بررسی تأثیر سبک زندگی دینی بر پیشگیری از جرایم در بین زندانیان و غیر زندانیان استان همدان

نویسندگان

1 گروه جامعه شناسی دانشگاه آزاد همدان ایران

2 گروه جامعه شناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر سبک زندگی دینی ( بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری) بر پیشگیری از جرایم در بین زندانیان و غیر زندانیان استان همدان می‌باشد. در این پژوهش، شاخص‌های در نظر گرفته شده برای سبک زندگی، شیوه زندگی دینی افراد است. روش مطالعه حاضر کمی و پیمایشی بوده و داده‌ها با استفاده از ابزار پرسشنامه‌ی ساخت‌یافته و از طریق دو گروه مجرم و غیر مجرم گردآوری شد. این پژوهش از دو جامعه آماری افراد زندانی و غیرزندانی تشکیل شده و با استفاده از فرمول مورگان و کریجی، حجم نمونه 310 محاسبه شده است. روش نمونه‌گیری طبقه‌ای است. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که قاچاق مواد مخدر بیشترین میزان بی اعتقادی دینی را در بین جرائم دیگر دارا است. باید عنوان داشت که تفاوت معناداری بین شیوه زندگی دینی افراد مجرم و غیر مجرم وجود ندارد. اما نتایج نشان دادند که سبک زندگی دینی از طریق ایجاد انسجام عاطفی در فرد با بروز جرائم ارتباط معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of religious life style on the prevention of crime among prisoners and non-prisoners in Hamadan

نویسندگان [English]

  • nahid babaei 1
  • Esmaeil Balali 2
1 hamedan
چکیده [English]

The aim of this study was to evaluate the impact of religious lifestyle on the prevention of crime in the province is among the prisoners and non-prisoners .In this study, the indicator intended for lifestyle is religious. The study is a quantitative survey, the data of which were collected using structured questionnaires, through criminal and non-criminal groups. The study population, included prisoners and non-prisoners, was 310, by Morgan and Craig formula. Sampling method was stratified. The results showed that drug trafficking has the highest rate of religious disbelief, among the other crimes. It must be said that there is no significant difference between religious life style offenders and non-offender. But, The results showed that religious lifestyle by creating an emotional coherence is significantly associated with the incidence of crime.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Religious Lifestyle
  • prevention
  • offenders and non-offenders
  • Hamadan
 - آذربایجانی ، مسعود (1380)، آزمون جهت­گیری مذهبی با تکیه بر اسلام، پایان­نامة کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی به راهنمایی دکتر پری­رخ دادستان، قم: پژوهشکدة حوزه و دانشگاه.

- آزاد ارمکی، تقی و بهار، مهری ( ۱۳۷۷ )، بررسی مسائل اجتماعی، تهران، نشر جهاد.

-   انوری، حمیدرضا (1373).  پژوهشی راجع به تقدیرگرایی، پایان نامة کارشناسی ارشد جامعه­شناسی، دانشگاه علامه طباطبائی.

-           تنهایی، ابوالحسن ( 1375 ). جامعه­شناسی در ادیان، یزد: بهاباد چاپ اول .

-          رابرتسون ، یان ( 1372). درآمدی بر جامعه، ترجمة حسین بهروان . تهران : آستان قدس رضوی چاپ اول .

-          سراج زاده، سیدحسین و توکلی، مهناز. (۱۳۸۰)، بررسی تعریف عملیاتی دینداری در پژوهش های اجتماعی، نامة پژوهش ،سال پنجم ،شمارة ۲۰ و ۲۱. 

-          طالبان ، محمدرضا ( 1378 ). دینداری و بزهکاری در میا ن جوانان دانش­آموز، وزارت آموزش و پرورش ، معاونت پرورشی .

-          فیست، جس و فیست، گریگوری( 2002 )،  نظریه­های شخصیت. سیدمحمدی، مترجم ( 1384 ).تهران: ا نتشارات روان.

-          ﻓﺮﺟﺎﺩ، ﻣﺤﻤﺪ حسین (1375)،  ﺁﺳﻴﺐﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﻧﺤﺮﺍﻓﺎﺕ، ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺑﺪﺭ، ﺗﻬﺮﺍﻥ.

-          فاضلی، محمد ( 1382) مصرف و سبک زندگی، قم: انتشارات صبح صادق.

-          کینگ ، ساموئل ( 1349) . جامعه­شناسی، ترجمة مشفق همدانی، تهران : امیر کبیر.

-          گیویان ، عبداله (1377). سنجش نگرش مردم تهران راجع به نقش و کارکردهای دین، تهران: شورای فرهنگ عمومی .

-          ملکمیان، لینا، شریفیان، سعید ( ۱۳۸۸ ) بررسی عوامل اجتماعی موثر بر جرم در زنان زندانی، پژوهش اجتماعی، ۲.

- ﻣﺸﻜﺎﻧﻲ، ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻭ ﺯﻫﺮﺍﺳﺎﺩﺍﺕ ﻣﺸﻜﺎﻧﻲ، (1381)، ﺳﻨﺠﺶ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﻮﺍﻣﻞ درونی و ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺑﺮ ﺑﺰﻫﻜﺎﺭﻱ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ، ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﺩﻭﺭﺓ ﭼﻬﺎﺭﻡ، شماره2.

- موسوی، سیده زهرا و موسوی، سید رفیع و حیدری، حسین (1390)، « بررسی میزان پایبندی به مناسک و رفتارهای دینی و عوامل مؤثر بر آن ( مورد مطالعه: دانش­آموزان مقطع متوسطه شهرستان زنجان)»، مجله تخصصی جامعه­شناسی، سال اول، شماره اول، 150- 173.

-  ﻫﻤﻴﻠﺘﻮﻥ، ملکم. (۱۳۸۱ )، جامعه­شناسی ﺩﻳﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ  ( ﺗﺮﺟﻤه ﻣﺤﺴﻦ ﺛﻼﺛی)، ﺗﻬﺮﺍﻥ، ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺗﺒﻴﺎﻥ. 

-Litchfield, Alleh W.; Darwin, Thomas, L. & Doali, Bing. (1997), Dimensions of Religiosity as Mediators of the Relations between Parenting and Adolescent Deviant Behavior, Journal of Adolescent Research, vol. 12.

- -Chodwick, A., & Top, B.L. (1993). Religiousity and deliquency among LDS Adolescents. Journal for the Scientific Study of Religion, 32(1): 51-67.

- -Vohra, S. & Ahmad, H.(1993). Personality and Value patterns of delinquents and none-delinquents: A comparative study. Journal of Personality and Clinical studies, 9(1): 31-37.

- O'Dea, Thomas F.; Yinger J. Milton (1961) Five Dilemmas in the Institutionalization of Religion, Journal for the Scientific Study of Religion , Vol. 1, No. 1, pp. 30.