نقش رسانه‌های مجازی در تحول فرهنگ سیاسی کاربران ایرانی

نویسندگان

1 گروه فلسفه- تعلیم و تربیت اسلامی دانشگاه علومانتظامی امین

2 کارشناس ارشد معارف اسلامی دانشگاه علوم انتظامی امین

3 کارشناس ارشد الهیات- فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

انقلاب اطلاعات و گسترش روز افزون تکنولوژی‌های ارتباطاتی نظیر شبکه‌های ماهوارهای، اینترنت، شبکه‌های اجتماعی تاثیرات بسیاری بر شئون اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی در جوامع جدید گذاشته؛ کاربران خود را حول محور مشترکی به صورت مجازی گرد هم جمع کرده و جوامع آنلاین را تشکیل داده است.با عنایت به این مطلب هدف این پژوهش تبیین نقش رسانه‌های نوظهور(ناظر بر ابزار‌های ارتباطی ذکر شده) در تحول و دگرگونی فرهنگ سیاسی(تحت عنوان ابزار پیوند سیاسی) کاربران رسانه‌های مجازی در کشور ایران از یک سو و نظم سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران از سوی دیگرمی‌باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف ازجمله پژوهش‌های بنیادی بوده و جمع آوری اطلاعات به روش غیر آزمایشی (توصیفی- تحلیلی) صورت گرفته است‌‌. همچنین با توجه به جستار در نظریات و تبیین علل موجود در این باب، نتایج این تحقیق حاکی از آنست که رسانه‌های مورد نظر در این تحقیق نقش بسزایی دربروز بی اعتمادی سیاسی میان کاربران خود داشته؛ از سوی دیگر یکی از مولفه‌های ایجاد خشونت سیاسی در جامعه اسلامی تلقی شده و همچنین باعث بیگانگی هویت و بروز کنش‌های چند گانه در فضای سیاسی جامعه ی موصوف می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of social media in the evolution of the Iranian political culture

نویسندگان [English]

  • Hadi Jafarian 1
  • Fatholah Musavi 2
  • Abbas Raeisi 3
چکیده [English]

The information revolution and the increasing communication technologies such as the Satellite Internet Networks had outstanding influences on the social, cultural, political and economic aspects of modern societies. The users have been gathered around a common axis and have formed online communities as social networks. Regarding this fact, this research aimed to explain the role of new generation of media (overseeing at above mentioned communicational tools) in the evolution of political culture (as a means of political union) among Iranian users of media on the one hand and the political order of the Islamic Republic of Iran on the other hand. This present study, according to its aim, is considered as basic research, and non-experimental methods (descriptive-analytical method) have been used in order to collect the data. Also, due to deep exploration upon the theories and through the investigation on the existing causes, this research reveals that the media play an important role in the outbreak of political distrust among their users. On the other hand, it is regarded as one of the components causing the political violence in the Muslim community, and also causes the identity alienation and multiple functional actions in the political atmosphere in the above described community.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Media
  • virtual
  • political culture
  • the user
  • Iran
-        اخوان کاظمی، بهرام(۱۳۸۶) بررسی تعاملات فرهنگ سیاسی و تحزب در ایران» در پژوهشنامه علوم سیاسی( وابسته به انجمن علوم سیاسی ایران) شماره ۸.‌

-        اسفندیار، علی(1392) بررسی فرهنگ سیاسی ایران با تاکید بر مبانی جامعه شناختی، مجله مجازی هراز نیوز.

-        ایرانی، ناصر(1371) بحران دموکراسی در ایران تهران: نشر دانشگاهی

-        ایمانی، محمد تقی و‌ بوستانی، داریوش(1382) بررسی تطبیقی مؤلفه‌های فرهنگ سیاسی مردان و زنان بالای 20 سال شهر شیراز، فصلنامه نامه پژوهش، شماره 7.

-        اینگلهارت، رونالد(1382) تحول فرهنگی در جامعه پیشرفته صنعتی، ترجمه‌ی مریم وتر، تهران: نشر کویر.

-        بدیع، برتان(1376) فرهنگ و سیاست، ترجمه احمد نقیب زاده، تهران: نشر دادگستر.

-        بشیریه، حسین(1370) توسعه و فرهنگ، میزگرد نامه فرهنگ شماره 5 و 6، پاییز و زمستان

-        بیات ریزی، رضا(1379) بررسی عوامل موثر بر فرهنگ سیاسی دانشجویان دانشگاه تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد جامعه شناسی، دانشگاه شیراز

-        پای، لوسین.(1370). فرهنگ سیاسی و توسعه سیاسی، ترجمه مجید محمدی، فصلنامه فرهنگ،سال دوم، شماره 1و2.

-        جهانگیری، جهانگیر و ابوترابی زارچی، فاطمه(1391) بررسی تاثیر میزان استفاده از رسانه‌های جمعیبر مولفه‌های فرهنگ سیاسی دانشجویان مطالعه موردی دانشگاه شیراز، پژوهشنامه علوم سیاسی، سال هفتم، شماره چهارم

-        رزاقی، سهراب، (۱۳۷۵) مؤلفه‌های فرهنگ سیاسی ما، نقد و نظر، ش ۶ و ۷.

-        زیگفرید، آندره(1343) روح ملت‌ها، ترجمه احمدآرام، تهران: شرکت انتشار

-        سریع القلم، محمود(۱۳۸۶) فرهنگ سیاسی ایران، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.

-        شایگان، فریبا (1387) «بررسی عوامل تاثیرگذار بر اعتماد سیاسی»، دانش سیاسی، بهار و تابستان،

-        شریف، محمد رضا(1381) انقلاب آرام: درامدی بر تحول فرهنگ سیاسی در ایران معاصر، تهران: نشر روزنه شماره 4.

-        عالم، عبدالرحمان(1373) بنیادهای علم سیاست، تهران: نشرنی.

-        فیرحی، داود(1379) رسانه‌ها و تحول فرهنگ سیاسی در خاور میانه، فصلنامه علوم سیاسی(دانشگاه باقرالعلوم"ع")شماره هشتم

-        قاسمی، وحید(1380) گونه شناسی و تبیین فرهنگ سیاسی دانشجویان شاغل به تحصیل در ایران، پایان نامه دکتری جامعه شناسی، دانشگاه اصفهان

-        قاسمی، حمید ( 1390 ) نظریه‌ها و مبانی ارتباط جمعی. تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.

-        قوام، عبدالعلی(1373) سیاست‌های مقایسه ای، تهران: انتشارات سمت.

-        گل محمدی، احمد(1386) درآمدی بر تبیین فرهنگی سیاست (نگاهی به رهیافت فرهنگ سیاسی در علم سیاست)، فصلنامه پژوهشنامه علوم سیاسی، شماره 6.

-        گیدنز،آنتونی(1384) چشم انداز‌های جهانی، ترجمه محمدرضا جلائی پور، تهران: نشر نو

-        مصلی نژاد, عباس (1387) فرهنگ سیاسی ایران، تهران: نشر فرهنگ صبا.

-        نوذری، حسینعلی(1386) بازخوانی‌هابرمارس(درآمدی بر آرا، نظرات و اندیشه‌های یورگن‌هابر مارس)، تهران: نشر چشمه.

-        ویلیامز، کوین(1386) درک تئوری رسانه، ترجمه رحیم قاسمیان، تهران: نشر ساقی.