تأثیر امنیت اجتماعی در افزایش و کاهش عملکرد سرمایة اجتماعی، مشارکت و امنیت پایدار پلیس

نویسندگان

گروه تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی همدان

چکیده

ارتقای سرمایة اجتماعی در حوزة عملکرد امنیت پلیس جامعه‌‌محور، از طریق راهبردها و توانمندی‌های مستمر و پایدار در تمام ابعاد می‌تواند بستر مناسبی برای نظارت، اعتماد، جامعه‌پذیری، جلوگیری از نابهنجاری‌ها و آسیب‌های اجتماعی در جهت حفظ نظم جامعه باشد. سازمان پلیس می‌تواند با افزایش و بهبود سیستم پاسخگویی به مردم، نسبت به عملکرد خود در سطح جامعه به افزایش سرمایة اجتماعی و بالا بردن اعتماد شهروندان نسبت به سازمان خود کمک کند. عملکرد افزایش امنیت اجتماعی پایدار پلیس جامعه‌محور باید متناسب با فرایند جامعه‌پذیری مسلط در جامعه، در جهت آموزش و نهادینه کردن ارزش‌ها، هنجارها، عرف‌ها، سنت‌ها، و پیامدهای مثبت جمعی باشد. این فرایند به مثابة نوعی تأثیر عملی سرمایة اجتماعی برعملکرد امنیت اجتماعی پایدار پلیس جامعه‌محور بر مبنای برقراری کنترل نظم و اعتماد اجتماعی همه‌جانبه و پایدار در جامعه مدنی می‌باشد. بدین ترتیب، در تحلیل رابطه‌ی امنیت اجتماعی و عملکرد سازمان پلیس باید نقطه‌ی عزیمت را سطح تحلیل فعالیت‌ها، نگرش‌ها و عملکردهای شهروندان قرار دهیم که این نقاط در جهت تقویت امنیت کلی، پایدار و نظم ملی مؤثر می‌باشد. در این راستای یکسری از راهبردها و راهکارها را پیشنهاد داده‌ایم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effects of social security on the performance of social capital, participation and Police static security

نویسندگان [English]

  • hossein rashdi
  • roohallah movahdi
چکیده [English]

Social capital promotion in the areas of security, community policing, through continuous and sustainable strategies and capabilities could be a proper base in all aspects for monitoring, confidence, socialization, prevention of disorder and social problems in order to maintain order in society. Police organizations can increase social capital and the trust of citizens to their organization, by increasing and improving the system of democratic accountability. In fact, the expansion of community policing performance with the emphasis on cultural and social values, the spread of voluntary associations, social and continuous interactions with citizens play an important role in enhancing social capital and stable social security and capital of citizens in the establishment and maintenance of the order. The performance of enhancing stable social security in community policing must be in line with the prevailing socialization process, in order to train and institutionalization of values, norms, customs, traditions, and collective positive outcomes. This process is like a kind of practical impact of social capital on community policing stable social security performance based on the establishment of a comprehensive and sustainable system control and social trust in civil society. Thus, in analyzing the relationship between social security and the police performance we should make the analysis level of performance, attitudes and practices of citizens, as the starting point; these points are effective in improving the overall and stable security and national order. In this regard, we have proposed a series of strategies and solutions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social security
  • participation and security police
  • social capital
-          کلمن، جیمز، (1384) .نقش سرمایه اجتماعی در ایجاد سرمایه انسانی در سرمایه اجتماعی. در اعتماد، دموکراسی و توسعه به کوشش کیان تاجبخش، ترجمة افشین خاکباز و حسن پویان، نشر شیرازه، تهران، صص 90-41.
-          علی نژاد، منوچهر،(1388) .سرمایه اجتماعی و پیوند آن با پلیس جامعه محور. دو ماهنامه توسعه انسانی پلیس، سال ششم، شماره 27، بهمن  و اسفند ماه، تهران. صص105-88 قابل دسترس در www.sid.ir.
-          تقی لو، فرامرز،(1385) .بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با امنیت اجتماعی. فصلنامه مطالعات راهبردی، سال نهم، شناره دوم، شماره مسلسل 32، پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران، صص257-240. قابل دسترس در www.sid.ir.
-          شارع پور، محمود،(1373) .ابعاد و کارکرد های سرمایه اجتماعی و پیامدهای حاصل از  فرسایش آن. در بررسی مسائل اجتماعی ایران انتشارات دانشگاه پیام نور، تهران، صص88-63.
-          میس، ادوین، اورتمایر، پی جی، (1385). رهبری، اصول اخلاقی و امور پلیس ( چالش های پیش روی پلیس در قرن بیست و یکم)، حسین شاکری، انتشارات سازمان تحقیقات و مطالعات ناجا، تهران.
-          صنوبری، محمد،(1387). سرمایه اجتماعی و عملکرد مأموران پلیس در حراست از جامعه. دو ماهنامه توسعه انسانی پلیس، سال پنجم، شمارة 20، آذر و دی ماه، تهران، صص 119-99.قابل دسترس در پورتال جامع علوم انسانی ( پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی).
-          مرادی،مرتضی،جلیلیان،حمید رضا،کریمی، داود، (1389). رابطة سرمایه اجتماعی با عملکرد پلیس. دو ماهنامه توسعه انسانی پلیس، سال هفتم، شمارة 31، مهر و آبان ماه، تهران، صص108-95. قابل دسترس در www.sid.ir..
-          توسلی،غلام عباس، موسوی، مرضیه، (1374).مفهوم سرمایه در نظریات کلاسیک و جدید با تأکید بر نظریه های سرمایه اجتماعی. نامه علوم اجتماعی، شماره 26، زمستان، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، صص32-1 قابل دسترس در www.sid.ir..
-          چلبی، مسعود، (1375).جامعه شناسی نظم( تشریح و تحلیل نظری نظم اجتماعی). چاپ اول، نشر نی، تهران.
-          Choi,C.G.(2010)Exploring the Effects Of Social Capital On police Performance in U.S Cities. dissertation Submitted to the Department of public Administration Policy in partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy, College of Art and Science, The Florida State University. Available At: http://proquest.unit.com/pqdweb.
-          Putnam,R.D. (1993),The Prosperous Community: Social Capital and Public Life, The America Prospect.vol.4, pp35-42.