بررسی رابطة مشارکت اجتماعی و سیاسی با امنیت ملی در بین شهروندان همدانی

نویسندگان

گروه جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی همدان ایران

چکیده

موضوع پژوهش حاضر بررسی رابطة مشارکت اجتماعی و سیاسی شهروندان همدانی با امنیت ملّی کشور است. چارچوب نظری تحقیق ترکیبی از نظریه‌های جامعه‌شناختی لیپست، دال، وینر، دورکیم و نظریة انتخاب عقلانی می باشد که با توجه به موضوع و اهداف تحقیق تدوین گردیده است . فرضیات این پژوهش بر اساس مدل تئوریکی فوق اقتباس شده و فرضیات به دنبال کشف روابط میان مشارکت اجتماعی و سیاسی با امنیت ملی هستند. جهت بررسی فرضیات مطرح شده 350 نفر از افراد بالای 18 سال ساکن در شهر همدان به‌صورت خوشه‌ای و تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند .روش تحقیق پیمایشی می باشد که به منظور آزمون الگوی تحلیلی روی نمونه تحقیق پرسشنامه‌ای توسط محقق طراحی شد. اعتبار پرسشنامه از نوع اعتبار صوری بوده و در آزمون مقدماتی تحقیق، ضریب آلفا جهت پایایی مقیاس امنیت ملّی برابر با 87/0بوده است. پرسشنامة طراحی‌شده توسط پرسشگران روی افراد مورد مطالعه اجراء و داده‌های مورد نظر گردآوری شد. تجزیه وتحلیل داده‌ها با استفاده از روش‌ آماری‌ همبستگی پیرسون، انجام گرفت. نتایج تحلیل آماری نشان می‌دهد که متغیرهای سن و تحصیلات پاسخگویان با متغیر مشارکت اجتماعی و سیاسی رابطة معنی‌داری ندارند .اما روابط مشارکت اجتماعی و سیاسی با امنیت ملی مثبت و معنادار می باشد، در نهایت الگوی نهایی نشان داد که بیش‌تر از همة متغیرهای مستقل، متغیر«مشارکت سیاسی» در ضریب امنیت ملی مؤثر می باشد، بدین معنی که هر چه میزان مشارکت سیاسی افراد بیش‌تر باشد، ضریب امنیت ملی کشور نیز افزایش خواهد یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between social and political participation of national security among The Hamedan citizens

نویسندگان [English]

  • Zahra Ghasemi
  • Atefeh Morshedloo
  • Nasrin Moradi Shahbaz
چکیده [English]

participation with national security among citizens of Hamadan. After initial questioning and research objectives, theoretical framework based on the sociological theory of Lip set, slab, Weiner, Durkheim's theory of rational choice with respect to the objectives and hypotheses examined in this study were derived from the theoretical model. The assumptions review the social and political participation with national security. To investigate the hypothesis raised by 350 persons over 18 years living in the cluster were selected as the Hamadan and using an analytical model to test samples of the survey questionnaire was designed. Then The validity and reliability of the device was measured. Face validity of the questionnaire has been validated and tested in a pilot study, the reliability coefficient alpha for national security equal to 0.87. Questionnaire developed by the researchers who conducted the study and the data were collected. Data were analyzed using Pearson correlation analysis was performed. Statistical analysis revealed that age and education were not significantly associated with changing social and political and The results of the hypotheses were not confirmed. But the social and political relations, national security, which showed a significant positive correlation, The final model showed that most variables, the variable "political participation" in the national security factor is most effective. This means that the higher a person's level of political participation rates will also increase national security.

کلیدواژه‌ها [English]

  • community participation
  • political participation
  • National Security
  • Hamedan
ازکیا، مصطفی؛ غفاری، غلامرضا (1380)، بررسی رابطة بین اعتماد و مشارکت اجتماعی در نواحی روستایی کاشان، نامة علوم اجتماعی، شماة 17: 3-31.

اقلیما، مصطفی (1388)، نگرشی بر مفهوم امنیت ملی و تحولات آن، فصلنامة مددکاری اجتماعی، شمارة5.

انصاری، حمید. کاظمی­پور، شهلا؛ محسنی تبریزی، علیرضا؛ و موسایی، میثم (1380)، پژوهش در وجه نظرها و رفتار مشارکتی مردم تهران در مسائل مرتبط با وظائف ناجا و عوامل موثر بر آن، دانشگاه تهران، دانشکدة علوم اجتماعی، مؤسسة تحقیقاتی تعاونی.

آزاد ارمکی، تقی (1376)، مشارکت و توسعه اقتصادی اجتماعی، مجلة فرهنگ و توسعه ، سال دوم، شمارة 10.

آقاپور، خلیل (1381)، نقش فرهنگ سیاسی مشارکتی بر امنیت ملی ایران امروز، پایانامة کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.

بابایی، محبوبه (1376)، تحولات فرایند مشارکت زنان روستایی ایران ردگذربه جامعه صنعتی،  گردهمایی زنان، مشارکت وکشاورزی ، گزارش پنجم، مؤسسة پژوهش­های برنامه­ریزی اقتصادی.

ترابی، محمد (1379)، ساختار نظام بین‌المللی و امنیت ملی با تأکید بر جهان سوم، فصل‌نامة علمی پژوهشی علوم سیاسی، شمارة 9.ساروخانی،باقر،( 1384)،روش تحقیق در علوم اجتماعی، انتشارات مرکز پژهشهای فرهنگی

ترنر، جاناتان (1387)، ساخت نظریة جامعه­شناختی، ترجمة لهسایی­زاده، عبدالعلی، تهران: انتشارات جامعه­شناسان.

توسلی، غلام­عباس (1382)، مشارکت اجتماعی در شرایط جامعه آنومیک، تهران: چاپ دانشگاه تهران.

چاکر الحسینی، حبیب الله (1372)، بررسی نقش مشارکت سیاسی در امنیت ملی ایران. پایانامة کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.

حسنی، قاسم (1383)، بررسی رابطة بیگانگی سیاسی- اجتماعی با مشارکت سیاسی- اجتماعی و امنیت ملی، فصلنامة علوم اجتماعی، تهران.

دال، رابرت (1374)، تجزیه و تحلیل جدید سیاست، ترجمه حسین ظفریان، تهران: مرندیز.

دستورالعمل کنترل اجتماعات غیر قانونی و اغتشاشات قرارگاه صادر کند. فرمانده 1.1. چ و ب معاونت عملیات. اداره طرح­ریزی و تحلیل عملیات

روشندل، جلیل (1374) امنیت ملی و نظام بین الملل، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه­ها.

روشندل، جلیل (1374)، امنیت ‏ملی و نظام ‏بین‏المللی، تهران: سمت.

ریتزر، جورج(1374)، نظریة جامعه شناسی در دوران معاصر، مترجم محسن ثلاثی، تهران: نشر علمی، تهران.

زارعی، بهادر (1384)، مسأله دارالاسلام و قلمرو ملی و تأثیر آن بر امنیت ملی ایران، استراتژی امنیت

سیف زاده، حسین (1376)، عدم توسعة سیاسی و امنیت ملی در کشورهای جنوب، پایانامة کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.

قبادی، علیرضا (1381)، مشارکت مردم در عرصة فرهنگ، تهران: چاپ آثار.

قدیری اصل، باقر (1376)، سیر اندیشة اقتصادی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

ماندل، رابرت (1377)، چهرة متغیر امنیت ملی، تهران: ترجمه پژوهشکدة مطالعات راهبردی.

مزروعی، غلامرضا (1376)، هرچه مشارکت افزایش یابد، ضریب امنیت ملی افزایش می­یابد، روزنامة سلام، پنجم اسفند ماه 1376.

مطهری، مرتضی (1373)، گفتارهای معنوی، تهران: انتشارات صدرا.

ملی در جمهوری اسلامی ایران، تهران: پژوهشکدة مطالعات راهبردی.

موحد، مجید (1382)،مشارکت سیاسی زنان و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن، مطالعات زنان، سال اول، شمارة 3.

موسوی، میرطاهر (1385)، مشارکت اجتماعی یکی از مؤلفه­های سرمایة اجتماعی، فصلنامة پژوهشی رفاه اجتماعی، سال ششم، شمارة23: 92-67.

ناجی‌راد، محمدعلی (1387)، جهانی شدن تروریسم، تهران: مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه

M.Hofnung. (2011), ”Democracy. Civil ibertiesandNational Security: Israel in Comparative Perspective”. University of California.