بررسی رابطه بین عوامل اجتماعی با میزان سرقت داخل خودرودر شهر همدان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروهمدیریت بحران دانشگاه علوم انتظامی امین تهران

2 گروه فرماندهی و ستاد دانشگاه علوم انتظامی امین تهران

چکیده

هدف این پژوهش بررسی رابطه عوامل اجتماعی با میزان سرقت داخل خودرو شهر همدان بود. روش تحقیق همبستگی وجامعه آماری این پژوهش عبارت بودند از سارقین داخل خودرودستگیر شده در شش ماهه اول سال 1393 در شهر همدان که تعداد آن‌ها 73 نفر وجامعه آماری کارآگاهان مبارزه با سرقت که تعداد آن‌ها 108 نفر و در مجموع 181 نفر بودند. ابزار اندازه گیری دو پرسشنامه محقق ساخته سنجش عوامل اجتماعی از دیدگاه سارقین و کارآگاهان بود. برای سنجش روایی ابزار از روش روایی محتوایی استفاده شد و روایی ابزار از منظر متخصصان قابل قبول گزارش شد و برای سنجش پایایی از آزمون الفای کرونباخ استفاده شد و میزان آن 83/. و 85/. محاسبه گردید. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از شاخص‌های آمار توصیفی و آزمون مجذور کا یا خی دو و آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شد. نتایج نشان داد که بین اعتیاد، محل سکونت، ساختار خانواده و ارتباط با همسالان با میزان سرقت داخل خودرو رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد اما بین مهاجرت و میزان سرقت داخل خودرو رابطه معنی دار وجود نداشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of the relationship between social factors and the amount of theft of items inside the vehicle in Hamadan

نویسندگان [English]

  • Nasrollah Parsazadeh 1
  • Hajimohammad Mahdian nasab 2
چکیده [English]

This research aimed to investigate the relationship between social factors and the theft of items inside the vehicle in Hamadan. The research methodology was ‘correlation analysis’ and population of this research were thieves of items inside the vehicle in Hamadan arrested during the first six months of 1393 including a number of 73 people and the statistical community consisted of anti-theft detectives covering a number of 108 people and in total, of 181 people. The measurement tools of two researcher-made questionnaires were the evaluation of social factors from thieves and detectives’ viewpoints. For the evaluation of tools validity, the content validity was used and the tools validity has been reported from the perspective of acceptable experts. The Cronbach's alpha was used in order to assess the reliability and its amount was 83 /. and 85 /. The descriptive statistics and Chi-square test and Pearson correlation coefficient test and regression have been used to analyze the data. The results showed that there were positive correlation with the car theft and the addiction, place of residence, family structure and relationship with peers, but there is a significant relationship between immigration and of the theft of items inside the vehicle.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Theft
  • theft of items inside the vehicle
  • Social Factors
-            اشرف، احمد (1354)،کژرفتاری مسائل انسانی و آسیب شناسی اجتماعی‌، تهران‌، آموزشگاه عالی‌‌ خدمات اجتماعی.‌

-            بسحاق‌،مجید(1391) بررسی عوامل اقتصادی اجتماعی و فرهنگی موثر در پدیده سرقت (مورد مطالعه‌ شهرستان خرم آباد)‌،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه پیام نور استان تهران‌، دانشکده علوم انسانی.

-            پیانلو؛یوسف‌، قدرتی، حسین‌، حسنی، محمد حسین‌، و مریم بیات‌،(1388)، بررسی تطبیقی سرقت‌های ایستگاهی و غیر ایستگاهی شهرهای زنجان‌،فصلنامه دانش انتظامی‌،تهران، شماره اول‌،78-61.

-            رضایی راد‌، مجید‌، هندیانی، عبداله‌،محمد رضا ذاکر استقامتی (1388)‌،عوامل سرقت منزل در فرماندهی انتظامی تهران بزرگ‌،تهران،فصلنامه مدیریت انتظامی ؛ شماره سوم‌،114-96.

-            زنجانی، حبیب الله(1380) مهاجرت‌، تهران‌، سمت.

-            زنجانی، حبیب الله(1371 ) جمعیت و توسعه‌، تهران‌، مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران.

-            صدیق سروستانی، رحمت‌الله، (1367)آسیب‌شناسی اجتماعی، تهران، سمت.

-            صفی نژاد‌، بتول (1392) بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادی موثر بر ارتکاب سرقت در بین جوانان شهر یاسوج‌، پایان نامه کارشناسی ارشد‌، دانشگاه یاسوج‌، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.

-            طیبی‌، سعید (1392)تاثیر الگوهای رفتاری مجرمانه در سرقت ساده نوجوانان‌،پایان نامه کارشناسی ارشد‌،دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکز‌، دانشکده حقوق.

-            فورسایت‌،دانلسون (1380)،پویایی گروه(شناخت و سنجش)، ترجمه نجفی زند‌، جعفر‌،پاشاشریفی‌،حسن‌،تهران‌،چاپ اول‌، نشر دوران.

-            قربان حسینی‌، علی اصغر (1381)‌،جرم شناسی و جرم یابی سرقت،‌ مشهد انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.

-            کوئن،بروس(1997)،مبانی جامعه شناسی ترجمه توسلی‌، غلامعباس‌،فاضل‌،رضا (1391)تهران ویرایش اول‌،چاپ بیست و پنجم،سمت.

-            گلدوزیان‌،ایرج (1374)،گفتارهایی در حقوق کیفری‌، تهران‌،نشر دادگستر.

-            گودرزی‌، هوشنگ (1391) ساز و کارهای پیشگیری پلیسی از جرم سرقت خودرو‌، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس‌، دانشکده علوم انسانی.

-            محسنی تبریزی،علیرضا (1383)، وندالیسم، تهران‌،نشر آن.

-            محمدی‌،اصغر (1392) عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر گرایش به سرقت (مطالعه موردی زندان مرکزی اصفهان )، پایان نامه دکترای تخصصی‌، دانشگاه آزاد اسلامی‌، واحد تهران مرکزی‌، دانشکده علوم اجتماعی.

-            ممولر‌، زهرا (1388) بررسی علل گرایش به سرقت در بین جوانان 18 تا 25 ساله‌ی شهر همدان، پایان نامه کارشناسی‌، دانشگاه پیام نور همدان.

-            وروایی، اکبر‌،(1390)، بررسی عوامل موثر بر وقوع سرقت‌های مقرون به آزار در شهر بندر عباس‌،تهران، فصلنامه دانش انتظامی شماره سوم،109-88.

-            Siegel, L, &Siena‌ J. (1997). juvenile Delinquency New‌ York.

-            Santor,d,A,Messervery,d.&kusumakar.v.(2000).measuring peer pressure,popularity and conformity in adolescent boys and girls:predicting school performance,sexual attitudes , and substance abuce.‌journal‌ of youth and adolescence, 29,163- 182.

-            PETER M. MILLER& Others. PRINCIPLES OF ADDICTION, Comprehensive Addictive Behaviors and Disorders, Volume 1..‌Elsevier Inc، 2013. 23.

-            West.R.(2013). Theory of Addiction. Addiction Press.