ارتباط بین اضطراب وجودی با گرایش نوجوانان به اعتیاد (مورد مطالعه شهرستان بهار)

نویسندگان

1 گروه روانشناسی کودکان استثنایی دانشگاه آزاد واحد تهران ایران

2 گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور همدان

3 گروه روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد واحد تبریز ایران

چکیده

هدف از انجام این پژوهش، بررسی رابطۀ حمایت اجتماعی ادراک شده و راهبردهای مقابله‌ای با عود اعتیاد بود. جامعۀ این پژوهش دربرگیرندۀ افراد معتاد در حال ترک شهرستان بهار بود. 130 نفر از این معتادان با استفاده از نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای اندازه‌گیری شامل مقیاس چند‌‌‌‌‌وجهی حمایت اجتماعی ادراک شده زیمت و همکاران و پرسشنامۀ راهبردهای مقابله‌ای فولکمن و لازاروس و مصاحبه بود. روش پژوهش، همبستگی از نوع پیش‌‌بینی است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی شامل شاخص‌های مرکزی و پراکندگی استفاده شده است و از آمار استنباطی جهت آزمون فرضیه‌هایی نظیر ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد. تحلیل رگرسیون نشان داد حمایت اجتماعی ضعف پیش‌‌بینی کنندۀ‌ عود اعتیاد می‌باشد. همچنین، استفاده از راهبردهای مقابله هیجانی با عود اعتیاد رابطه دارد، در صورتی که راهبردهای مقابله‌ای مسأله‌مدار با کاهش عود اعتیاد رابطه دارد. نتایج این پژوهش نشان داد که با استفاده از راهبردهای مقابله‌ای و حمایت اجتماعی معتادان می‌توان احتمال عود بیماری را بررسی کرد و در نهایت، با آموزش شیوه‌های ارتباطی و راهبردهای مقابله‌ای مناسب از عود اعتیاد جلوگیری کرد و در نهایت هزینه‌های مربوط به آن را در جامعه کاهش داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between existential anxiety and the youth tendency toward addiction

نویسندگان [English]

  • sh-izadi eizadi 1
  • efat bahrami 2
  • majid farahmand 3
چکیده [English]

Successful implementation of information systems depends directly on the current situation of the organizations. Since the design and implementation of information systems require high investments, consideration of the organization's readiness to deploy these systems seems essential. This article, with a comprehensive examining the different models of assessment and the use of experts and scholars in the fields of technology and information systems, while enumerating the related factors, tries to design a model based on the facts and circumstances of the police organization internal environment. Based on the model, the Police organizational readiness includes dimension of “technology and process”, and human factor; based on the factors, 76 indicators were extracted to evaluate the readiness of the police to establish information systems. Using these indicators to assess organizational readiness can facilitate targeted designing according to the organizational conditions and saving the organization’s resources. The model provides the factors and indices of business intelligence evaluation, helps the police and other organizations in designing, and implementation of business intelligence systems to support better decision making at all levels.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Business Intelligence
  • decision support
  • evaluation
  • organizational readiness
-          Alexopoulos DS, Kalaitzidis I (2004). Psychometric properties of Eysenck Personality Questionnaire-Revised (EPQ-R) short scale in Greece. Pers Individ Dif; 37: 1205-1220.

-          Billings AG, Moos RH. The role of coping responses and social resources in attenuating the stress of life events. J Behav Med. 1981; 22(4): 139–157.

-          Cohen, S., Gottlieb, B., & Underwood, L. (2000). Social relationships and health: challenges for measurement and intervention. New York: Oxford University Press.

-          Collier CW, Marlatt GA (1995). Relapse prevention. In: Goreczny AJ. (Ed.) Handbook of health and rehabilitation psychology. New York. Plenum, pp: 307-321.

-          Davis, M. I., & Jason, L. A. (2005). Sex differences in social support and selfefficacywithin a recovery community. American Journal of Community Psychology , 36(3/4), 259-74.

-          Doherty O, Mattews G (1988). Personality characteristics opiate addicts. PAID; 99(1):171-172.

-          Goldstein BI, Abela JRZ, Buchanan GM, Sligman MEP (2000). Attribution style and life event: a diathesis-stress theory of alcohol consumption. Psychol Rep; 87: 949-955.

-          Hajipour H (2003). [Investigating the ineffective attitudes, amount of stress, and coping strategies in treatment seeking narcotic addicts and nonadicted people (Persian)]. Thesis for Ph.D. in Clinical Psychology. Medical Science Faculty of Iran University of Medical Sciences, pp: 136-140.

-          López-Torrecillas F, Mart´ın I, De La Fuente I, Godoy JF (2000). Estilo atribucional autocontrol yasertividad como predictores de la severidad del consumo de drogas. Psicothema; 12: 331–334.

-          Michaels PJ, Joheson NP, Mallin R, Thornhill JT, Sharma S, Gonzales H, et al (1999). Coping strategies of alcoholic women. J Subst Abuse; 20(4): 237-248.

-          Murphy LS, Khantzian EJ (1995). Addiction as a "self-medication" disorder: application of ego psychology to the treatment of substance abuse. In: Washton AM. (Ed.) Psychotherapy and substance abuse: a practitioner's handbook. New York. Guilford, pp: 200-225.

-          Narayan R, Shams G, Jain R, Gupta B (1997). Personality characteristics of personas addicted to heroin. J Psychol: Interdisciplinary and Applied; 131(1): 125-127.

-          Patalano F (1998). Cross-cultural similarities in the personality dimensions of heroin users. J Psychol: Interdisciplinary and Applied; 132(6): 671-673.

-          Peterson C, Semmel A, Von Baeyer C, Abramson LY, Metalsky GI, Seligman MEP (1982). The attributional style questionnaire. Cognit Ther Res; 6: 287-299.

-          Reich JW, Gutierres SE (1987). Life event and treatment attributions in drug abuse and rehabilitation. Am J Drug Alcohol Abuse; 13(1-2): 73–94.

 

-          Toofani H. Javanbakht M. [The comparison of unhealthy attitudes and coping styles in narcotic addicts with a nonaddicted healthy control group (Persian)]. J Asrar; 9(1): 70-78.

-          Vazirian, M., Mostashari, G. (2003). Applied handbook of treatment of drug users. Tehran, Ministry of Health and Medical Education with assistance of Iran Drug Control Headquarters. Institute of Porshukoh Publications, PP: 120-150 [Persian].

-          Will TA, Shiffman S (1985). Coping and substance use: a conceptual framework. In: Shiffman S, Wills TA. (Eds.) Coping and substance use. Orlando. USA: Academic Press, pp: 3-24.