بررسی عوامل اجتماعی تأثیرگذار بر انسجام خانوادگی در شهر همدان

نویسندگان

1 جامعه‌شناسی از دانشگاه بوعلی سینا همدان ایران

2 گروه جامعه‌شناسی از دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده

از جمله عوامل تأثیرگذار بر انسجام خانوادگی، پایگاه اقتصادی- اجتماعی، رضایت زناشویی و میزان دینداری است. هدف از تحقیق حاضر بررسی عوامل اجتماعی تأثیرگذار بر انسجام خانوادگی در بین خانواده‌های شهر همدان بوده است. روش مطالعه حاضر کمی و پیمایشی و جامعه آماری کلیه خانوارهای شهرستان همدان بوده و با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونه 379 محاسبه شده است. روش نمونه‌گیری، ترکیبی از روش‌های خوشه‌ای چند مرحله‌ای، تصادفی وتصادفی سیستماتیک است. داده‌ها نیز، با استفاده از ابزار پرسشنامه‌ی ساخت‌یافته و از طریق یکی از والدین گردآوری شد. در این بررسی برای پی بردن به اعتبار پرسشنامه از اعتبار صوری و برای اندازه‌گیری پایایی تحقیق از روش آلفای کرونباخ استفاده شد به طوری که تمامی گویه‌ها از سازگاری درونی بالایی یعنی از آلفای 82/0 برخوردار بودند. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که انسجام خانواده‌های همدانی در سطح متوسط می‌باشد. مشخص شد که با افزایش پایگاه اقتصادی- اجتماعی، مقدار رضایت زناشویی و انسجام خانوادگی خانواده‌های همدانی هم افزایش می-یابد. هم‌چنین، یافته‌ها حاکی از آن است که اکثر پاسخگویان در سطح دینداری متوسط به بالا می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Social factors that influence family cohesion in Hamedan

نویسندگان [English]

  • Esmaeil Balali 1
  • Nahid Babai 2
چکیده [English]

Among the factors that influence family cohesion, economic-social, sexual satisfaction and level of religiosity .The aim of this study is exploring the status of family cohesion in Hamedan and its’ effective social factors. In this regard, questions, and hypotheses have been proposed which include: Economic-social and family cohesionis what relationship? What does religion impact on family cohesion? Also, the hypothesis that the expected economic - social cohesion through marital satisfaction with family relationships have positive as well, religiosity is negatively correlated with family cohesion, have been tested. The method was survey and data were gathered using a structured questionnaire which complemented by one of parents. The survey population was all householders of Hamedan city and a sample of 379 based on cluster sampling were selected using Cochran formula. He results show also that the majority of respondents have moderate up to high religiosity. Results show that family cohesion in Hamedan is at moderate level.. High social and economic status increases marital satisfaction and family cohesion, too.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cohesion؛ Family Cohesion؛ Hamedan Sexual Satisfaction؛ Religiosity
  • socioeconomic status
-         آراسته خو، محمد(1381)، " نقد و نگرش بر فرهنگ اصطلاحات علمی- اجتماعی، تهران، چاپخش، نشرگستره.

-         ازکیا، مصطفی (1380)، جامعه شناسی توسعه، تهران: نشر کلمه.

-         اعزازی، شهلا(1381)، " جامعه­شناسی خانواده"، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان.

-         بنی جمالی، ش.، نفیسی، غ.، و یزدی، س.م. (1383). ریشه یابی علل از هم پاشیدگی خانواده ها در رابطه با ویژگی های روانی – اجتماعی دختران و پسران قبل از ازدواج. مجله علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز. دوره سوم، سال یازدهم، شماره های 1 و 2، 143-170.

-         بنی فاطمه، حسین و طالهری تیمور لویی، طاهره ( 1388)، " تعیین عوامل اجتماعی- فرهنگی مرتبط با میزان رضایت از زندگی زناشویی در میان زنان متأهل شهر آذرشهر، جامعه­شناسی، سال اول، شماره دوم، 7- 29.

-         توسلی، افسانه و مدیری، شیده (1389)، "بررسی جامعه­شناختی پایگاه قتصادی- اجتماعی زوجین بر هرم قدرت در خانواده"، پژوهش نامه علوم اجتماعی، سال چهارم، شماره دوم، 78- 101.

-         چلبی، مسعود (1380)، " نقش خانواده به عنوان عامل و مانع بزهکاری نوجوانان (با تکیه بر نظم خانواده)"، پژوهش‌نامه علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی، شماره 29.، 95-132.

-         جوانمرد، کرم الهه، 1390، پایگاه اجتماعی-اقتصادی خانواده و بزهکاری نوجوانان، تهران، انتشارات جامعه شناسان.

-         رحمت اللهی، فرحناز و فاتحی زاده، مریم و احمدی، سید احمدی ( 1385)، " مقاله آسیب شناسی زندگی زناشویی"، فصلنامه تازه های روان درمانی، سال یازدهم، شماره 41 و 42.

-         رزمی، محمدرضا (1383)، " بررسی تأثیر انسجام و انعطاف­پذیری خانواده بر شکل­گیری هویت در جوانان و نوجوانان شهر شیراز"، فصلنامه مطالعات جوانان، شماره 7،  130- 114.

-         سامانی، رضویه، سیامک و اصغر (1386)، " رابطه همبستگی خانوادگی و استقلال عاطفی با مشکلات عاطفی"، مجله پژوهش در سلامت روان­شناختی، دوره اول، شماره اول، 30-37.

-         سامانی، سیامک (1387)، " تهیّه و طراحی مقیاس فرآیندهای خانوادگی برای خانواده­های ایرانی"، مجله روان­پزشکی و روانشناسی بالینی ایران، سال چهاردهم، شماره2، 162-168.

-         عنایت، دسترنج، سلمانی، حلیمه و منصوره و فائز( 1390)، "بررسی عوامل مرتبط با اختلافات خانوادگی"، فصلنامه زن و جامعه، سال دوم، شماره اول، 1-20.

-         کیهان (1391)، روزنامه، شماره 20338.

-         میشل، آندره ( 1354)، " جامعه­شناسی خانواده و ازدواج"، ترجمه فرنگیس اردلان، تهران: چشمه.

-         مازلو، آ (1367)،" انگیزش و شخصیت"، ترجمه: ا، میری، گروه ترجمه بنیاد پژوهش­های اسلامی، مشهد، معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی، چاپ اول.

-         محسنی، م و صالحی، ب (1382)،" رضایت اجتماعی در ایران، تهران انتشارات آرون.

-         میراحمدی زاده، ع.ر.، نخعی امرودی، ن.، طباطبایی، س.ح.ر.، و شفیعیان، ر (1382)، "رضایتمندی زناشویی و تعیین عوامل تأثیرگذار بر آن در شیراز، اندیشه و رفتار، سال هشتم، شماره 4، 56-63.

-         مهدوی، صبوری خسروشاهی، محمد صادق و حبیب (1382)، "بررسی ساختار توزیع قدرت در خانواده"، مجله مطالعات زنان، سال اول، شماره 2، 27-66.

-         مظفری، افسانه و سعید، محمدی صادق (1389)، " نقش پایگاه اقتصادی- اجتماعی نوجوانان در خشونت پذیری از سریال­های تلویزیونی ( مطالعه موردی: نوجوانان زاهدانی)"، پژوهش­نامه علوم اجتماعی، سال چهارم، شماره سوم، 72- 95.

 

-       Barber Brian K.& Buehler Cheryl. (1996). “Family cohesion and Enmeshment: Different constructs, Different Effects”, Journal of marriage and the family, vol. 58, may: 433-441.

-       Clyde Tucker and Leslie Miller. (1993). “Theintra house household communications study: family cohesthe level of knowledge  about expenses,”bureau of labor statistics, Clyde Tucker, BLS, 2 Massachusetts Ave., N.E. Rm 4915, Washington, DC. 20212:942-947

-       Lauer, Ropert, H. )1998(. Social Problems and the Quality of Life, New York: Mcgraw-Hill.

-       Luca volonte.( 2010).“Investing in family cohesion as a development factor in timesof crisis”, Italy, Group of the European People’s Party,1- 12.

-       Olson, D.H. (1999). Circumplex Model of Marital and Family Systems. Family Social Science, University of Minnesota, 290 McNeal Hall, St. Paul, Minnesota.

-       Ritzer, G.) 2004(. Handbook of Social Problems: A Comparative International Perspective, Sage Publications.

-       Reza Javadian. (2011). A comparative study of adaptability and cohesion in families withand without a disabled child, Islamic Azad University Khomeinishahr Branch, Daneshjou Blvd, Isfahan, 8419169411, Iran.