رابطه هیجان خواهی با رفتارهای پر خطر در نوجوانان شهرستان همدان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روان شناسی، دانشگاه آزاد همدان ، مشاور، مرکز مشاوره نیروی انتظامی، همدان.

2 گروه روان شناسی دانشگاه علوم تحقیقات استان مرکزی (اراک).

چکیده

هدف کلی از پژوهش حاضر بررسی رابطه هیجان خواهی و رفتارهای پر خطر نوجوانان شهر همدان بود. جامعه آماری در این تحقیق شامل 160 نوجوان (80 دختر، 80 پسر) در سال 1393 بود. روش پژوهش به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار پژوهش: ابزار مورد استفاده جهت جمع آوری داده ها شامل پرسشنامه هیجان خواهی ذاکرمن و پرسشنامه رفتارهای پر خطر بود. آزمون آماری این تحقیق از نوع همبستگی بوده، تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از شاخص‌های آماری (توصیفی –استنباطی) ضریب همبستگی پیرسون و همچنین آزمون t صورت گرفته است. نتایج پژوهش: نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد که بین میزان هیجان خواهی و رفتارهای پر خطر نوجوانان 15 تا 18 سال شهر همدان رابطه‌ی معنا داری وجود دارد، نوجوانان (15-16) و (16-17) سال بین میزان هیجان خواهی و رفتارهای پر خطر رابطه معناداری وجود ندارد، اما در بین نوجوانان (17-18) سال، بین میزان هیجان خواهی و رفتارهای پر خطر رابطه معناداری وجود دارد. با استفاده از آزمون t می توان نتیجه گرفت که بین میزان هیجان خواهی و رفتارهای پر خطر نوجوانان 15 تا 18 سال دختر و پسر شهر همدان تفاوت معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between emotionality and dangerousness behavior among adolescents in Hamedan

نویسندگان [English]

  • Zahra Mokhtari 1
  • Seyed Reza Mirmehdi 2
چکیده [English]

The study aimed to investigate the relationship between emotionality and dangerousness behavior among adolescents in Hamedan .The statistical sample selected on the basis of simple randomization comprised 160 Hamedani adolescents (i.e. 80 girls and 80boys) in 1393. The data was collected by using Zuckerman Emotionality Questionnaire and Dangerous Behavior Questionnaire. The descriptive and inferential statistical procedures employed were Pearson correlation coefficient and t-test, the results indicated. That there is a significant correlation between emotionality and dangerous behavior among the adolescents aged (15-18) and (17-18 However, the correlation was not significant for the adolescents aged (15-16) and (16-17). On the basis of the results obtained using t-test, it can be concluded that there is a significant relationship between emotionality and dangerous behavior of Hamedani girls and boys aged (15-18) p<0.01).

کلیدواژه‌ها [English]

  • adolescent
  • emotionality
  • Dangerous Behavior
-آمالی،‌ کمال.(1391). بررسی اثر بخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی بر رفتارهای پر خطر اجتماعی دانش آموزان پسر سوم راهنمایی ناحیه 4 آموزش و پرورش شهر اهواز. فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان، واحد خوراسگان، شماره 42.

-احمدیان راد، سیمین. (1390). بررسی رابطه سبک دلبستگی مادران و هیجانات دانش آموزان پسر عقب مانده ذهنی مقطع راهنمایی. مجله علوم رفتاری. شماره 1. تهران: انتشارات ارجمند.

-احمد وند، محمد علی. (1389)، بهداشت روانی. تهران: انتشارات رشد. چاپ هشتم.        

-سیف، علی اکبر. (1389)، روانشناسی تربیتی.چاپ 19.شماره 20.

-علی آبادی، خدیجه. صمدی، سید علی. (1390 ). تحلیل داده های روانشناسی. ویرایش سوم، چاپ ششم. تهران: انتشارات ققنوس.

-دلاور، علی (1388). روش‌های آماری در روانشناسی و علوم تربیتی، چاپ ششم. تهران: انتشارات رشد.

-فتحی، کیهان. مهرابی، مهناز.(1390). بررسی میزان افسردگی، هیجان خواهی، پرخاشگری، سبک های دلبستگی و تحصیلات والدین به عنوان پیش بین های وابستگی به مواد مخدر در نوجوانان پسر شهر اهواز. مطالعات تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی.

-محمدیان، محمود (1392). تحقیقات روانشناسی،رهیافتی نو در مدیریت آموزش. تهران: انتشارات: گل آذین.

-نیک روش، دلبر. (1389)، رفتارهای پر خطر در نوجوان و جوان.پژوهشگران جوان. چاپ 19. شماره 20.

-Epstien, J. A., Botvin, G. J., Diaz, T., Willams, C., & Griffin, k. (2000). Aggression, victimization, and problem behavior among inner-city minority adolescent.Journal of Child and Adolescent Substance Abuse, 9, 51-66.

-Greco, L. & Morris, T.(2005). Factors Influencing the Link Between SocialAnxietyand Peer Acceptance: Contributions of Social Skills and Close FriendshipsDuring Middle Childhood, Behavior Therapy, Volume 36, Issue 2, Spring 2005, Pages 197-20587.

-Herbert,J.D.; Gaudiano, B.A.;Rheingold, A.A. & Myers V.H. (2005). SociaSkills Training Augments the Effectiveness of Cognitive Behavioral Group Therapy for Social Anxiety Disorder. Issue 10, Pages 477-481.

-McCuller, W. J., Sussman, S., Dent, C. W., &Teran, L. (2001). Concurrent prediction of drug use among high-risk youth.Addictive Behaviors, 26 (1), 137-142.