مطالعه عوامل موثر بر جرائم خشونت‌آمیز بین جوانان18 تا 25 سالة شهر همدان

نویسندگان

گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان ایران

چکیده

موضوع این مقاله شناسایی عوامل مؤثر بر جرائم خشونت‌آمیز درمیان جوانان 18 تا 25 ساله ساکن درشهر همدان می باشد. هدف کلی تحقیق این است تا عوامل اجتماعی مرتبط با وقوع جرائم خشونت‌آمیز را شناسایی نموده و دریابد که میزان جرایم خشونت آمیز در بین جوانان مجرم و غیر مجرم چقدر با یک‌دیگر تفاوت دارد.روش پژوهش حاضر پیمایشی و از نوع علّی- مقایسه‌ای می باشد. جامعه آماری عبارتند از کلیه59نفر جوان مجرمی که به دلیل ارتکاب جرایم مختلف دستگیر و در ندامتگاه مرکزی همدان نگهداری می‌شوند اما از آن‌جایی که محتوای پژوهش مقایسه‌ای است، تعداد 50 نفر از جوانان غیر مجرم نیز به عنوان گروه گواه به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از ابزار پرسش‌نامه‌ی محقق‌ساخته استفاده شده است. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمونهای آمار توصیفی وآمار استنباطی یعنی میانگین ، انحراف معیار و آزمون‌‌ t گروه‌های مستقل استفاده شد. سنجش تفاوت میزان اعمال مجرمانه و شرارت در دو گروه افراد مجرم و غیرمجرم نشان داده است که میزان این متغیر در دو گروه جوانان مورد مطالعه با یکدیگر متفاوت بوده و این تفاوت از نظر آماری دارای معناداری قابل قبولی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Influencing Factors of violent crimes among youth 18 to 25 years in Hamadan

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Zahedi
  • Rasool Kord Noghabi
چکیده [English]

The study is done for "Influencing factors violent crimes among youth 18 to 25 years in Hamadan". General objectives and details are given in detail in the first chapter. The research method is a survey of the causal - comparative. The population consisted of all young offenders aged 18 to 25 because of the crimes of Hamadan arrested and kept in the penitentiary and young people aged 18 to 25 years in Hamadan non offender the total number of juvenile offenders in the study were 59 patients in Hamedan central penitentiary. The sample size was estimated using the formula 50, but since the content of the comparative study, 50 young people from non-offenders as part of the research have been selected. For sampling, simple random sampling was used in both groups and Samples in prison and in the city were selected randomly. To analyze the data collected from questionnaires, coded data were then entered into SPSS computer program finally, using the available commands and their relationships with each other according to a circumstance variables and independent t-test analysis was done. Then the data were interpreted. The results of this study are as follows:Waste of time between offenders and non offenders are different, There are difference in dropout rates between offenders and non offenders, there are differences between relationship of offenders and non offenders with friends and peers, bad people, Inappropriate use of visual media between offenders and non offenders are different, between criminal and non-criminal mischief in criminal cases there are differences, Between parental involvement and fights between offenders and non offenders who are different, The disintegration of the family, there are differences in criminal and non-criminal in this issue, The difference between criminal offenders and non offenders who are parents, Differences between offenders and non offenders are cutting their father.

کلیدواژه‌ها [English]

  • violent crime
  • loss of leisure
  • educational failure
  • Criminal
  • Family Conflicts
  • the disintegration of families
  • criminal parents
استور، آنتونی(1373)، نسل‌کشی و انگیزة ویرانگری در انسان، ترجمه پروین بلورچی، تهران: ولایت.

اشرف، علی(1382)، برخورد با بزه و بزه‌دیدگی زنان، تهران: برگ زیتون.

امانت، رضا(1373)، بررسی عوامل اجتماعی بزهکاری نوجوانان در تهران، پایان‌نامة کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه تهران

آرونسون، الیوت(1382)، روان‌شناسی اجتماعی، ترجمة: حسین شکرکن، تهران: رشد.

بدار، لوک(1381)، روان‌شناسی اجتماعی، ترجمه‌ی: حمزه گنجی، تهران: ساوالان.

برکووتیس، لئونارد(1372)، روان‌شناسی اجتماعی‌، ترجمة: محمدحسین فرجاد و عباس محمدی اصل، تهران: اساطیر.

بلمار، پیر(1380)، جنایات تکان‌دهنده‌ی تاریخ، ترجمة: منصور مدنی، شیراز: نوید.

پیکا، ژرژ(1370)، جرم‌شناسی، ترجمة: علی‌حسین نجفی، تهران: دانشگاه شهید بهشتی.

خصال‌پوری، منصور(1386)، بررسی علل و عوامل ولگردی و کجروی و ارتباط این دو عامل با یکدیگر در جوانان 15 سال به بالای شهرستان بناب، پایان‌نامة کارشناسی ارشد، شیراز: دانشگاه شیراز

رفیع‌پور، فرامرز(1372)، کندوکاوها و پنداشته‌ها، تهران: سهامی انتشار.

روزبهانی، توران(1378)، نقش خانواده به عنوان عامل و مانع بزهکاری نوجوانان (با تکیه بر نظم در خانواده)، پایان‌نامة کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه الزهرا.

ستوده، هدایت‌الله(1376)، آسیب‌شناسی اجتماعی، تهران: آوای نور

ستوده، هدایت‌الله(1378)، روان‌شناسی اجتماعی، تهران: آوای نور

ستوده، هدایت‌الله(1381)، جامعه‌شناسی با تأکید بر دیدگاه‌های کارکردگرایی، تهران: مریم

ستوده، هدایت‌الله(1383)، روان‌شناسی جنایی، تهران: آوای نور

سیاسی، علی‌اکبر (1343)، روان‌شناسی جنایی، تهران: کتابخانه ابن‌سینا.

شیخاوندی، داور(1379)، جامعه‌شناسی انحرافات، مشهد: مرندیز.

صارمی، اصغر(1379)، شناسایی علل جامعه‌شناختی بروز جرائم منجر به قتل در مجرمین استان تهران، پایان‌نامة کارشناسی ارشد، تهران: دانشکدة علوم اجتماعی دانشگاه تهران.

صدیق اورعی، غلامرضا(1374)، جامعه‌شناسی مسایل اجتماعی جوانان، مشهد: جهاد دانشگاهی.

صدیق سروستانی، رحمت‌الله(1385)، جامعه‌شناسی انحرافات اجتماعی، تهران: انتشار.

فیوئر، ر. لوکاس، ج. آدورنو، . میلر، اتزیونی، آ. و دیگران (1347)، آشتی تمدن‌ها راهی برای صلح و ریشه‌کنی خشونت، ترجمة:‌هرمز همایون‌پور، تهران: فروزان‌روز.

کریمی، رضا(1385)، بررسی عوامل اجتماعی – خانوادگی موثر بر جرائم خشونت‌آمیز جوانان پسر زنجانی 30-18 ساله، پایان‌نامة کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه نیروی انتظامی.

کریمی، یوسف(1381)، روان‌شناسی اجتماعی، تهران: دانشگاه پیام نور.

کوواراسوس، ویلیام کلمنت(1376)، بزهکاری نوجوانان، ترجمة: جعفر نجفی زند، تهران: نمایشگاه کتاب کودک.

کی‌نیا، مهدی(1370)، مبانی جرم‌شناسی، تهران: دانشگاه تهران.

گسن، ریموند(1370)، جرم‌شناسی کاربردی، ترجمة: مهدی کی‌نیا، تهران: مجد.

محسنی تبریزی، علیرضا(1383)، وندالیسم، تهران: سمت.

نجفی توانا، علی(1381)، جرم‌شناسی، تهران: خیام.