بررسی موانع و مشکلات اجرای حسابرسی عملیاتی و ارائه راهکارهای مطلوب در فرماندهی انتظامی استان همدان

نویسندگان

گروه مدیریت انتظامی دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

در تحقیق حاضر به بررسی موانع و مشکلات اجرای حسابرسی عملیاتی و ارائه راهکارهای مطلوب در فرماندهی انتظامی استان همدان در تابستان 1392پرداخته شده است. حسابرسی عملکرد (عملیاتی) در سطح این نوشتار شامل یک فرایند سیستماتیک جهت ارزیابی عملیات واحدهای تحت کنترل مدیریت از لحاظ کفایت کنترل های مدیریتی و رعایت صرفه اقتصادی، کارائی و اثر بخشی برنامه ها در دستیابی به اهداف مشخص سازمان می باشد.
هدف از انجام پژوهش حاضر در جهت کشف موانع و مشکلات اجرای حسابرسی عملکرد در حد مقدورات تحقیق ارائه راهکارهای مطلوب در فرماندهی انتظامی استان همدان است که حائز اهمیت فراوانی در زمینه مالی و عملیاتی استان است.
این تحقیق از نوع توصیفی-پیمایشی است و روش گردآوری مباحث نظری آن کتابخانه ای می باشد، در این تحقیق یک فرضیه اصلی و دو فرضیه فرعی مطرح که پس از جمع آوری داده ها در قالب پرسشنامه و فرضیات تحقیق با استفاده از نرم افزار spss مورد آزمون قرار گرفتند.
یافته های تحقیق نشان دهنده این بود که، عدم وجود تخصص و مهارت کافی در حسابرسان-عدم تدوین اصول و ضوابط مناسب قانونی -عدم تغییر نگرش قانونی دیوان محاسبات در نحوه برخورد با موارد تخلف، عدم کارایی و اثر بخشی- عدم تدوین استانداردهای مناسب با نوع فعالیت سازمانی- عدم صراحت و شفافیت قوانین و مقررات بعنوان برخی از موانع اجرای حسابرسی عملیاتی مورد تأیید و شناسایی قرار می گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Operational Audit and review obstacles of implementing appropriate solutions inHamedan province police

نویسندگان [English]

  • Hamid Asadniya
  • Ali yavari
  • Akbar Taheri
چکیده [English]

In this study, the obstacles of implementation and operational audits provide optimal solutions in Hamedan province police headquarters in the summer of 1392 will be discussed.
Audit performance (throughput) in this paper includes a systematic process for evaluating the adequacy of management controls and compliance under the management control of the economy, efficiency and effectiveness of programs in achieving the organization's objectives.
This study is a descriptive survey of library collection is theoretical.
In this study, a main hypothesis and sub-hypothesis is then After collecting data in the form of questionnaires are analyzed using special software spss.
lack of openness and transparency rules and regulations of corporate activity as some of the barriers to operational auditing and identification are approved.

-         اسلامی بیگدلی، دکتر غلامرضا و زارعی، بتول. (1381)، معیارها در حسابرسی عملکرد، فصلنامه دانش حسابرسی، انتشارات دیوان محاسبات کشور، شماره 3، 4-5-9.

-         اسلامی، رضا و شرق،شهرام. (1384)، تکنیک مهندسـی ارزش، فصلنامه دانش حسابرسی، انتشارات دیوان محاسبات کشور، شماره 16، 31 و32.

-         بزرگ اصل، موسی و صفار، محمد جواد.(1380)، حسابرسی عملیاتی، مجله حسابدار، سال هفتم، شماره 148، 12 و13.

-         بنی فاطمی کاشی، سید محمدرضا.(1382)، آشنایی با برخی مفاهیم اساسی حسابرسی عملیاتـی (کارایی)، فصلنامه تحلیلی اطلاع رسانی پژوهشی سازمان حسابرسـی (مجله حسابرس)، شماره 20، 64.

-         بنی فاطمی کاشی، سید محمدرضا. (1382)، آشنایی با برخی مفاهیم اساسی حسابرسی عملیاتـــی (اثربخشی)، فصلنامه تحلیلی اطلاع رسانی پژوهشی سازمان حسابرسی (مجله حسابرس)، شماره 20، 62.

-         بنی فاطمی کاشی، سید محمدرضا.(1382)، آشنایی با برخی مفاهیم اساسی حسابرسی عملیاتـی (صرفه اقتصادی)، فصلنامه تحلیلی اطلاع رسانی پژوهشی سازمان حسابرسی (مجله حسابرس) شماره 23، 70.

-         پاکنهاد، غفور. معاون حقوقی وامور مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور، (1384)، بررســـی مبانی حقوقی دیوان محاسبات کشور، فصلنامه دانش حسابرسی، انتشارات دیوان محاسبـــات کشور، شماره های 17،18، 50-52-53-58.

-         حسینی عراقــی، سید حسین.(1378)، حسابرسی دولتی (نظری و عملی)، انتشارات دانشکده امور اقتصادی، 10.

-         حسینی عراقی، سید حسین.(1380)، اعتبار دهی گزارش های عملیاتی، فصلنامه دانش حسابرسی، انتشارات دیوان محاسبات کشور، شماره 2، 77 و 78.

-         دفتر روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات، (1381)، نگاهی به دستورالعمل حسابرســــی عملکرد (پروژه آسوسای)، فصلنامه دانش حسابرســـی، انتشارات دیوان محاسبات کشور، شماره 3، 72-74-79.