مطالعه تاثیر زایگارنیک بر زمان واکنش و میزان توجه در متقاضیان گواهینامه رانندگی شهر همدان

نویسندگان

1 گروه کارشناس ارشد روانشناسی دانشگاه پیام نور همدان

2 گروه روانشناسی دانشگاه آزاد واحد همدان

3 گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور واحد همدان

چکیده

موضوع پژوهش حاضر مطالعه تأثیر اثر زایگارنیک بر میزان توجه و زمان واکنش متقاضیان گواهینامه رانندگی بوده است. به این منظور از بین هنرجویان متقاضی دریافت گواهینامه رانندگی در دی‌ماه سال 1390 شهرستان همدان که تعداد آنها 455 نفر بود تعداد40نفر(20زن و20مرد) به روش تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند و در یک طرح آزمایشی(پس آزمون با گروه کنترل) با آزمون استروپ مورد سنجش قرار گرفتند. روش تجزیه تحلیل داده ها آزمون تحلیل واریانس چند متغیره بود. نتایج نشان داد که اثر زایگارنیک، میزان توجه را کاهش، زمان واکنش را افزایش می‌دهد و در خصوص عامل تعدیل کننده جنسیت در زمان واکنش،بر خلاف پیش‌بینی‌ها تفاوتی بین دو جنس مشاهده نگردید. همچنین در این تحقیق مشاهده شدکه اثر زایگارنیک در میزان توجه مردان بیش از زنان اختلال ایجاد می‌کند بنابراین، نتیجه‌گیری می شود که اثر زایگارنیک با تأثیر منفی بر زمان واکنش و میزان توجه (به‌ویژه در مردان) می‌تواند یکی از عوامل تأثیرگذار در حوادث رانندگی باشد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Zaygarnyk effect on reaction time and attention in Hamedan city of license applicants

نویسندگان [English]

  • Hamidreza Masoud 1
  • Majid Zarghami Hajebi 2
  • Yadolah Khoramabadi 3
چکیده [English]

The purpose of this study was to Zaygarnyk on attention and reaction time. In order to receive a driver's license in January of Year 90 students applying for city Hamedan (n=455) were selected randomly in 40 human(20 man & 20 woman) and In a pilot project by the Stroop test were analyzed and studied statistical methods, multivariate Variance analysis test was.
Results showed that Zaygarnyk, reduces the amount of attention and reaction time increases and Sex and the moderating factor in reaction time, contrary to the predictions did not differ between the sexes. The impact of these factors on gender differences exist regarding the effect of interest rate Zaygarnyk in men than women are affected. Therefore, it was concluded that the effect Zaygarnyk a negative impact on response time and the amount of attention (especially in men) could be one of the factors affecting road traffic accidents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Zaygarnyk effect
  • Reaction Time
  • note
  • Stroop Test
  • Car Accident
  پورمرادیان، قیاسی، صالحی قدردی (1389)،  «ساخت نسخه رایانه‌ای آزمون استروپ جهت‌دار و مطالعه مقدماتی آن»، مجلة روان‌شناسی معاصر

تقی‌پور. چ و همکاران (1388)، «علل و شدت آسیب‌های وارده منجر به فوت در مصدومین کالبد‌شکافی شده ناشی از حوادث رانندگی»، مجلة دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد

خادمی (1390)، «تصادفات بزرگ­ترین عامل مرگ و میر»، دوماهنامة ارش (وابسته به سازمان پزشکی قانونی)، شمارة 43، ص 11.

خداپناهی.م.ک (1387)، انگیزش و هیجان، انتشارات سمت، 141-125.

ضیایی، م. امیری. ش (1385)، «رابطه بین زمان واکنش با هوش و سطح اضطراب»، فصلنامة روانشناسان ایرانی، سال 3 ،‌شمارة 9.

فردوسی.ط (1388)، «بررسی عوامل روان­شناختی مؤثر بر تصادفات رانندگی و ارائة الگوی مداخله در کاهش آن»، انجمن روانشناسی ایران،3-1دانشگاه تهران، پایان­نامه دکتری سلامت.

قره‌داغی. ج (1390). «235 هزار کشته در تصادفات رانندگی 10 سال اخیر»، دوماهنامة ارش (وابسته به سازمان پزشکی قانونی)، شمارة 43، ص 6.

معاونت سرمایه انسانی و توسعه اشتغال وزارت کار،‌1389،‌ سالنامة آمار نیروی انسانی سال 1388، وزارت کار، 132-121.

ملکی.ح. ، زلقی.ع، 1385، «بازنگری پژوهش­های مربوط به نقش عوامل انسانی در حوادث رانندگی، به سوی مدلی برای تبیین»، فصلنامة دانش انتظامی، سال 8،‌شمارة 3، 121-100.

مومنی. الف (1388)، «نصب ترمز ABS بر روی خودروها الزامی شد»، سایت تحلیلی خبری عصر ایران، کد خبر 94571، 30/9/88.

مهدیان.ع.ر، کرمی نوری. ر (1385)، «اثرات توجه، سطوح پردازشی و علاقه به موضوع درس بر حافظه آشکار و نهان دانشجویان»، فصلنامة تازه‌های علوم‌شناختی، سال 8، شمارة 4،32-22.

نائیجی.ح (1390)، «آمار تصادفات، اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان پزشکی قانونی کشور»، سایت پزشکی قانونی کشور، WWW.IMO.ir .

نجاریان.ب، براتی سده.ف (1372)، «آزمون استروپ»، مجلة پژوهش­های روان‌­شناختی- شمارة 3.

 

Baron, I.S. 2004, Neuropsychological evaluation of the Child, New York, Oxford university press.

Dobbie,.K,2002, An analysis of fatigue-related crashes on Arstralin  roads, available in www.elsevier.com,2002

Donders, F. C.,1968, On the sped of mental processes. Acta psychologica, 30,412-431.

Eysenck, M. W., & Keane, M. T., 2000, Cognitive Psychology, A student’s handbook. (4th ed), New York ,Psychology Press Ltd.

Freeman, G. L.,1933, The facilitative and inhibitory effects  of muscular tension upon performance, American Journal of psychology, 26,602- 608.

Lewin, K., 1935,  A dynamic theory of Personality, Selected papers, New Yourk, Mcgraw Hill 1935

    Lezak,M.D,Hovieson,D.B.,Loring,D.W.(Eds),2004,Neuropsychological Assessment (4 th ed), New York, Oxford university Press.

Lonczak.H.S,2007, Predicting risky and angry driving as a function of gender,available in www.elsevier.com,2007

Macleod .CM., 1991, Half a centaury of research on the stroop effect, An integrative review. Psychological bulletin, (109), 163-203

Macleod, C.M.1992, John Ridley Stroop, Creator of a Landmark Cognitive task. Canadian psychology.

Maehr.M.L, 1976,Outcome Continuing Motivation: An Analysis of a Seldom Considered Educational REVIEW OF EDUCATIONAL RESEARCH

Masicampo, EJ and Baumeister. Roy F, Unfulfilled goals interfere with tasks that require executive functions, Journal of Experimental social Psychology,47, (2011), 300-311

Munroe.R.L.,Gauvain.M.,2001,Why the paraphilias?Domesticating Strange sex Journal Reprints,nav or Cultural Research 2001,35-44

Paivandy,s, Bullock.E, Reardon and Kelly. F. Donald,2008,Career Thoughts The Effects of Decision-Making Style and Cognitive Thought Patterns on Negative, Journal of Career Assessment  16: 474 originally published online 28 May 2008

Rauttela.P, Sharma.R,2004,Insight into the nature of road accidents from data on injured and dead.available in www.emerald .com,2004.

 Savitsky.k,Medves.v.H,Gilovich.T,1997,Remembering regretting:The zeigarnik Effect and the CognitiveAvailability of Regrettable Action and Tnactions,Personality and social Psychology Bulletin

 Seifert, C. M., & Patalano, A. L, 1991, Memory for incomplete tasks: A re-examination of the Zeigarnik effect. In Proceedings of the Thirteenth Annual Conference of the Cognitive Science Society (pp. 114-119), Chicago, IL

Weiner, Bernad.Jojnson, Patrik and Mehrabian,albert, 2007, Achievement motivation and the recall of incomplete and Completed exam, questions,jornal of Educational Psychology, Volume 59 pages 181-185

Wrosch,C.,Sceier, M.F., Carver, C. S, 2003. The importance of goal disengagement in adaptive Self- regulation: When giving up is beneficial. Self and Identity, 2(1),1-20

Zeigarnik,1927, B. Under das B. Under das Behalten von erledigten und unerledigen hand Lungen Psychologische Forscung, 9, 1-85