بررسی و مقایسه هوش هیجانی رانندگان متخلف با عادی شهر همدان در سال 1393

نویسندگان

1 گروه روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی - تهران

2 گروه مدیریت انتطامی دانشگاه علوم انتظامی امین

3 گروه مدیریت استراتژبک دانشگاه دفاع ملی دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

هدف اصلی این پژوهش مقایسه میزان هوش هیجانی رانندگان عادی و متخلف در شهر همدان با حجم نمونه آماری 400 نفر (200 نفر راننده متخلف، 200 نفر راننده عادی) که روش گردآوری اطلاعات میدانی و با استفاده از ‌پرسشنامه‌ هوش هیجانی سیبریا شرینگ بوده است. تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان می دهد پنج فرضیه تحقیق مورد تأیید قرار گرفته است به طوری که می توان گفت بین میزان خودکنترلی، خودآگاهی، خودانگیزی، هوشیاری اجتماعی و مهارت های اجتماعی دو گروه تفاوت معناداری وجود دارد و گروه رانندگان عادی دارای میانگین بالاتری در ابعاد یاد شده از گروه رانندگان متخلف می باشند از طرف دیگر هوش هیجانی رانندگان عادی دارای میانگین بالاتری از رانندگان متخلف می باشند بنابراین هوش هیجانی رانندگان عادی از نظر آماری بالاتر از هوش هیجانی رانندگان متخلف بوده و بین دو گروه دراین عامل تفاوت معنادار آماری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparative study of Hamedani offending and normal drivers' emotional intelligence in 1393

نویسندگان [English]

  • Ahmad Souri 1
  • , Behbood Ahmadkhani 2
  • Eskandar Momeni 3
چکیده [English]

The main objective of this study was to compare the level of emotional intelligence among normal and offending drivers in Hamadan with the statistical sample of 400 subjects (i.e. 200 offending drivers and 200 normal drivers). The Data in this field study was collected using Sybrya Schering Emotional Intelligence Questionnaire. Data analysis shows that the research five hypotheses have been confirmed. As a result, it can be said that there were significant differences between the two groups in terms of the level of self-control, self-motivation, social consciousness and social skills, ordinary drivers' having a higher means than those of offending drivers in the mentioned variables on one hand and emotional intelligence on the other hand. In general, the results indicated that there are significant differences between the two groups with respect to emotional intelligence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intelligence
  • Emotional Intelligence
  • social skills
  • drivers
  • offending drivers
-         ابراهیمی قوام، صغری. (1388). هوش هیجانی و روانشناسی رانندگی. فصلنامه مطالعات مدیریت ترافیک. سال سوم، شماره 11.

-         بختیار، منصور. (1389). مقایسه ویژگی­های شخصیتی.کیفیت زندگی و جهت گیری مذهبی رانندگان متخلف و غیرمتخلف. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده علوم انسانی - دانشگاه تربیت مدرس.

-         تابش، فهیمه. زارع، حسین. (1391). تأثیرآموزش مهارت­های هوش هیجانی بر سبک­های تصمیم گیری عقلایی، شهودی، اجتنابی، وابسته و آنی. نشریه علوم رفتاری. شماره 22. 323.

-         جلالی، احمد. (1381). هوش­هیجانی و ضرورت آن در فرزند پروری. فصلنامه تعلیم و تربیت. سال هیجدهم. بهار و تابستان. شماره 1 و 2. 36-39.

-         حسینی سده، سیدمجتبی. فتحی آشتیانی، علی. (1388). بررسی نقش هوش هیجانی و مؤلفه های آن در رضایت مندی زناشویی و مقایسه آن با متغیرهای جمعیت شناختی. فصلنامه روان شناسی و دین. شماره 6. 105.

-         رستم زاده، مهران. (1378). روانشناسی ترافیک و رفتار انسانی. پنجمین کنفرانس مهندسی ترافیک و حمل و نقل ایران. تهران: شرکت کنترل ترافیک ایران.

-         رضایی، محمد. (1384). میزان، نوع و عوامل مؤثر بر قانون گریزی. ‌مجله جامعه شناسی ایران. 6(3).‌47-69.

-         زارعی، علی. (1391). رابطه مؤلفه های هوش هیجانی با سلامت روان شناختی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه سوم متوسطه شهر همدان. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان.

-         سوری، احمد. باغانی، رمضانعلی. (1388). بررسی و مقایسه ویژگی­های شخصیتی رانندگان متخلف با رانندگان عادی منطقه 2 راهنمایی و رانندگی شهر تهران در سال .

-         شجاعی، مریم. آتش‌پور، سید حمید. (1391). مطالعه مقایسه­ای ویژگی های شخصیتی و جمعیت شناختی رانندگان متخلف و غیرمتخلف شهراصفهان (پس از اجرای قانون جدید راهنمایی و رانندگی 1390). مجله پژوهش های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی. شماره 1. 73.

-         شریفی، حسن پاشا. شریفی، نسترن. (1383).روش های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: سخن.

-         فاطمی، سیدمحسن. (1388). هوش هیجانی. تهران: سارگل.

-         فردوسی، طیبه.، احمدی، علی اصغر.، (1390)، بررسی مقایسه ای شخصیت رانندگان تصادفی و غیر تصادفی، فصلنامه مطالعات روانشناختی، شماره 26، 85.

-         گلمن، دانیل. (2010). هوش هیجانی.‌ نسرین پارسا (مترجم). ‌تهران: رشد.

-         محمدزاده مقدم، ابوالفضل. حبیبی راد، آرزو. (1391). بررسی و شناسایی پتانسیل خطر انواع رانندگان بر اساس رفتارهای ترافیکی، تصادفات و جرائم. پژوهشنامه حمل و نقل. سال نهم. شماره 3. 313.

-         مردانی فتح، منیژه. (1389). بررسی تأثیر هوش هیجانی بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان در دوره راهنمایی شهرستان رزن در سالتحصیلی 1389 ـ 1388. پایان نامه کارشناسی. دانشگاه پیام نور مرکز فامنین.

-         مصباح فر، علیرضا. (1391). پرورش مهارت­های اجتماعی. تهران: تیک.

-         منصوری، بهزاد. (1380). ترجمه و هنجار‌یابی تست سیبریا شرینگ در دانشجویان دانشگاه‌ها‌ دولتی. پایان‌نامة کارشناسی ارشد. تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.

-         مهانیان خامنه، مهری و همکاران. (1385). «بررسی رابطة هوش هیجانی و رضایت زناشویی». فصل‌نامة روان‌شناسی. سال دهم. ش 3.

-         نزاکت الحسینی، مریم. ابراهیم نجف آبادی، رسول. صالحی، حمید. (1392). اثر بازخورد خودکنترلی و نوع تمرین بر یادگیری زمان بندی نسبی و مطلق. نشریه رفتار حرکتی. شماره 14. 179-198.

-          Amado S, Koyuncu M, Kacaroglu G. (2004), Evaluation of Factors affecting safe driving: Demografic factors, Experience, Personality and Psycho-Technical Turk pisikoloji Dergisi. 2004; 19 (53): 45- 47.

-          Bar- on, R. (1997). The emotional quotient inventory (EQ-I): A test of emotional intelligence. To ronto. Canada Multi Health system.

-          Constantinou, E., Panayiotou, G., Konstantinou, N., Loutsiou-Ladd, A. and Kapardis, A. (2011) "Risky and aggressive driving in young adults: Personality matters.", Accident Analysis & Prevention, No.43(4), pp.1323-1331.

-          Gardner, H. (1999a, September). Howard Gardner debatesJames Traub on multiple intelligences. Cerebrum: The Dana Forum on Brain Science, 1 (2).

-          Goleman, D. (1995) , Emotional Intelligence, why is can matter more than IQ. New York: bantam book.

-          Goleman, D. (1995). Emotional intelligence. New York: Bantam Books.

-          Hoseth, H. P. and Rundmo, T. (2005) "Association between risk perception, risk affectivity and demand for risk mitigation", In: Rundmo, T., Moen, B.E. (Eds.), Risk Judgement and Safety in Transport. Rotunde Publikasjoner, Trondheim.

-          Lajunen, T., Parker, D., & Summala, H. (2004). The Manchester Driver Behaviour Questionnaire: A Cross-Cultural Study, Accident Analysis and Prevention, 36, pp. 231-238.

-          Sternberg, R.J. (1982), Reasoning, problem solving, and intelligence. New York: Cambridge University press.

-          Ulleberg ,P. and Rundmo, T. (2003) "Personality, attitudes and risk perception as predictors of risky driving behaviour among young drivers.", Safety Science, No. 41(5), pp. 427-443.

-          Whissell, R. W. and Bigelow, B. J. (2012) "The speeding attitude scale and the role of sensation seeking in profiling young drivers at risk.", Risk Analysis, No. 23(4), pp.811-8