بررسی تأثیر سبک زندگی بر پیشگیری از جرائم (بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری) در بین زندانیان و غیر زندانیان استان همدان

نویسندگان

1 گروه علوم اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا همدان،

2 رشته مشاوره دانشگاه خوارزمی تهران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر سبک زندگی (بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری) بر پیشگیری از جرایم در بین زندانیان و غیر زندانیان استان همدان می‌باشد. در این پژوهش، شاخص‌های در نظر گرفته شده برای سبک زندگی، شیوه زندگی مسکونی، تفریحی، معاشرتی و روانی است. روش مطالعه حاضر کمی و پیمایشی بوده و داده‌ها با استفاده از ابزار پرسشنامه‌ی ساخت‌یافته و از طریق دو گروه مجرم و غیر مجرم گردآوری شد. این پژوهش از دو جامعه آماری افراد زندانی و غیرزندانی تشکیل شده و با استفاده از فرمول مورگان و کریجی، حجم نمونه 310 محاسبه شده است. روش نمونه‌گیری طبقه‌ای است. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که قاچاق مواد مخدر بیشترین میزان را در بین جرائم دیگر دارا است. باید عنوان داشت که تفاوت معناداری بین شیوه زندگی مسکونی و روانی افراد مجرم و غیر مجرم وجود ندارد. اما، بین شیوه زندگی تفریحی و شیوه زندگی معاشرتی افراد مجرم و غیر مجرم تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین، یافته‌ها حاکی از آن است که اکثر افراد در همه گروه-های از آشفتگی روانی بالایی رنج می‌برند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of life style (the leader speech) on the prevention of crime among prisoners and non-prisoners in Hamadan

نویسندگان [English]

  • Heidar Babai 1
  • Mohammad Poursina 2
چکیده [English]

In this study, the indicators intended for lifestyle are residential, recreational, social, religious and psychological lifestyle. The method is quantitative survey, and data are collected using structured questionnaires through both criminal and non-criminal. The population of this study included prisoners and non-prisoners; the sample of which was 310, using Craig and Morgan formula. Sampling is stratified. The results showed that the drug has the highest rates among other crimes. It must be said that there is no significant difference between residential life style, and psychological lifestyles of offenders and non-offender. However, the differences between leisure lifestyle and sociable lifestyle of offenders and non-offenders were significant. Also, results showed that most of the people in both groups were suffering from high psychological distress.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lifestyle
  • prevention
  • Residential Lifestyle
  • Mental Lifestyle
  • Lifestyle Resort
-          احمدی، حبیب ( 1377)، نظریه­های انحرافات اجتماعی، شیراز، انتشارات رز.

-          جنکینز ( 1385)، گی یر بوردیو، مترجم: لیلا جوهر افشانی و حسن چاوشیان، تهران: نشر نی.

-          رحمت­آبادی، الهام و آقابخشی، حبیب (1385)، سبک زندگی و هویت اجتماعی جوانان، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، شماره 20، صص 235- 253.

-          ربانی، رسول و شیری، حامد ( 1388)، اوقات فراغت و هویت اجتماعی، فصلنامه تحقیقات فرهنگی، دوره دوم، شماره 8، صص 209- 242.

-          عبادی­نژاد، سید علی و اسکندری، محمد حسین و اصانلو، علی و مرتضوی، سید امین ( 1391)، تحلیل مکانی مؤلفه­های مؤثر بر پیشگیری از جرم ( مطالعه موردی شهر مرودشت در سال­های 1388 و 1389)، فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم ( علمی- ترویجی)، سال 7، شماره 24، صص 117- 136.

-          فاضلی، محمد ( 1382) مصرف و سبک زندگی، قم: انتشارات صبح صادق.

-          کوتر، رابرت، یولن، تامس. ( ۱۳۸۸ ) حقوق و اقتصاد. ترجمه یدالله دادگر، حامده اخوان هزاوه. همدان: انتشارات نور علم.

-          گیدنز، آنتونی (1382)، تجدد و تشخص جامعه و هویت شخصی در عصر جدید، ترجمه دکتر ناصر موفقیان، چاپ غزال، تهران، چاپ دوم.

-          گیدنز، انتونی ( 1383) تجدد و تشخص؛ جامعه و هویت شخصی در عصر جدید، ترجمه ناصر موفقیان، تهران: نشر نی.

-          ممتاز، فریده (1381)، انحرافات اجتماعی نظریه­ها و دیدگاه­ها، تهران، انتشارات شرکت سهامی.

-          مداح، مجید و خیرخواهان، ابراهیم ( 1389)، تجزیه و تحلیل اثر انگیزه­های اقتصادی در ارتکاب جرم ( مطالعه موردی زندانیان شهر سمنان)، فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی، صص 108- 130.

-          ملکمیان، لینا، شریفیان، سعید ( ۱۳۸۸ ) بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر جرم در زنان زندانی، پژوهش اجتماعی،

-          میری، سید محمد و رزاقی، فاطمه و حیدری، زهرا ( 1392)، " اهمیت مطالعه پیرامون سبک زندگی: بررسی کمی مقالات موجود در زمینه سبک زندگی"، سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت، (2).1.صص 16- 18.

-          وبلن، ت. ( 1383)، نظریه طبقه مرفه، مترجم: فرهنگ ارشاد، تهران: نشر نی.

-       Derrick Armstrong, Jean Hine, Sue Hacking, Remos Armaos, Roy Jones, Nicolai Klessinger, Alan France, (2005), Children, risk and crime:  the On T rack Youth Lifestyles Surveys, Home Office Research, Development and Statistics Directorate.

-       Hahan. J. ( 1994). Crime and Disrepute. U.S.A: pine forge press.

-       Mbosowo (1981), “Social Deviance and Labeling Process: A Sociological Study of Nigerian Student”, PhD. Thesis.

-       Parkins.D.D.A. Abraham.R Richard. And B. taylor. ( 1993). The physical Environment of street crime. Journal of environmental psychoiogy vol. 13.