all social strata (Shariati, 1384: 10). No doubt many factors are involved in creating safe and feel safe in this study some of these factors is discussed in Hamedan.
Research, survey and data collection researcher was collected using questionnaires. The statistical population was all people over 18 years of Hamadan 370 of them were selected as examples. The results showed significant differences between young and elderly people, among those married between the Lurs and other relatives and ... There was a sense of social security. The significant relationship between independent variables and economic status - social, social trust, level of religiosity, attitudes toward the police and the dependent variable was the feeling of social security. Among the variables investigated, with 32 percent greater share of social trust in explaining the sense of social security. Variance linear combination of independent variables using 41.7% of the variance was explained by social security feeling.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sense of Social Security
  • mass media
  • Attitudes to the Police
  • structurealismtheory
  • Hamedan
بوزان، باری، (1378)، مردم، دولت‌ها و هراس، ترجمه پژوهشکدة مطالعات راهبردی، تهران.

چلبی، مسعود، (1375)، جامعه‌شناسی نظم، تهران: نشر نی.

ریتزر، جورج، (1381)، نظریة جامعه‌شناسی در دوران معاصر، ترجمة محسن ثلاثی، چاپ ششم، تهران: انتشارات علمی.

گیدنز، آنتونی، (1378)، تجدد و تشخص، ترجمة ناصر موفقیان، تهران: نشر نی.

گیدنز، آنتونی، (1377)، پیامدهای مدرنیت، ترجمة محسن ثلاثی، تهران: نشر مرکز.

نصری، قدیر، (1381)، "معنی و ارکان جامعه‌شناسی امنیّت"، فصلنامة راهبرد، شماره 26، تهران.

بیرو، آلن (1380)، فرهنگ علوم اجتماعی، ترجمه باقر ساروخانی، چاپ چهارم، تهران: کیهان.

حشمت‌یغمایی، محمدتقی (1380)، دینداری نوجوانان و عوامل مؤثر بر آن. پایان‌نامة کارشناسی ارشد رشته جامعه‌شناسی، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.

سرمد، زهره و دیگران (1379)، روش­های تحقیق در علوم رفتاری، تهران: آگاه

ربانی خوراسگانی، علی و وحید قاسمی(1386)، "رابطة احساس امنیّت و نگرش مذهبی"، مجلة پژوهشی دانشگاه اصفهان،  جلد بیست و پنجم، شمارة 4: 18-1.

کامران، حسن و علی شعاع برآبادی(1389)، "بررسی امنیّت شهری در شهرهای مرزی مطالعه­ی موردی؛ شهر تایباد"، جغرافیا، سال هشتم، شماره25: 46-25.

نبوی، سیدعبدالحسین، علی حسین حسین­زاده و سیده هاجر حسینی(1388)، "بررسی تأثیر پایگاه اجتماعی-اقتصادی و هویت قومی بر احساس امنیّت اجتماعی"، فصلنامة دانش انتظامی، سال دهم، شمارة دوم:36-9.

مدیری، آتوسا(1385)، "جرم، خشونت و احساس امنیّت در فضاهای عمومی شهر"، فصلنامة علمی-پژوهشی رفاه اجتماعی، سال ششم، شماره­ی 22: 28-11.

سام­آرام، عزت­اله(1388)، "بررسی رابطة سلامت اجتماعی و امنیّت اجتماعی با تأکید بر رهیافت پلیس­ جامعه­محور"، فصلنامة علمی-پژوهشی انتظام اجتماعی، سال اول، شمارة اول: 29-9.

امیرکافی، مهدی(1385)، "بررسی احساس امنیّت و عوامل مؤثر بر آن؛ مورد مطالعه: شهر تهران"، تحقیقات علوم اجتماعی.

بیات، بهرام(1388)، "بررسی عوامل مؤثر بر احساس امنیّت شهروندان تهرانی(با تأکید بر رسانه­های جمعی، عملکرد پلیس و بروز جرایم)". فصلنامة علمی-پژوهشی انتظام اجتماعی، سال اول، شمارة اول: 29-9.

برآبادی، محمود(1382)، "شهر در امن و امان است"، شهرداری­ها، سال چهارم، شمارة 41: 4-62.

آزاد ارمکی، تقی و افسانه کمالی(1383)، "بررسی تطبیقی اعتماد متقابل در بین دو جنس"، مجلة جامعه­شناسی ایران، دورة پنجم، شمارة 2: 132-100.

میرمحمدی، سیدمحمد(1384)، "مقدمه­ای بر امنیّت اقتصادی"، فصلنامة فرهنگ اندیشه، سال چهارم، شمارة 14 و 15: 268-213.

دلاور، علی و علی­محمد احمدوند و علی محمد رضایی(1387)، "ویژگی­های روان­سنجی مقیاس احساس امنیّت تهران"، دوماهنامة علمی-پژوهشی دانشور رفتار، سال پانزدهم، شمارة 28: 60-49.

ترکان، هاجر و محمدباقر کجباف(1387)، فصلنامة توسعه­ی علوم رفتاری، سال اول، شمارة اول:54-49.

ساروخانی، باقر (1370). درآمدی بر دایرهالمعارف علوم اجتماعی. تهران: کیهان.

ساروخانی، باقر (1377). روش­های تحقیق در علوم اجتماعی، ج2، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

روشه، گی(1389)، تغییرات اجتماعی، تهران: نشر نی.

باباخانی، فرهاد(1388)، بررسی عوامل مؤثر بر احساس امنیّت در سطوح خرد و کلان"، (پایان­نامه­ی کارشناسی ارشد)، دانشگاه شهید بهشتی.

زنجانی زاده اعزازی، هما(1380)، "زنان و امنیّت شهری"، مجلة تخصصی زبان و ادبیات دانشکده و علوم انسانی مشهد، شمارة 3و 4: 623-602.

محمدی، فریبرز و تاجران (1387)، " بررسی نظری طرح امنیّت اجتماعی زنان"، فصلنامه امنیّت   و نظم، سال اول، شمارة 2.

نویدنیا، منیژه(1383)،بررسی ابعاد امنیّت اجتماعی، رسالة دکتری دورة عالی تحقیقات).

رضاقلی، علی(1377)، جامعه­شناسی نخبه­کشی، تهران: نشر نی.

-Walter, S, J. wehrheim (2006),'security and the urban public sphere', German Policy Studies: vol.3,No,1, PP:19-46

-Schneier, B (2008), The Psychology of Security in:

http://www.schneier.com/essay-155.html.

–Roy, nalanda(2008), Balancing the Tripod: Security, Immigration and the Economy In the Post-9/11 United States.

-Gaunt ruth & benjamin orly (2007), JOB INSECURITY, STRESS AND GENDER, Community, Work and Family, Vol. 10, No. 3, pp. 341-355.

-O’Neill, P. E(2006),."The European Union and Migration: Security versus Identity?" Defence Studies, Vol. 6, No. 3 , pp. 322–350