رابطه ی سبک های دلبستگی و کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه پیام نور ملایر

نویسنده

کارشناس ارشد امور اجتماعی دانشگاه پیام نور همدان

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه ی سبک های دلبستگی و کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرستان ملایر بود. آزمودنی ها 150 نفر (90 نفر دختر و 60 نفر پسر) بودند که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردیدند. ابزارهای پژوهش، مقیاس دلبستگی بزرگسالان (RAAS) و پرسشنامه ی کیفیت زندگی (QLQ) بودند. پایایی این پرسشنامه ها با استفاده از روش آلفای کرونباخ 75 /0 محاسبه گردید. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون در سطح 05/0= α نشان داد که بین سبک دلبسته ی ایمن و کیفیت زندگی دانشجویان رابطه ی مثبت معناداری وجود دارد اما بین سبک های دلبستگی (ناایمن مضطرب دوسوگرا، ناایمن اجتنابگر) و کیفیت زندگی رابطه ی معنادار منفی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between interest methods and life quality among the students of Payame-Noor University (Malayer Branch)

نویسنده [English]

  • Ali Ahmad Naderi
چکیده [English]

The purpose of this research is to study the relationship between interest methods and life quality among the students of Payame-Noor University of (Malayer Branch). On the basis of simple random sampling, 150 subjects were chosen which consisted of 90 female and 60 male students. The Research instruments Random Adult Assurance Scale (RAAS) and Quality of Life Questionnaire (QLQ). The results of data analysis on the basis of Pearson Correlation coefficient at the significance level of 0.05 show that there is a positive relationship between Secure assurance method and students' life quality and a negative relation between insecure assurance method and life quality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • interest methods
  • university students
  • life quality
-     بشارت، محمد علی؛ فرهادی، مهران و گیلانی، بیژن. (1385). بررسی رابطه ی سبک های دلبستگی و احساس غربت. فصلنامه ی علمی – پژوهشی روان شناسی دانشگاه تریز، سال اوّل، شماره ی 2و3.

-     بشارت، محمدعلی؛ جوشن لو، محسن و میرزمانی، محمود (1386). رابطه ی سبک های دلبستگی و کمال گرایی، دو ماهنامه ی علمی – پژوهشی دانشگاه شاهد، سال چهارم، دوره ی جدید، شماره ی 25.

 

-     بشارت، محمدعلی؛ شریفی، ماندانا و ایروانی، محمود. (1380). بررسی رابطه ی سبک های دلبستگی و مکانیسم های دفاعی، مجله ی روانشناسی، سال پنجم، شماره ی 3.

-     رمضانی، ولی الله. شمس اسفندآباد، حسن و طهماسبی، شهرام.(1386).بررسی پیامدهای هیجانی سبک های دلبستگی در دانشجویان. فصلنامه پژوهش در سلامت روان شناختی، 48-38.

-     حمیدی، فریده. (1386). بررسی رابطه ی سبک های دلبستگی با رضایتمندی زناشویی در دانشجویان متأهل دبیری. فصلنامه ی خانواده پژوهی، سال سوم، شماره ی 9.

-     خوانین زاده، مرجان؛ اژه ای، جواد و مظاهری، محمدعلی. (1384). مقایسه ی سبک دلبستگی دانشجویان دارای جهت گیری مذهبی درونی و بیرونی. مجله ی روان شناسی، ویژه نامه ی روان شناسی و دین، سال نهم، شماره ی 3.

-         مظاهری، محمدعلی. (1379). نقش دلبستگی بزرگسالان در کنش وری ازدواج. مجله ی روان شناسی، سال چهارم، شماره ی 15.

-     نائینیان، محمدرضا؛ شعیری، محمدرضا؛ روشن، رسول؛ صید محمدی، کبری و خلمی، زهره. (1384). مطالعه ی برخی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه ی کیفیت زندگی (QLQ). دو ماهنامه ی علمی – پژوهشی دانشگاه شاهد، دانشور رفتار، سال دوازدهم، دوره ی جدید، شماره ی 13.

-         نجات، سحرناز. کیفیت زندگی و اندزه گیری آن. مجله ی تخصصی اپیدمیولوژی ایران، دوره ی چهارم، شماره ی 2.

-       Evans, D. (1989). Vendy Quality of life questionnaire manui.

-       Feeney, J. A. ,&Noller, P. (1996). Attachment Style as a predictor of adult romantic relationships. Journals of personality and social psychology, 58, 282-292

-       -Fogle, A. (1997). Infancy: Infant, Family and society. West publishing company, minneapolist, paul, New York, los

-       Bowlby, J. (1988). A secure base: Clinical applications of attachment thory. London: Routledge.

-       Rapkin, B.D. (2001). Whose life is it anyway? The measurement and meaning of health related quality of life. A publication of the community research initiative onAIDS, 9(5).

-       Smith, A. L. (2000). Quality of life: A review. Education andAgein, 15(3), 419-435.

-       Kafetsios, K. & sideridis, G.D. (1386). Attachment, Social support and well- being in young and older adults. Journal of Health Psychology, 11, 863-875.

-       Simpson , J.A. , Collins, W.A. , Tran , S.,&Haydon,C. (1387). Attachment and the experience and expression of emotion in romanticrelation ship: A developmental Perspective. Journal of Personality and Social Psychology 92, 355  .