تأملی بر حاشیه‌نشینی و اثرگذاری آن بر امنیت اجتماعی (با تأکید بر شهر همدان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی دانشگاه بوعلی سینا همدان

2 گروه فلسفه تعلیمو تربیت دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده

معمولاً حاشیه‌نشینان را کسانی می‌دانند که در شهرها زندگی می‌کنند، ولی به دلیل مجموعه عواملی نتوانسته‌اند جذب نظام اقتصادی- اجتماعی شهر شوند و به عنوان یک شهروند از امکانات و خدمات شهری بهره‌مند گردند. اگر چه امروزه حاشیه‌ها را جزئی از شهرها می‌دانیم که بافتی مشترک با شهرها پیدا کرده‌اند، ولی حاشیه‌ها اغلب دارای فرهنگ ناباروی هستند و همچنان به مناطق جرم‌خیز و مشکل‌زا تبدیل می‌شوند. مناطقی که به گفتة جامعه‌شناسان، فرهنگ فقر و فقر منطقه‌ای، مشخصة اصلی آن است و جرم و جنایت، زاییدة این فرهنگ است که نه تنها تهدیدی علیه امنیت اجتماعی مردم این منطقه به شمار می‌رود، بلکه امنیت اجتماعی ساکنان شهرها را نیز تهدید می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reflection on Marginalization and its impact on social security(with emphasis on the city of Hamedan)

نویسندگان [English]

  • Sakineh Hadipour 1
  • Shahrzad Zivari 2
چکیده [English]

Often marginalized are those living in cities, but because they know that things have not been able to absorb the economic, social, and as a citizen of our city and municipal services benefit. Although the margins of the tissue component of the city know that cities have in common with non-fertile, but the margins are often a culture of crime continues to rise and become problematic.
According to sociologists, poverty and poor areas where regional culture and its main characteristic is a crime born of this culture that not only people of this region is considered a threat to social security, social security, but also threatens urban residents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marginalization
  • Sustainable Development
  • social security
  • poverty culture
  • anti-social behavior
- آیرملو، رضا (1362)، «مهاجرت از روستا به شهرها در ایران: تحلیل علل مهاجرت»، نشریة دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه تبریز، شمارة32.

- ابراهیم زاده، عیسی، نگهبان مروی، محمد، «تحلیلی بر شهرنشینی و جایگاه شهرهای جدید در ایران»، فصلنامة تحقیقات جغرافیایی، شمارة 75.

- احمدیان، محمدعلی (1382)، «حاشیه نشینی– ریشه ها و راه حل ها»، اندیشه حوزه، شمارة 43 و 44.

- حافظ نیا، محمدرضا (1383)، مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، تهران: انتشارات سمت.

- ربانی، رسول؛ افشارکهن، جواد (1381)، «حاشیه نشینی و مشارکت اجتماعی شهری»، مجلة فرهنگ اصفهان،  شمارة 23.

- شکویی، متین؛ شکرگزار، اصغر (1381)، «تعاونی های مسکن در ایران»، نشریة دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه تبریز، سال هشتم، زمستان1381.

- صرافی، مظفر (1381)، «به سوی نظریه ای برای سازماندهی اسکان غیررسمی»، فصلنامة هفت شهر، شمارة هشتم، تهران: انتشارات سازمان عمران و بهسازی شهری.

- صرافی، مظفر (1379)، مبانی برنامه ریزی توسعه منطقه ای»، تهران: انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.

- عابدین درکوش، سعید (1385)، درآمدی بر اقتصاد شهری، تهران: نشر دانشگاهی.

- کمانرودی، موسی (1372)، اسکان غیررسمی در تهران،  ساماندهی در منطقة 6، پایان نامة کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری.

- گلزاری، مسعود، سلسله انتشارات آثار ملی، کرمانشاهان، کردستان، جلد اول – شامل بناها و آثار تاریخی اسدآباد، کنگاور، صحنه.

- محلاتی، صلاح الدین (1378)، بعد فرهنگی توسعه به سوی رهیافتی عملی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.

- مطالعات اسکان سنجی بهسازی شهرنگر و توانمندسازی اجتماعی شهر همدان، 1385.

- نبوی، بهروز (1372)، مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم اجتماعی، تهران: انتشارات کتابخانه.

- نظریان، اصغر (1381)، جغرافیای شهری ایران، تهران: پیام نور.

- نقدی، اسدالله (1385)، «حاشیه نشینی پیدایش، مسائل و راهکارها»، اولین همایش بین المللی طراحی شهر اصفهان.

- نقدی، اسدالله (1385)، حاشیه نشینی، مسأله شهرهای فردا، پژوهشگاه علوم انسانی.

- نقدی، اسدالله (1385)، درآمدی بر جامعه شناسی شهری، انسان و شهر، همدان: انتشارات فن آوران.

- نقدی، اسدالله؛ صادقی، رسول (1385)، «حاشیه نشینی فرآوری توسعة پایدار شهری (با تأکید بر شهر همدان)، فصلنامة علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال پنجم، شمارة 20.

- هادیزاده، مریم (1384)، ساماندهی نواحی حاشیه نشین، شهرداری مشهد.

- یاراحمدی، امیر (1387)، به سوی شهرسازی انسانگرا، شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری (وابسته به شهرداری تهران).

- یاوری، نفیسه (1383)، همایش شهرسازی ایران، شیراز، دانشکده هنر و معماری شیراز.