نقش فرهنگ بر استقرار مدل تعالی سازمانی در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ناجا)

نویسندگان

1 گروه مدیریت، دانشگاه علوم انتظامی امین

2 گروه آماد دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

موضوع مربوط به فرهنگ و عوامل مؤثر بر رشد و توسعه آن در هر کشوری، از مقوله هایی است که در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی از اهمیت خاصی برخوردار است. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نیز با توجه به وظیفه خطیر و نقش مهمی که در کشور ایفا می نماید، لازم است تا به طور مستمر در صدد ارتقای عملکرد و تعالی سازمان خود برآید.
هدف اصلی این پژوهش بررسی نقش فرهنگ بر استقرار مدل تعالی سازمانی در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ناجا) می باشد. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی بوده و برای گردآوری داده‌ها به منظور دستیابی به نتایج تحقیق، از ابزار کتابخانه ای، اینترنت، کتب و مقالات علمی فارسی و لاتین و پایان نامه های مرتبط با موضوع تحقیق استفاده شده‌است.
در نهایت نشان داده می شود که بین فرهنگ و استقرار مدل تعالی سازمانی در نیروی انتظامی،رابطه دو سویه وجود دارد، از یک سو، نتایج، مدل تعالی سازمانی که بر نیروی انتظامی تأثیر می گذارد و از سوی دیگر، خود توانمند سازهای مدل تعالی سازمانی هم متأثر از مبانی فرهنگ نیروی انتظامی است و هم می تواند در آن تحولات اساسی ایجاد کند. به طورکلی استقرار مدل تعالی سازمانی در نیروی انتظامی نیازمند وجود فرهنگ خاصی است. تعمیق و گسترش فرهنگ بر استقرار مدل تعالی سازمانی در نیروی انتظامی، بستری مناسب برای ارتقا کیفیت و بهبود عملکرد در نیروی انتظامی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of culture in the establishment of Business Excellence Model in the Islamic Republic of Iran's security forces (police)

نویسندگان [English]

  • Hajieh Rajabi Farjad 1
  • Asghar Aghaii 1
  • M. Rezaei Khonakdari 2
چکیده [English]

The issue of culture and the factors influencing its growth and development in each country is of high significance in various social, economic, cultural and political aspects. With respect to the critical role and the important responsibility of I. R. Iran's security forces, it is necessary for the organ to promote the performance and excellence of its organization. The current study aimed to investigate the role of culture in the establishment of Business Excellence Model in I.R. Iran's security forces (NAJA). The data collection procedure in the research with analytical and descriptive orientation comprised the use of library, internet, books, scientific papers and relevant theses in Persian and English. In conclusion, it is shown that there is an interrelationship between police culture and the aforementioned model In other words, the results indicated that the model profoundly affects the culture on one side and the self-empowerment of the model is affected by the cultural fundamentals of the police on the other side. Deepening and spreading the culture of establishing the model can pave the road for improving the quality and performance of the police force

کلیدواژه‌ها [English]

  • : culture
  • business excellence model
  • Empowerment
  • Results
  • security forces of the Islamic Republic of Iran
-       آذر، عادل و توکلی، غلامرضا(1385)، « توسعه مدل تعالی بنیادکیفیت اروپا: طراحی یک مدل غربالگری فازی برای انتخاب مساله های کلیدی در سازمان های صنعتی ایران»، فصلنامه علوم مدیریت ایران، دوره اول، شماره ی 4، زمستان1385

-       آرمسترانگ، مایکل، (1380)ترجمه خدایار ابیلی، راهبردهای مدیریت منابع انسانی، تهران، انتشارات فرا، 74

-       احمدی، حمید. (1370). شریعتی در جهان، نقش دکتر علی شریعتی در بیدارگری اسلامی از دیدگاه اندیشمندان و محققان خارجی، چاپ سوم، تهران: انتشارات، شرکت سهامی انتشار.

-       اشنایدر، سی، لوئی بارسو، سوزان وژان. (1379). مدیریت در پهنه فرهنگها، ترجمه سید محمد اعرابی و داودی ایزدی، چاپ اول، دفتر پژوهشهای فرهنگی، تهران.

-       بات، گانت دی،( 1377) محمد ایرانشاهی، علوم،« بررسی تأثیر متقابل فناوری، فنون و انسان» اطلاع رسانی، دوره 18، شماره 1 و2

-       بروس کوئن. (1372). درآمدی بر جامعه شناسی سازمان، ترجمه محسن ثلاثی، تهران: انتشارات فرهنگ معاصر.

-       توکلی غلامرضا، عزیزی مسعود(1380). خودارزیابی طریقی مطمئن در مدیریت عملکرد. سومین کنفرانس بین المللی مدیریت کیفیت.

-       جنوی، المیرا () «بررسی ارتباط بین ساختار سازمانی کتابخانه های مرکزی دانشگاه های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری سطح شهر تهران و میزان انطباق آنها با ویژگی های سازمان یادگیرند، فصلنامه بصیرت،شماره 15 104-120

-       روح الامینی،( )برگرفته از سایت:

anthropology.ir/sites/default/files/Khodaii%20Payaname%202

-       طوسی، محمدعلی، (1376)مدیریت فرهنگ سازمانی، مرکز آموزش مدیریت دولتی

-       مشهدی تفرشی، شکوه(1386) «ارزیابی سطح مدیریت کیفیت فراگیر در کتابخانه های مرکزی علوم پزشکی ایران و ارائه راهکار برای ارتقاء آن»، پایان نامه دکتری کتابداری و اطلاع رسانی، دانشگاه آزاد اسلامی.

-         میرسپاسی ناصر و زاهدی، محمد (1381). رابطه فرهنگ سازمانی و کارآیی سازمان (پژوهشی در شرکت های بیمه، اقتصاد و مدیریت)، مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، شماره53-52.

-         نخعی نژاد، مهدی(1386)،« مروری بر مفاهیم و چگونگی تعالی سازمان در نیروی انتظامی »،دوماهنامه توسعه انسانی پلیس، سال چهارم، شماره 12، مرداد و شهریور1386

-      یعقوب نژاد، احمد و نظریان زاده، افشین()،« تأثیر بکارگیری مدل تعالی سازمانی بر ارزش افزوده اقتصادی ومعیارهای ارزیابی عملکرد مالی »،فصلنامه بورس اوراق بهادار، سال اول،شماره4، زمستان 87،109-142

 

-          Bou-Llusar, J. C., Escrig-Tena, A. B., Roca-Puig, V., &Beltra´n-Martı´n, I. (2005). To what extent do enablers explain results in the EFQM excellence model? An empirical study. International Journal of Quality & Reliability Management, 22, 337-353.

-          Dale, Barrie G. (1999). Managing quality , Black well Business http://www.iraneconomics.net/archive/articles.asp?id=1393&magno=80&grid=66

-          Hofstede, G (1980) culture’s consequences. Lindon: sage.

-          Jayamaha, N. P., Grigg, N. P., & Mann, R. S. (1388). Empirical validity of Baldrige criteria: New Zealand evidence. International Journal of Quality & Reliability Management, 25, 477-493.

-          Kumar, V., Choisne, F., de Grosbois, D., & Kumar, U. (2009). Impact of TQM on company’s performance. International Journal of Quality & Reliability Management, 26, 23-37.

-          Klefsjo, B., Bergquist, B., & Garvare, R. (1388). "Quality management and business excellence,

-          customers and stakeholders". The TQM Journal, 20(2), 120-129.

-          Moeller, J., Breinlinger-o Reilly, J., &Elser, J. (2000). Quality Management in German health care- The EFQM Excellence Model. International Journal of Health Care Quality Assurance, 13, 254-258.

-          Robson, A., &Prabhu, V. B. (2001). What can we learn from leading service practitioners about business excellence?. Managing Service Quality, 11, 249-261.

-          Saunders, M., Mann, R. S., &Grigg, N. P. (1388). Utilisation of business excellence models: Australian and international experience. The TQM Magazine, 20, 651-663.

-          Talwar, B. (2009). "Comparative study of core values of excellence models vis-à-vis human values". MEASURING BUSINESS EXCELLENCE , 13(4), 34-46.