تاثیرات منفی استفاده از برنامه های ماهواره‌ای بر خانواده ایرانی

نویسندگان

1 گروه جامعه شناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان ایران

2 گروه آموزش بزرگسالان دانشگاه علامه طبابایی تهران ایران

3 گروه جامعه شناسی دانشگاه پیام نور نهاوند

4 گروه برنامه ریزی آموزشی دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیرات منفی استفاده از برنامه های ماهواره‌ای بر خانواده ایرانی بوده است. روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی بوده است.در این پژوهش تاثیرات منفی استفاده ازماهواره با استفاده از مطالعات کتابخانه ای نظیر(پایان نامه ها، کتب، مقالات، مجلات ، نشریه ها و نمایه ها ی نوشته شده در زمینه آسیب شناسی ماهواره) و نیز مصاحبه با 50نفر از اساتید جامعه شناسی، و کارشناسان مسائل اجتماعی پرسشنامه ای 22ماده ای استخراج شد و در اختیار افراد نمونه تحقیق که شامل 50 نفر از کارشناسان مسائل اجتماعی،و اساتید حوزه علوم رفتاری و اجتماعی شاغل در دانشگاه علمی کاربردی شهرستان همدان که بصورت گزینش بر اساس سوابق کار، تألیف و تحقیق انتخاب شده بودند، قرار داده شد. پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برابر با 81% برآورد گردیده است.برای تجزیه و تحلیل داده ها ازآزمون خی دو و آزمون فریدمن استفاده شده است. نتایج نشان داد که به ترتیب ترویج بدحجابی و بی حجابی، ترویج مصرف گرایی و فاصله گرفتن از ساده زیستی ، ترویج و بسترسازی عشق های خیابانی،افزایش روابط نامشروع خارج از خانواده، ضعف باورهای دینی، استفاده از مشروبات االکلی، تبلیغ همجنس بازی، استفاده افراطی از لوازم آرایشی، بلوغ زود رس فرزندان در نتیجه استفاده از ماهواره در سطر آسیب ها قرار داشته اند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Negative Effects of Using Satellite Programs on Iranian Families

نویسندگان [English]

  • Yavar Nor Alian 1
  • Azhdar Shamkhani 2
  • Mehran Rashidi 3
  • Naser Vazini Fakor 4
چکیده [English]

The purpose of this research has been inspecting the negative effects of using satellite programs on Iranian families. The research method was descriptive–investigative. In this research, the negative effects of using satellite was derived through library studies, including thesis, books, articles, magazines, publications, and profiles related to the satellite’s pathology, as well as interviewing with 50 sociology professors and experts of social issues via a questionnaire of 22 questions; then it was supplied to the research’s sample population, which included 50 social issues experts and professors of the scientific-practical university of Hamadan in social and behavioral sciences field. These had been chosen selectively, based on their job background, authorship and researches they had done. The research’s reliablity was estimated by the coefficient of Cronbach’s Alpha which was equal to 81%. Chi-squared and Freedman tests were used in order to analyze the data. The results showed that the most important harms of using satellites are propagation of unveiling and bad veiling, promoting consumption and being away from the simple life, circulating street friend and love, increasing unlawful relations out of the family environment, fainting of religious beliefs, using alcoholic drinks, propagation of homogenous affairs, excessive use of cosmetics, early puberty of children , in order of the rate of the harms, from high to low.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Satellite television
  • family
  • Method of opposing banal
  • Satellite channel
-        امیری،عبدالرضا و همکاران(1390) " بررسی رابطه استفاده از شبکه های ماهواره ای و گرایش بهره برداران به آسیبهای اجتماعی در بین جوانان شهر کرج " پژوهشنامه نظم و امنیت اجتماعی،شماره 16.

-        ارمکی,تقی.(1383)" فرهنگ در عصر ماهواره"باشگاه اندیشه.

-        افهمی، بنفشه ، آقا محمدیان شعرباف، حمیدرضا .(1386)"بررسی عوامل موثر بر گرایش به ماهواره و تاثیر آن بر باورها و رفتارهای دینی مردم مشهد"نشریه مطالعات تربیتی و روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد، مهر 1386 شماره 2.

-        دانش, پروانه.( 1385)" الگوی مصرف شبکه های ماهواره ای" پیک نور، سال 7، شماره 3  .

-        دیوبند،فائزه،وهمکاران(1392) "تاثیر برنامه های ماهواره ای بر نگرش جوانان به روابط نامشروع"دو فصلنامه مطالعات پلیس زن،سال هفتم ،شماره 19.

-        زمانی،طوبی.(1391)"بررسی نقش ماهواره  برنظم اجتماعی"پژوهشنامه نظم و امنیت اجتماعی،شماره 19.

-        سورین .و وتانکارد ج(1382 ). نظریه های ارتباطات. ترجمه علیرضا دهقان تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

-        گروه مطالعات حقوقی سازمان صدا و سیما،(1381).پخش مستقیم ماهواره ای در قرن بیست و یکم. تهران: سروش.

-        کاستلز, امانوئل .(1380).ظهور جامعه شبکه ای. ترجمه احمد علیقلیان و افشین خاکباز، تهران: طرح نو.

-        مهدی زاده ، شراره.( 1384 )، تلویزیون ، مخاطب و نگرش نو، جامعه شناسی ایران، شماره 24.

-        مک کوایل دنیس.(1384). درآمدی بر نظریه های ارتباطات.  ترجمه پرویز اجلالی،تهران :مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها.

-        شهابی، محمود  ، جهانگردی، مجتبی .(1387)" خاستگاه اجتماعی الگوهای استفاده از تلویزیو نهای ماهوار های فارسی زبان در میان مخاطبان تهرانی" فصلنامه تحقیقات فرهنگی، سال اول، شماره ۲.

-        شیلر،هربرت.(1377).امپریالیسم فرهنگی،ترجمه احمد میرعابدینی،تهران: انتشارات سروش.

-        محمدی،بهاالدین ،وهمکاران(1392)" امنیت فرهنگی  شهروندان سسندجی در پرتو  هجوم نرم کانال های ماهواره ای"فصلنامه دانش انتظامی استان کردستان،شماره 16.

 

-          Gerbner, G. (1998). Cultivation analysis: An overview. Mass Communication & Society, 195-175

 

-          Infante, D.A., Rancer, A.S., & Womack, D.F. (1997). Building communication theory (3rd ed.). Prospect Heights, IL: Waveland.

 

-          Gerbner, G., Gross, L., Morgan, M., & Signorielli, N. (1980). The "mainstreaming" of America: Violence profile no. 11. Journal of Communication 30(3), 10-29.

 

-          Severin, W.J., & Tankard, J.W. (1997). Communication Theories. New York: Hastings House.

 

-         Hawkins, R.P., & Pingree, S. (1980). Some processes in the cultivation effect. Communication Research, 7(2), 193-226.