امنیت فیزیکی شهر ملایر (منطقه بندی نقاط جرم خیز)

نویسندگان

گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر همدان ایران

چکیده

امنیت همواره از بنیادی‌ترین نیازهای بشر می‌باشد و تا این نیاز تأمین نگردد او نمی‌تواند از فضایی که در آن قرار گرفته، برداشتی مطلوب داشته باشد امنیت محیط زندگی، یکی از مهم ترین عوامل سازنده کیفیت مطلوب در زندگی انسان به شمار می‌رود. دردهه‌های اخیر به تدریج سکونت‏گاه‌های غیررسمی به طورعمده درحاشیه کلانشهرها وشهرهای بزرگ کشورخارج ازبرنامه رسمی توسعه شهری وبه صورت خودرو، شکل گرفته وگسترش یافته است. هدف اصلی این پژوهش بررسی امنیت فیزیکی شهر ملایر می باشد که به روش توصیفی – تحلیلی و استدلالی انجام گرفته است. جمع آوری داده ها به شیوه کتابخانه ای( اسنادی، نقشه، عکس هوایی و . . . ) و میدانی ( مشاهده ، پرسشنامه و مصاحبه ) و تجزیه تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS ، Excel و Arc GIS صورت گرفته است.. جامعه ی آماری پژوهش، جمعیت شهر ملایر به تعداد 287,982 نفر بوده که حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 381 خانوار تعیین گردید. یافته های این پژوهش حاکی از وجود ارتباط میان سه منطقه مورد مطالعه سرجو، طالقانی و جعفرآباد با احساس امنیت و جرم خیزی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Malayer Physical Security

نویسندگان [English]

  • majid shams
  • kawos asgari
چکیده [English]

Security is one of the fundamental human needs, always; until it is not provided, one can not feel a favorable impression in a place which him located. Environmental security is one of the most important factors creating the desired quality of human life. Gradually, informal settlements have been created and spread mainly in border metropolitan and big cities outside the official program of urban development and automatically, in recent decades. The present study focused on physical security of Malayer City, in descriptive-analytical and reasoning method. Data gathered by library method (documents, maps, aerial photographs, etc.) and field method (observation, questionnaire, and interview), and analyzed by SPSS, Excel, and Arc GIS. Population size was Malayer City with 287,982 people, and the sample size was 381 families, base on Cochran's formula. Marginalization undoubtedly has a close relationship with crime. The findings suggest there is a close relationship between three regions of Sarjo, Taleghani, and Jafarabad with a sense of security and crime rise.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Physical Security
  • Urbanization
  • Marginalization
  • crime rise
-        تجری،سمیه 1387،حاشیه نشینی وچالشهای آن برتوسعه وبهبودشهری (مطالعه موردی شهرگرگان).

-        باقری،اشرف السادات،حاشیه نشینی ورابطه آن باجرم وجنایت

-        جی،کی هیر،اسکار1367،درآمدی برمبانی برنامه ریزی شهری،ترجمه محمدسلیمانی واحمدرضایگانه فرد،دانشگاه پیام نور.

-        فخیمی ،علی،تاثیرگسترش حاشیه نشینی برامنیت اجتماعی

-        ملایری ، حاج محمد « ملایر شناسی » ، انتشارات فردوس ، 1380 .

-        هال، ادوارتی 1376بعدپنهان ترجمه دکترمنوچهرصلبیان ،انتشارات دانشگاه تهران.