تأثیر آگاهی از قوانین و اثربخشی مجازات های رسمی بر سطح بازدارندگی قوانین راهنمایی و رانندگی در بین جوانان شهر همدان

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا همدان

2 گروه جامعه شناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده

پژوهش حاضر، پیرامون بررسی تأثیر آگاهی از قوانین و اثربخشی مجازات های رسمی بر سطح بازدارندگی قوانین راهنمایی و رانندگی در بین جوانان شهر همدان انجام شده است. با توجه به جامعه آماری این تحقیق که کلیه رانندگان جوان شهر همدان می‌باشد. از طریق فرمول کوکران تعداد 384 نفر به عنوان جمعیت نمونه و به روش نمونه‌گیری غیر احتمالی از نوع هدفمند انتخاب شدند. داده‌های این تحقیق به روش پیمایش و از طریق پرسشنامه جمع-آوری گردید. در چارچوب نظری تحقیق از نظریات بازدارندگی، شناخت و کارکرد گرایی استفاده شده است. تجزیه و تحلیل اطلاعات از طریق آزمون‌های همبستگی، رگرسیون چند متغیره و با استفاده از نرم‌افزار spss انجام گردیده است. بر اساس نتایج حاصل شده متغیرهای مستقل پژوهش بر روی سطح بازدارندگی از قوانین مؤثر بوده است. یافته ها نشان می دهد میزان ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرآگاهی از قوانین و سطح بازدارندگی قوانین راهنمایی و رانندگی 617/0 و برای متغیر های اثربخشی مجازات های رسمی و سطح بازدارندگی قوانین راهنمایی و رانندگی 583/0 می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of traffic regulation awareness and the effectiveness of formal punishment on the deterrent level of traffic rules among the youth in Hamedan

نویسندگان [English]

  • Ali Mohammad Ghodsi 1
  • Reza Meyabadi 2
چکیده [English]

The present study aimed to investigate the effect of traffic regulation awareness and the effectiveness of formal punishment on the deterrent level of traffic rules among the youth in Hamedan With respect to the statistical population of the study which comprised all young drivers of Hamedan, 384 subjects were chosen employing Cochran formula and following purposive non probability sampling. The data were collected through a questionnaire survey. From the theoretical point of view, the theories of deterrence, cognitivist and functionalism were employed. Using SPSS, the data was analyzed by correlation and multivariate regression Based on the results of the study, all independent variables affected the deterrent level of the regulations. The findings show that the coefficient values for the correlation between the variables of traffic rules awareness and the deterrent level of such rules on one side and the variables of the effectiveness of formal punishment and the deterrent level of such rules were .617 and .573 respectively. Also, the results showed that the inhibition of legislation on women is more than me

کلیدواژه‌ها [English]

  • deterrent level
  • Hamedan traffic rules
  • traffic rules awareness
  • the effectiveness of formal punishment
-      احمدی، سیروس 1390، " بررسی رابطه بین آگاهی از قوانین راهنمایی و رانندگی و تخلف رانندگی در بین رانندگان (مورد مطالعه: رانندگان درون­شهری یاسوج)"، فصلنامه مطالعات مدیریت ترافیک، شماره 21.

-      ازکیا، مصطفی و دربان آراسته، علیرضا 1384، روش­های کاربردی تحقیق، چاپ اول، تهران، انتشارات کیهان.

-      پورمعلم، ن؛ قربانی، م 1390،"سیمای ایمنی راه­ها"، تهران: نشر وزارت راه، کمسیون ایمنی راه­های کشور.

-      خبرنامه پلیس راهور و راه ناجا 1388،" ویژه­نامه انضباط، امنیت و سرمایه اجمتماعی، سال دوم، شماره دوازدهم، مهرماه.

-      رحمانی، حمید 1388، "قانون مداری و قانون گریزی جوانان"، سایت:.http://noorportal.net

-      سیف، علی اکبر 1373، " تغییر رفتار و رفتار درمانی: نظریه­ها و روش‌ها"، تهران: نشردانا.

-      ساروخانی، باقر 1378، روش­های تحقیق در علوم اجتماعی، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ج 1.

-      شمس، محسن و همکاران 1389،"دیدگاه رانندگان تاکسی شهر تهران درباره رفتارهای خطرناک رانندگی: یک پژوهش کیفی"، فصلنامه پایش، سال نهم، شماره چهارم، 391- 401.

-      عبداللهی، محمد 1378، " موانع قانون­گرایی در ایران"، نشریه فرهنگ عمومی، شماره 20 -21.

-      فخرایی، سیروس 1374، بررسی میزان قانون­پذیری و عوامل مؤثر بر ان"، دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی آذربایجان غربی، طرح پژوهشی.

-      کلانتری، صمد و ربانی، رسول و صداقت، کامران1384،" ارتباط فقر با قانون­گریزی و شکل­گیری آسیب اجتماعی"، مجله رفاه اجتماعی، 18، 65- 90.

-      ﻣﺤﺴـــﻨﻲ، ﻣﻨـــﻮﭼﻬﺮ1375،" ﺑﺮرﺳـــﻲ آﮔـــﺎﻫﻲ ﻧﮕـــﺮش­ﻫـــﺎ، و رﻓﺘـــﺎر اﺟﺘﻤـــﺎﻋﻲ ﻓﺮﻫﻨﮕـــﻲ در اﻳـــﺮان "، ﻣﻌﺎوﻧـــﺖ ﭘﮋوﻫﺸـــﻲ و آﻣﻮزﺷﻲ وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﻲ.

-      مومنی، پروین 1381،" قانون­گریزی، علل و عوامل آن"، نشریه وکالت، شماره 5.

-      ﻣﻌﻴﺪﻓﺮ 1379، ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺴﺎﻳﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻌﺎﺻﺮ در اﻳﺮان، اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻣﺎ.

-      یعقوبی، صمد 1381،" بررسی پدیده قانون­گرایی و قانون­گریزی در بین شهروندان تبریزی"، تبریز: مرکز افکار سنجی دانشجویان.

-      پارسا، محمد؛ روان‌شناسی یادگیری بر بنیاد نظریه‌ها، تهران، بعثت، 1372، چاپ دوم، 44-43.

-      نظرسنجی از مردم تهران در مورد رعایت قانون 1373 ب، مرکز تحقیقات، مطالعات و سنجش برنامه­های صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران.

-      نظرسنجی از مردم تهران در مورد رعایت قانون 1374 الف، مرکز تحقیقات، مطالعات و سنجش برنامه­های صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران.