بررسی نقش فرهنگ شهروندی در کاهش تمایل به ارتکاب جرم

نویسندگان

گروه آموزشی حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد واحد شهرکرد ایران

چکیده

این مقاله که به تبیین رابطه میان فرهنگ شهروندی با تمایل به ارتکاب جرم پرداخته است به دنبال این است تا میزان تأثیر ابعاد فرهنگ شهروندی را در تمایل شهروندان به ارتکاب جرم تبیین نماید. طرح آن از نوع توصیفی بوده که به روش همبستگی انجام شده است. جامعه تحقیق را کلیه شهروندان استان تشکیل می دهند که از میان آنها تعداد 147 نفر به روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شده اند. ابزار اندازه گیری تحقیق نیز پرسشنامه ای 28 سؤالی می باشد که پایایی آن 87/0 می باشد. داده های به دست آمده نیز با استفاده از آزمون t، همبستگی و تحلیل رگرسیون تجزیه و تحلیل و نتایج نشان داد که میزان فرهنگ شهروندی در شهر از حد میانگین بالاتر است و میانگین مؤلفه مسئولیت پذیری نسبت به مؤلفه های دیگر بیشتر است. میانگین میزان تمایل به ارتکاب جرم در نمونه های مورد مطالعه از میانگین کل نمونه ها بالاتر نیست و پایین است. متغیر فرهنگ شهروندی با تمایل به ارتکاب جرم رابطه معنادار و منفی از لحاظ آماری دارد و هر اندازه فرهنگ شهروندی بالا باشد به همان میزان تمایل به ارتکاب جرم پائین خواهد آمد و متغیر مشارکت اجتماعی بیشترین ارتباط را با میزان تمایل به ارتکاب جرم دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of Citizens' Culture in the lower Tendency to crime

نویسندگان [English]

  • Abbas Hemmati Borojeni
  • Hojjatollah Moradi Pardajani
چکیده [English]

This paper explains the relationship between Citizenship Culture and tendency to commit crime; and seeks to measure the impact of cultural dimensions of citizenship on the willingness of citizens to commit crime. The present study is a descriptive correlational, and the population included all residents of province, form which 147 were selected by stratified sampling. The measurement instrument was a 28-items questionnaire, with the reliability of 0.87.
Data obtained were analyzed by the t test, correlation test, and regression analysis; the results showed that the culture of citizenship in Borujen City is higher than average and the average responsibility component was higher than the other components. Average tendency to crime in the studied samples is lower than the average of all the samples.
Citizenship culture variable has significant and negative relationship with tend to crime, and the higher citizenship culture would lead to the lower crime commitment. Social participation variable was most closely related with the tendency to commit crime.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Citizenship Culture
  • Desire
  • Crime
-      پرورش، محمد(1389)، رابطه ی عوامل فرهنگی افراد با میزان ارتکاب جرائم در شهر اصفهان در ده سال اخیر، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان.

-      ستوده، هدایت الله(1384)، آسیب شناسی اجتماعی، تهران: افرنگ.

-      ستوده و همکاران، هدایت الله(1376)، روانشناسی جنایی،تهران: انتشارات آوای نور.

-      سلیمی و همکاران، علی(1380)، جامعه شناسی کجروی، قم: انتشارات پژوهشکده حوزه و دانشگاه.

-      شاه طالبی، بدری و همکاران (1389)،تدوین مؤلفه های فرهنگ شهروندی در حیطه هویت ملی و جهانی، فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد گرمسار، سال چهارم، شماره دوم:96-73.

-      شجاعی، مهدی(1392)، فقر فرهنگی یکی از دلایل عمده ارتکاب جرم است، خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران استان بوشهر.

-      شرفی، یحیی(1392)،آسیب های اجتماعی و عوامل موثر برآن.

-      عبداللهی، پریسا(1392)، بررسی رابطه میان مصرف کالای فرهنگی با تمایل به ارتکاب جرم، (گزارش منتشر نشده)دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد.

-      فاطمی نیا، سیاوش(1390)، فرهنگ شهروندی: محصول و محمل حاکمیت خوب، سازمان کارا و شهروند فعال، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال هفتم، شماره 26.

-      فرجاد، محمد حسین(1377)، آسیب شناسی اجتماعی، چاپ هفتم، تهران: انتشارات بدر.

-      کاووسی، ا و کفاشی (1389)، تاثیر مدیریت امکانات شهری بر فرهنگ شهروندی، پژوهشنامه، مرکز مطالعات استراتژیک دفتر تشخیص مصلحت نظام: 58 -38.

-      کی نیا، مهدی(1384)، مبانی جرم شناسی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

-      لینچ، کوین(1376)، تئوری شکل خوب شهر، ترجمه سید حسین بحرینی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

-      مردانی، پروانه و کاظمی، محمدعلی(1390)، بررسی رابطه میان مصرف کالای فرهنگی با احساس امنیت اجتماعی، طرح پژوهشی دفتر تحقیقات کاربردی نیری انتظامی استان چهارمحال و بختیاری.

-      نجفی ابرندآبادی، علی حسین(1374)، مسئولیت کیفری بین المللی،مجله تحقیقات حقوقی، دانشگاه شهید بهشتی، شمارة ١٥.

-       )Online:www.Alleme.Masjedum.com(

-       Bartol, Curt, R. (1995). Criminal Behavior. USA.