بررسی عوامل جامعه شناختی موثر بر پیشرفت تحصیلی فرزندان کارکنان ناجا (مورد مطالعه:فرزندان محصل کارکنان انتظامی استان‌های همدان وکردستان درسال 1393)

نویسندگان

1 گروه جامعه شناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان

2 گروه روانشناسی عمومی دانشگاه ازاد همدان ایران

3 گروه جامعه شناسی دانشگاه ازاد تهران ایران

چکیده

هدف عمده این تحقیق شناخت عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی فرزندان کارکنان ناجا است.‌تحقیق حاضر از دسته تحقیقات توصیفی و از نوع زمینه‌یابی است. در این پژوهش جامعه آماری عبارت است از کلیه‌ی فرزندان محصل کارکنان فرماندهی انتظامی استان‌های همدان وکردستان درسال 1393 است که بر اساس اطلاعات موجود 1360 نفر می‌باشدو با توجه به ناهمگن بودن جامعه آماری 349 نفر مشخص وبراساس نمونه‌گیری ترکیبی سهیمه‌ای-تصادفی پاسخ دهنده‌ها تعیین شده‌اند‌‌. با توجه به مبانی نظری تحقیق، یافته‌های تحقیق ونتایج به دست آمده از آزمون‌‌های پژوهش حاکی از آن است که تمامی فرضیه‌های تحقیق به جز فرضیه‌ی هفتم مورد تأیید قرار گرفته‌اند و این بدان معناست که شرایط اقتصادی خانواده، شرایط فرهنگی خانواده، عوامل آموزشی، اساتید، امید به آینده و وضعیت اشتغال جامعه بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان اثرگذار است. اما بین میزان پیشرفت تحصیلی دانشجویان پسر و دختر تفاوت معناداری وجود ندارد‌‌. پیشرفت تحصیلی فرزندان خانواده‌های ناجا علاوه برشرایط خانوادگی به مجموعه عوامل دیگری وابسته است که باعث شکل گیری انگیزه یا عدم پیشرفت درتحصیل می‌گردد. کارکنان ناجا برای رسیدگی به وضعیت تحصیلی فرزندان خود هرچند با مشکلات بسیاری به دلیل نوع وماهیت شغل انتظامی روبرو هستند، اما بایستی به مهم‌ترین عامل توسعه جامعه یعنی سرمایه انسانی بالقوه که همان فرزندان هستند وپیشرفت تحصیلی بعنوان یکی از شاخصه اصلی موفقیت فرزندان توجه لازم را داشته باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the sociological causes of the educational progress in police officers’ children: the case of the students in Hamedan and Kurdistan Provinces

نویسندگان [English]

  • Yavar NoorAlian 1
  • Amirhoseyn Mohammadpanah 2
  • HamidReza MoradiRastegar 3
چکیده [English]

The main purpose of this study is to investigate the factors influencing the educational progress of the police force employees’ children. This is a descriptive study in nature. The target population includes the students whose parents are the employee of Hamedan and Kurdistan police force, in 2015. There are 1360 employees all together in the study. Because of the heterogeneity of the population, a sample of 349 employees were selected randomly and proportionally. Considering the theoretical background of the study, the results suggest that all the hypotheses were proven except the 7th one. This means that financial status of the families, educational factors, teachers, hope for the future, and the employment rate in the country influence the educational progress of the students. No meaningful difference was found between the educational progress of male and female students, though. Besides the family status, the educational progress of the children of police force officers depends on a set of other factors which may motivate or discourage the students in their educational progress. Although police officers face numerous problem (such as the kind and the nature of their job) in tackling the educational problems of their children, they should not neglect that one of the most important and fundamental factors of the social development is the educational progress of their children.

کلیدواژه‌ها [English]

  • educational progress
  • children
  • police force employees
-         باقری، مسعود.،(1385). رابطه شیوه‌های فرزند پروری با انگیزه پیشرفت، تهران: کتاب سبز

-         سیف، علی اکبر. اندازه گیری و سنجش در علوم تربیتی، انتشارات دانشگاه پیام نور، چاپ یازدهم، 1378.

-         شکرکن، حسین و نیسی، کاظم.،(1378). تأثیرعزّت نفس بر عملکرد دانش‌آموزان، تهران: اندیشه

-         کرباسی، منیژه و وکیلیان، منوچهر.،(1381).مسائل نوجوانان و جوانان، همدان: روشن.

-    نعمتی خجسته، بهناز‌ و یارمطاقلو‌، لیلا‌.،(1383). بررسی علل عدم پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دوره راهنمایی ناحیه 1 و 2 شهرستان همدان، همدان: پژوهشگاه معلم

-         نوری توسل، مرضیه؛ رحیمی عنبر، رقیه. بررسی مسائل و مشکلات درسی دانشجویان دانشگاه پیام نور همدان، پایان نامه، 1381