تبیین مدل مفهومیِ به کارگیری مدیریت دانش در امور پلیسی براساس ماتریسSWOT

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه مدیریت و منابع انسانی دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

این مقاله به تبیین مدل مفهومی به کارگیری مدیریت دانش در امور پلیسی براساس ماتریسSWOT پرداخته است. اساس اقدام و عملکرد راهبردی، بر شناخت شرایط داخلی و خارجی سازمان‌ها قرار دارد. برای اینکه نیروی انتظامی در رسیدن به مأموریت خود موفق گردد باید شرایط درون و برون سازمانی تاثیرگذار بر سازمان خود را به خوبی شناسایی نماید. بنابراین، محیط خارجی نیروی انتظامی در قالب شرایط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و تکنولوژیکی به منظور تعیین نقاط فرصت و تهدید و محیط داخلی نیز در قالب نقاط قوت و ضعف مورد بررسی قرار می‌گیرد. به کارگیری دانش مهم‌ترین فعالیت چرخه مدیریت دانش می‌باشد. در واقع اگر این مرحله به درستی و پیروزمندانه انجام نپذیرد، سایر فعالیت‌ها بیهوده تلقی می‌شود. بنابراین مدیریت دانش زمانی موفق به حساب می‌آید که دانش مورد استفاده قرار گیرد‌‌. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی بوده و برای گردآوری داده‌ها به منظور دستیابی به نتایج تحقیق، از ابزار کتابخانه ای، اینترنت، کتب و مقالات علمی فارسی و لاتین و پایان نامه‌های مرتبط با موضوع تحقیق استفاده شده‌است. در نهایت با تحلیل نتایج و مقایسه‌های انجام شده، به تبیین مدل مفهومیِ به کارگیری مدیریت دانش از طریق بررسی سه فاز، کشف اولیه و تجزیه اطلاعات، تولید دانش، بهبود آینده گزینه‌های مدیریت دانش در نیروی انتظامی پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Conceptual model to explain the application of knowledge management in policing Based on SWOT Matrix

نویسنده [English]

  • hajieh rajabi farjad
چکیده [English]

This paper explains the use of the conceptual model of knowledge management in police affairs based on SWOT matrix. The cornerstone of strategic measures and performances is based on recognizing the organization's internal and external conditions .In order to be successful in its mission, the police must identify the influential external and internal factors. Thus, the external environment in the political, economic, social and technological conditions must be examined to determine the opportunities and the threats; and also the positive and negative points of the internal environment must be explored. Applying knowledge is the most important activity in the knowledge management cycle. In fact, if this phase is not done properly, all other activities will be fruitless. Hence, knowledge management is only successful when knowledge is used. The method used in this study is descriptive-analytic, and in order to collect data, the Internet, books and scientific articles in Persian and English, and also related theses were utilized. Finally, by analyzing the results, the conceptual model in applying knowledge management through three phases – initial discovery, and analyzing the information, developing knowledge, and improving the future – are examined.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : knowledge management
  • applying knowledge management
  • Strategic management
  • opportunities and threats
  • Police
-     بابا غیبی ازغندی، علیرضا(1390). «ارزیابی و بررسی وضعیت استقرار مدیریت دانش در سازمان‌ها(بررسی معاونعت فناوری اطلاعات و ارتباطات نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران)»، دو ماهنامه توسعه انسانی پلیس، شماره39، ص84.
-          حسن زاده، محمد (1385). «بررسی زیرساخت­های مدیریت دانش در دولت جمهوری اسلامی ایران»‌، دانشگاه فردوسی مشهد.
-     جواهری کاملی، مهدی، محمدرضا کوثرنشان و علی اسعدی (1388). «مدیریت دانش در تحقیقات پلیس»، دو ماهنامه توسعه انسانی پلیس، شماره 23، ص109.
-          داونپورت، توماس و لارنس پروساک (1379). مدیریت دانش. ترجمه حسین رحمان سرشت، تهران، نشر ساپکو، چاپ اول.
-          دانش فرد، کرم­اله و محمد ذاکری (1389). "مدیریت دانش"، تهران، سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی.
-          دیوید، فرد آر (1379). "مدیریت استراتژیک"، ترجمه سید محمد اعرابی و علی پارسائیان، تهران، دفتر پژوهشهای فرهنگی، ص 101- 135.
-          رادینگ، اَلن. (1386). مدیریت دانش (موفقیت در اقتصاد جهانی مبتنی بر اطلاعات). ترجمه محمدحسین لطیفی، تهران، انتشارات: سمت، چاپ دوم.
-          سلطانی،مجید(1388).«دانش مهم‌ترین دارایی سازمان پلیس محسوب می‌شود»، خبرگزاری فارس برگرفته از سایت
‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8908250147
-     قاسمی، ولی، سیدحسین حسینی و محمود حضرتی ( 1391). « بررسی وضعیت مؤلفه‌های مدیرت دانش در پلیس جمهوری اسلامی ایران» » دو ماهنامه توسعه انسانی پلیس، شماره40، صص71-89.
-          قصری، محمد،(1389).«مدیریت دانش در حوزه نظم وامنیت»، روزنامه جام جم، برگرفته از سایت
http://www.aftabir.com/articles/view/social/psychopathology/c4c1286690796_social_security_p1.php/
-     گاتچالک، پیتر، (2006). «سامانه­های مدیریت دانش در خدمت پلیس»،مترجم نظری،صدیقه و نوروزی خیابانی، مهدی،(1388). سازمان تحقیقات و مطالعات ناجا.
-          هاشمی، صدیقه السادات، (1389). «ارزیابى سطح مدیریت دانش در دانشگاه علوم انتظامى»، فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی، سال پنجم، شمارة دوم، تابستان .
-          Fan, Z.-P., Feng, B., Sun, Y.-H., & Ou, W. (2009). Evaluating knowledge management capability of organizations: a fuzzy linguistic method. Expert Systems with Applications, 36(2, Part 2), 3346-3354.
-          Fielding, N. (1984). Police socialization and police competence, The British Journal of Sociology, 35 (4), 568-590.
-          Hansen, Morten T., Nohria, Nitin, Tierney, Thomas (1999). What’s Your Strategy for Managing Knowledge?, Harvard Business Review, March/April 1999, Vol.77, Issue2.
-          Luen, T. W. & Al-Hawamdeh, S.(2001). "Knowledge management in the public sector": Principles & practices in police work. Journal of Information Science,Vol, 27, pp. 311-318.
-          Malhotra, yogesh (1998.), knowledge mamagment, knowledge organization 7 knowledge management , knoeledge works, at: http://www.icasit.org/km/intro/index.htm.
-          Malhotra yogesh(2000): knowledge mamagment for the new word of business, at: http://www.icasit.org/km/intro/index.htm
-          Nawmen, Brian, (1999). A Framework for Characterizing Knowledge Management Methods, Practices, and Technologies, A series of papers on the theories, processes and practices behind Knowledge Management