مطالعه علل ارتکاب جرم در میان جوانان حاشیه نشین شهر همدان

نویسندگان

گروه جامعه شناسی دانشگاه پیام نور همدان ایران

چکیده

مقاله حاضر به بررسی و مطالعه علل ارتکاب جرم در میان جوانان حاشیه نشین شهر همدان پرداخته است. آمارهای موجود حکایت از این دارد که بیشتر جوانانی که مرتکب جرایم گوناگون می شوند عموماً در مناطق حاشیه شهر ساکن می باشند. این مناطق بیش از سایر مناطق در معرض انواع فعالیتهای غیر قانونی است که غالبا با جرایم بیشتری روبه رو هستند. هدف کلی پژوهش این است که ببینیم آیا نیاز و فرصت در بروز جرم نقش دارند یا خیر. و در صورت مثبت بودن پاسخ ، هر یک از این دو عامل ( نیاز ، فرصت ) تا چه اندازه در بروز وپیشگیری از جرم مؤثر می باشد. این مطالعه از نوع پیمایشی بوده و داده های تحقیق با استفاده از تکنیک پرسشنامه جمع آوری گردیده است. جامعه آماری این تحقیق شامل جوانان ساکن شهر همدان در محدوده سنی 29-18 سال می باشد که تعدادشان 38000 هزار نفر برآورد شده است و با استفاده از جدول مورگان 380 نفر از جوانان به عنوان جمعیت نمونه با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند.یافته های تحقیق نشان میدهد که بین متغیر مستقل نیاز و جرم رابطه مثبت و بین متغیرهای مستقل فرصت و جرم رابطه منفی وجود دارد بدین معنا که هر چه بر میزان نیاز افراد در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی افزوده شود احتمال ارتکاب جرم توسط آنها افزایش می یابد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying of the Causes of Crime Commitment Among Youths Living in Margins of Hamadan City

نویسندگان [English]

  • Mahmood Ebrahimi
  • zahra jalili saleh
  • Fatemeh Jalili Saleh
hamedan
چکیده [English]

The present paper has studied the causes of crime commitment among youths living in margins of Hamadan City. Existing data indicate that most of youths committing various crimes are generally in marginal areas of city. These areas, which usually face more crimes, are hideouts of different types of illegal activities more than any other inner areas of city. The overall purpose of the present study is to determine whether needs and opportunities are involved in committing crimes or not. And if yes, to what extent each of these two factors (need, and opportunity) affect the incidence and prevention of a crime. Statistical population of this research is youths in the 18–29 age range residing in Hamadan City. The research's sampling has been conducted through available random sampling method and 380 of youths have been selected as sample volume, using Morgan Table. The method of data gathering is through questionnaire. Results revealed that there is a direct relationship between the independent variable of need and crime, and an inverse relationship between independent variable of opportunity and crime. That is, the more people's needs in various aspects of economic, social, and cultural, the more the probability of committing crimes by those people.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Youths' Crimes
  • Living in Margins
  • Need and Opportunity
                                                                                   

-         چلبی ،مسعود(1385)تحلیل اجتماعی در فضای کنش ،تهران، نشر نی.

-         دواس، دی. ای(1376) پیمایش در علوم اجتماعی، ترجمه هوشنگ نایبی،تهران؛ نشر نی.

-         رابرتسون،یان،(1372)درآمدی به جامعه،حسین بهروان،مشهد،موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس،چاپ اول.

-         ساروخانی،باقر(1382)روشهای تحقیق در علوم اجتماعی(ج 1) تهران؛ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

-         سروستانی، رحمت اله(1387) آسیب شناسی اجتماعی،تهران؛ انتشارات سمت.

-         ستوده،هدایت الله(1382) آسیب شناسی اجتماعی،تهران،انتشارات آوای نور.

-         نقدی، اسداله(1386)،حاشیه نشینی و اسکان غیر رسمی،همدان ،انتشارات فن آوران.

-         ولد، جرح ـ برنارد، توماس ـ اسنیپس، جفری(1380)،جرم‌شناسی نظری، ترجمه علی شجاعی، انتشارات سمت، تهران.

-Agnew.Robert(1985).A Revised Strain theory of delinquency.htm

-.Burchfield, Keri. B(2005), Neighborhood Attachment, As A Source Of Informal Social Control, A Thesis in Sociology, The Pennsylvania State University, ProQuest Information and Learning Company, UMI Microform.

-Ney, F (1958) Family Relationships and deliquent behavior. htm

-Rengifo, Andres F.(2007) Neighborhood Effects and Informal Social Control:Examining the Role of Social Networks in the South Bronx,The City University of New York