تأثیر آموزش مهارت‌های ارتباطی برگرایش به نزاع (مورد مطالعه: مقایسة دو گروه جوانان 35-28 سال آموزش دیده و ندیدة شهر همدان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی دانشگاه پیامنور همدان

2 گروه مدیریت دانشگاه یزد ایران

3 گروه روانشناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان

4 گروه مدیرت دانشگاه آزاد

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، تعیین تأثیر آموزش مهارت‌های ارتباطی بر گرایش نسبت به نزاع و درگیری در جوانان 35-28 سالة شهر همدان بوده است. روش تحقیق، آزمایشی از نوع طرح پیش‌آزمون– پس‌آزمون با گروه کنترل بوده، جامعة آماری تحقیق جوانان 35-28 ساله مناطق حاشیه‌ای و در معرض خطر شهر همدان بوده است که تعداد 30 نفر از افراد جامعه آماری داوطلب همکاری با پژوهشگر، به‌عنوان نمونة آماری انتخاب و پس از اجرای پیش‌آزمون و همتاسازی گروه‌ها، گروه آزمایش طی 8 جلسه تحت آموزش مهارت‌های ارتباطی قرار گرفته و پس از اتمام طرح، از دو گروه پس آزمون به‌عمل آمده است.ابزارتحقیق، پرسشنامة باورهای هنجاری در مورد نزاع کرمی و درودی بوده که 26 سؤال را در سه بخش باورهای هنجاری در مورد نزاع، باورهای عمومی نزاع و باورهای مشوق نزاع را به صورت طیف چهار رتبه‌ای لیکرت سنجیده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و از آزمون‌های آمار استنباطی آزمون t گروه‌های مستقل و t گروه‌های وابسته استفاده شده است. نتایج نشان داد: آموزش مهارت‌های ارتباطی به جوانان بر گرایش آنان نسبت به نزاع و درگیری، در ابعاد باورهای تلافی جویانه، باورهای عمومی نسبت به درگیری و نزاع و باورهای مشوق درگیری و نزاع تأثیر منفی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effects of communication skills training tends on the tendency toward dispute (Case study: comparing two groups of youth 35-28 years, trained and not trained of Hamedan)

نویسندگان [English]

  • mohammad mohammadganji nik 1
  • madi khoshghamat 2
  • hosain mohaggi 3
  • fariborz frotan 4
چکیده [English]

The aim of this study was to determine the effects of communication skills training on attitudes towards the dispute in 35-28 years old youth of Hamadan. The research method is experimental with pretest-posttest control group, study population were 35-28 years old youth of marginal and high-risk areas in Hamedan city. 30 members of the statistical community which were volunteered to work with the researcher selected and after pre-test and matching the groups, the experimental group received 8 sessions of communication skills, two groups were tested after that. The questionnaire of normative beliefs about dispute by Karami and Doroudi (1387) was the research tool, which measured 26 questions in 3 sections of normative beliefs about dispute, public opinions about it and the beliefs encouraging dispute as four ranking Likert spectrum. Validity of the questionnaire has been approved by several social sciences and psychology professors and the internal consistency of test was obtained as 0.66. To analyze the data, descriptive statistics was used including frequencies, percentages, graphs, mean and standard deviation and independent and dependent t-test. The results showed that communication skills training to youth has negative impact on their attitude towards the dispute, in terms of reprisal beliefs, public opinion about the conflict, and the beliefs encouraging conflict.

کلیدواژه‌ها [English]

  • communication skills education
  • tendency toward dispute and conflict
  • 28-35 years old youth
-                     آریان پور کاشانی. ع.، آریان پور کاشانی. م(1354)، فرهنگ دانشگاهی انگلیسی- فارسی، انتشارات امیرکبیر.، تهران.

-                     آرین پور. م(1374). از نیما تا روزگار ما (تاریخ ادب فارسی معاصر).انتشارات زوار.، تهران.

-                     ارونسون، (1369) الیوت، روان شناختی اجتماعی، ترجمه حسین شکرکن، انتشارات رشد.

-                     اسمیت.ف جی.(1377) فلسفه آموزش و پرورش، ترجمه سعید بهشتی، انتشارات آستان قدس رضوی، مشهد.، چاپ دوم.

-                     افتخاری. آ. (1379) خشونت و جامعه، تهران. چاپ دوم.

-                     اکبری آورزمان1381. ح ر. رابطه حمایت اجتماعی مؤسسات رفاهی با عزت نفس فرزندان درخانواده های تحت پوشش، پایان نامهی کارشناسی ارشددانشگاه علامه طباطبایی.

-                     اَلوانی1379. م. مدیریت عمومی،  نشر نی.، تهران. چاپ چهاردهم.

-                     آلیس1383. آ.، و هارپر.، زندگی عاقلانه، فیروز بخت.م. انتشارات رشد.، تهران.

-                     امیرحسینی1385. ع. اصول پیشگیری از رفتارهای پرخطر.روزنامه شرق.

-                     بارکر. 1389آ. بهبود مهارت‌های ارتباطی، شاه محمدی. ع. فریش.، تهران.

-                     باطنی1349. م ر. زبان و نظریه ارتباط، مجله سخن. ؛ سال 22، شماره 10.

-                     براهنی1362. ر. تاریخ مذکر، تهران. نشر اول.

-                     بُرْنز، د.، از حال خوب به حال بد، ترجمه: مهدی قرچه داغی، تهران: آرین کار، چاپ سوم، 1371، ص 386 .

-                     بُرْنز1381، ص 76، د.، ده قدم تا نشاط، ترجمه: مهدی قراچه داغی، نشر پیکان،

-                     بندورا1372 . آ. نظریه یادگیری اجتماعی، ماهر. ف. راهگشا.، شیراز.

-                     بیات1384، ب، بررسی پدیده حاشیه نشینی در استان تهران، فصلنامه تخصصی – کاربردی مطالعات امنیت اجتماعی، تهران: معاونت جمعیت شناختی و شرایط بوم شناختی با نوع جرم و نرخ جرم در شهر شیراز، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز، دانشکده علوم اجتماعی.

-                     پورحبیب چیت ساز1382، م. مقایسه عوامل مؤثر در پرخاشگری دانش آموزان دختر و پسر دوره راهنمایی شهر یزد، ناحیه 2. ؛ پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی.

-                     جهان شاهی1390. م. راهکارهای کاهش پرخاشگری. انتشارات رشد.، تهران.

-                     حسین چا ری 1385؛ ج3 ، ص 135-123. م.، دلاورپور. م آ.، آیا افراد کمرو فاقد مهارت‌های ارتباطی‌اند، فصلنامه روان شناسان ایرانی.

-                     رابینز1378. آ.، رفتار سازمانی، جلد دوم، پارساییان.ع.، اعرابی. سم. دفتر پژوهش‌های فرهنگی.، تهران. چاپ دوم..

-                     ربانی1388، ر.، عریضی، ف.، وارثی، ح.ر .، حسینی، م.ر، بررسی عوامل مؤثر بر شکل گیری مساله حاشیه نشینی و پیامدهای اجتماعی آن در شهر اهواز، ، مجله جامعه شناسی کاربردی.

-                     ربانی1387، ر، جامعه شناسی شهری، با همکاری فریدون وحیدا، انتشارات دانشگاه اصفهان و سمت.، اصفهان، چاپ سوم.

-                     رضوانی. 1391ع.، فتحی. م.، بررسی عوامل مرتبط با احساس نا امنی در محلات شهری، در ناحیه 3 منطقه 17 شهرداری تهران، فصلنامه علمی- پژوهشی رفاه اجتماعی، ؛ سال دوازدهم، شماره 45.

-                     رفیع پور، 1377ف، توسعه و تضاد، انتشارت علمی، تهران،.

-                     ریتزر، ج. 1380 نظریه جامعه شناسی در دوران معاصر، ترجمه محسن ثلاثی، علمی.،تهران ، چاپ پنجم ،.

-                     زاهد زاهدانی، 1380س، حاشیه نشینی، چاپ دوم، نشر دانشگاه، شیراز،.

-                     ساسمن، ل1376، ص 39 - 45.، تجربه ارتباطات در روابط انسانی، ترجمه: حبیب اللَّه دعانی، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد،.

-                     ستوده. ه آ. 1382آسیب شناسی اجتماعی، آوای نور.، تهران..

-                     سجادی پور. 1386ف س. اثربخشی فراگیری مهارت‌های ارتباطی بر اساس برنامه سازمان بهداشت جهانی برمیزان سازگاری دانش آموزان دختر دبیرستانی مراکز شبانه روزی بهزیستی استان تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی..

-                     سجادی، 1382ح، بررسی عوامل مرتبط با خشونت شوهران علیه زنان در خانواده مراجعین به دادگاه خانواده شهر تهران. ؛ پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی.

-                     سخاوت. ج. 1381جامعه شناسی انحرافات اجتماعی. دانشگاه پیام نور.، تهران..

-                     سفیری. م. 1379کالبدشکافی خشونت، نشر نی.، تهران..

-                     شاه محمدی. 1391ع. مهارت‌های ارتباطی مؤثر در زندگی، فریش.، تهران..

-                     شجاعی، 1382م.ص، مهارت‌های ارتباط با دیگران، دین زندگی-فروردین و اردیبهشت ، شماره 10.

-                     شیرازی. 1373ع. نظریات و کاربرد مدیریت آموزشی (مقدمات و اصول). انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.، چاپ اول..

-                     صادقی. آ1381؛ 6 :52-62.، احمدی. س آ.، عابدی. م ر.، بررسی اثر بخشی آموزش گروهی مهار خشم به شیوه عقلانی - رفتاری - عاطفی، بر کاهش پرخاشگری، مجله روانشناسی..

-                     صادقی. عب.، 1385حقیقی. م.، مدیریت پرخاشگری، حق شناس.، رشت..

-                     صدیق سروستانی. ر1388. آسیب شناسی اجتماعی جامعه شناسی انحرافات،تهران، سمت.،.

-                     عبدالهی. م. 1381آسیب اجتماعی و روند تحول آن در ایران. مقالات اولین همایش ملی آسیب‌های اجتماعی در ایران، آگه.، تهران. جلد اول. .

-                     فرقانی رئیسی1372. شهلا. شناخت مشکلات رفتاری در کودکان و نوجوانان، انتشارات معاونت پرورشی.، تهران. چاپ اول.

-                     فیاض. آ.، کریمی1389. مرضیه.، بررسی مهارت‌های ارتباطی بین فردی در سیره معصومان (ع)، دوفصلنامهی علمی – پژوهشی تربیت اسلامی. ؛ سال5، شماره10.

-                     قاسم زاده، ح1379، ص 23.، شناخت و عاطفه جنبه‌های بالینی و اجتماعی، فرهنگان، چاپ اول،.

-                     قاسمی. ح1391.، کشکر. س.، ایزدپرست. ل.، مهارت نوشتن با مهارت‌های ارتباطی، هخامنش.، تهران..

-                     قاهری. ط1377. پرخاشگری، مجله عقیدتی، فرهنگی، اجتماعی، دیدار آشنا. ؛ شمارهی8 .

-                     قربانی. ن.، 1384سبک‌ها و مهارت‌های ارتباطی، انتشارات تبلور.، تهران..

-                     کرچفیلد، 1347ر اس؛کرچ، د و بلاکی، ر ، فرد و اجتماع، ترجمه محمود صناعی، انتشارات زوار..

-                     کورنبلوم، و1380.، جوزف، ج، مساله اجتماعی، ترجمه علی موسی نژاد، فصلنامه فرهنگی- پژوهشی فرهنگ ایلام، ، شماره هفتم و هشتم.

-                     کوزر، ل. 1373زندگی و اندیشه بزرگان جامعه شناسی، ترجمه محسن ثلاثی، علمی.،  تهران، چاپ هشتم،. 

-                     کار. مهرانگیز. 1379، پژوهشی درباره خشونت علیه زنان در ایران. انتشارات روشنگران و مطالعات زنان.، تهران..

-                     کاربخش داوری1383؛ 10(34):96-100. م.، زرگر. موسی.، زارعی، م.ر.، خاجی. ع.، الگوی خشونت به دنبال منازعه در موارد منجر به بستری قربانیان در شش مرکز حوادث شهر تهران. مجله علمی پزشکی قانونی .

-                     کاهنی. س.، 1379حسن آبادی. محسن.، سعادت جو. سیدعلیرضا.، بررسی اضطراب، افسردگی، پرخاشگری و بزهکاری نوجوانان 19-12 سال در خانواده‌های گسسته و پیوسته، فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (اسرار). ؛ 7 :22-28.

-                     کریمی.‌ 1378ی. روان شناسی شخصیت،نشر ویرایش.، تهران..

-                     کیانی. 1386مهرزاد.، بزمی. شبنم.، قره داغی. جابر.، برزگر. عبدالرزاق.، بررسی فراوانی موارد ضرب و جرح ناشی از نزاع در مراجعین به واحد معاینات سرپایی مردان ستاد مرکزی سازمان پزشکی قانونی کشور طی 3 ماه، مجله علمی پزشکی قانونی، ؛ 13(4 (مسلسل 48)):256-260.

-                     گار، ت، 1377چرا انسان‌ها شورش می‌کنند؟ ترجمه علی مرشدی زاده، پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران،.

-                     گلاسر. و1380. مدارس بدون شکست، ساده. ح. رشد.، تهران..

-                     گلاسر. 1382ویلیام. نظریه انتخاب، فیروز بخت. م. رسا.، تهران..

-                     گلچین. 28م1385. شماره. انحرافات اجتماعی جوانان در آیینه پژوهش، نامه علوم اجتماعی،.

-                     گلچین. م1392. تمایل به پرخاشگری در نوجوانان و نقش خانواده، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین . ؛ سال ششم، شماره 1 (پیاپی 21).

-                     گلدارد، د1378.، مفاهیم بنیادی و مباحث تخصصی در مشاوره، ترجمه: دکتر سیمین حسینیان، کمال تربیت، ، بخش دوم.

-                     گُلمن، د1380، ص 159.، هوش هیجانی، ترجمه: نسرین پارسا، تهران: رشد، چاپ اول،.

-                     گیدنز، آ1381. جامعه‌شناسی، ترجمه منوچهر صبوری، نی.، تهران، چاپ هشتم،.

-                     لهسائی زاده 1391، ع، نقش محرومیت نسبی در افزایش خشونت‌های شهری مناطق حاشیه نشین مورد مطالعه: کرمانشاه، فصلنامه مطالعات شهری،، سال دوم، شماره سوم، صص 24-21.

-                     لیتل جان1384. آ. نظریه‌های ارتباطات، نور بخش. سم.، و میرحسینی. س آ.، انتشارات جنگل.، تهران.  .

-                     مایک 1387، س ، وارد، آ. جامعه شناسی شهری، ترجمه ابوالقاسم پوررضا، سمت.، تهران،.

-                     محسنی تبریزی1379، ع، مبانی نظری و تجربی وندالیسم:مروری بر یافته‌های یک تحقیق، نامه علوم اجتماعی.. شماره 16.

-                     محسنی، 1373م . مقدمات جامعه شناسی، بی‌نا.، تهران، چاپ یازدهم،.

-                     محسنیان‌راد1389. م. ارتباط شناسی(ارتباطات انسانی «میان فردی،گروهی، جمعی»)، انتشارات سروش.، تهران..

-                     معتمد نژاد. 1356ک. وسایل ارتباط جمعی، دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی.، تهران.  .

-                     معین. 1364م. فرهنگ فارسی معین (6جلد)، انتشارات امیرکبیر.، تهران..

-                     ممتاز1381، ف، جامعه شناسی شهر، شرکت سهامی انتشار، تهران،.

-                     ممتاز،ف1379. جامعه شناسی شهر، انتشار.، تهران، چاپ اول،.

-                     منیر. 1388م د.، بادغیسی. و.، صالحی. ع.، کاوه ع.، ن، م ن.، خشونت خانوادگی : عوامل و راهکارهای مقابله با آن. شبکهی جامعهی مدنی و حقوق بشر.، کابل..

-                     میرزابیگی1391. ح.، میرزابیگی. ف.، پرخاشگری، آوا متن.، تهران..

-                     نقدی، 1388آ، بینش جامعه شناختی و سکونت‌های غیررسمی شهرها، نشست علمی- تخصصی جامعه شناسی شهر، انجمن جامعه شناسی ایران،.

-                     نلسون. ر. 1369و. و همکاران. اختلالات رفتاری کودکان ، طوسی. م. ت.، انتشارات آستان قدس رضوی مشهد.، مشهد. چاپ چهارم.

-                     نوایی نژاد1373. ش، رابطه زمینه‌های زیستی- روانی و اجتماعی خانواده با بزهکاری نوجوانان، انتشارات انجمن اولیاء و مربیان.، تهران..

-                     نیکنامی. 1390ش.، وکیلی. م.، حیدرنیا، ع.، ارتباط شناسی و مهارت‌های ارتباطی میان فردی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان.، زنجان..

-                     وایت. ر1386.، هینز. ف.، جرم و جرم شناسی (مجموعه مطالعات کجروی و کنترل اجتماعی). سلیمی.ع. کتاب دوم. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.، قم..

-                     هولندر، آ، 1378روان شناسی اجتماعی: رهبری و قدرت تأثیر ارتباط جمعی بر افکار عمومی و فعالیت سیاسی، ترجمه احمد رضوانی، نشر شرکت به نشر،.

 

-        Alder,C.,(1991),Explaining Volence: Socioeconomics and Masculinity ,in Chappell, D., P. Grabosky & H. Strang (eds).Australian Violense: Contemporary Perspectives. Canberra: Australian Institute of Criminology.

-        Antonowicz, D. H & Ross, R. R,(2005), Social Problem Solving in Offenders. In McMurran, M. &McGuire, J, (Eds), Social Problem Solving and Offending, (91-102). Chichester, John Wiley &Sons .Ltd.

-        Antonowicz, D. H, (2005).The Reasoning and Rehabilitiation Progrom, Outcome Evaluation with Offenders, In McMurran, M. &McGuire, J.(Eds), Social Problem Solving and Offending, (163-181).Chichester, John Wiley & Sons, Ltd.

-        Arangure, J.L.,(1970), Human Communication, World University Library, translated from the Spanish by Frances Partridge, New York: McGraw-Hill Book Co.

-        Atkinson,R, Richard smith, Edward, and Bom Darly, J.(1993). Introduction to psychology. Harcourt Brace Jovanovich college publishers.

-        Bandura, A. (1977). Social learning theory. Englewood Cliffs: Prentice-Hall.

-        Barnett Pearce, Scientific Research Methods in Communication Studies and Their Implications for Theory and Research, in Speech Communication in the 20th Century, ed. T. W. Benson (Carbondale: Southern Illinois University Press,(1985), pp. 255-281.

-        Barnlund, D. C. (2008). A transactional model of communication. In. C. D. Mortensen (Eds.), Communication theory (2nd ed., pp47-57). New Brunswick, New Jersey: Transaction.

-        Baron, Robert, and Donn Byren.(1994). Social psychology:  undersranding Human Interaction. Allyn and Bacon.

-        Berkowitz, Leonard,(1986). A survey of social psychology. CBS college publishing com.

-        Berlson and Steiner.,(1964), Human Behavior, An Inventory of Scientific Findings. New York: Harcourt Brace and World.

-        Bowers,J.Metts,S. & Duncanson,W. (1985), Emotin and interpersonal communication.

-        Brehn, Sharon S. and saul M. Kassin paul.(1993). Social psychology Houghton Mifflin company.

-        Brownell.,(1950), The Human Community, its Philosophy and Practice for a Time of Crisis , New York: Harper and Brothers.

-        Buhler, Michanel.,(1974), Introduction a la Communication, Paris: Tema.

-        Chambliss, W.,1975b, The Political Economy of Crime: A Comprative Study of Nigeria and USA, in Taylor, I., P. Walton & J. Young (eds). Critical Criminology. London: Routledge and Kegan Paul.

-        Cooley, Charles, H.,(1924), Social Organization: A Study of the larger Mind. New York: Charles Scribers Sons.

-        D. Lawrence Kincaid.,(1987),Communication Theory: Eastern and Western Perspective (San Diego, Calif.: Academic Press).

-        Darden, C. A., &Gazda, G. M. (1998). Life skills and mental health counseling. Journal of Mental health & Counseling, 18, 108-134.

-        Dean Barnlund.,(1968), Interpresonal Communication: Survery and Studies (New York: Houghton Mifflin, p.v.

-        Durant, R.H, cadenhead, C, pendergrast ,R.A, slavens, G & Linder, C. W.(1998), factors associated with the use of violence among urban black adolescents. Adolescents. America journal of public health, 84, 612-617.

-        Feldman, Robert S. (1993). Understanding psychology. McGraw- Hill, Inc.

-        Garbarino, J, Kostenly, K, & Dubrow,N.(1991). What children can tell us about living in danger. American psychologist, 46(4), 376- 383.

-        Givvons,D. C(1992).Society ,crim& criminalbehavior ,United Hall Inc.

-        Gorden, George N.,(1969), The Language of Communication. A Logical and Psychological Examination, Studies in Public Communication, New York: Hasting House.

-        Gottdiener, M. and Leslie B. (2005), Urban Studies, Key Concepts in Urban Studies, SAGE Publications India Pvt Ltd.pp. 179-187.

-        Goyer, Robert.,(1967), Communication Process: An Operational Approach Ohio University. Center for Communication studies, Special Report. November, No.16.

-        Hargie, Q., & Dickson, D. (2004). Skilled interpersonal communication .London: outledge.

-        Hirschi, Travis (1979). "Separate but unequal is Better." journal of Research in Crime and Delinquency.No.16, pp. 34-38.

-        Hjelle, Larry and A. Daniel Ziegler.(1992). Personality theories: Basic Assumptions, Research, and applications. Mc Graw- Hill, Inc.

-        Hollin, C. R & Palmer, E. J.(Eds), (2006). Offending Behavior Progrommes, Development, Applicationand  Controvercies, Chichester, John Wiley & Sons Ltd.

-        Inverarity, J., P. Lauderdale & B. Feld.,(1983), Law and society: Sociological Perspectives on Criminal Law. Boston: Little, Brown and Company.

-        Jesse G. Delia.,(1994), Communication Research: A History ,  in Handbook of Communication Science, eds, C. R. Berger and S. H. Chaffee (Newbury Park, Sage,1987), pp. 20-98. See also Evertt M. Rogers, A History of Communication Study: A Biographical Approach New York: Free Press.

-        John Waite Bowers and James J. Bradac.,(1982), Issues in Communication Theory: A Metatheoretical Analysis, in Brunswick, N. J: Transaction, pp.1-28.

-        Kincaid.,(1987),Communication Theory: Eastern  and Western Perspectives, pp.331-353.

-        Lasswell, Harold.D.,(1948), The Structure and Function of Communication in Society, In Bryson Lymand(ed) The Communication of Ideas, New York: Harper.

-        Lindgren, Henry. C.,(1953), The Art of Human Relations, New York: Hermitage House.

-        Mayers, David G.(1994). Exploring social psychology. McGraw- Hill, Inc.

-        Mckeachie, Willbert James, Doyle, charlotte lackner, and moffett may margrat.(1976). Psychology. Addison- welley publishing company.

-        Mehrabian, Albert (1971). Silent Messages (1st ed.). Belmont, CA: Wadsworth.

-        Merton, Robert k. (1938), Social structure and Anome, American socio logical ,Review, vol: 3.

-        Miller, G. A.,(1954), Psycholinguistics in Lindzey Gardner, Handbook of  Social Psychology, Volum2.

-        Miller, G. A.,(1978), Communication, Language and Meaning, Psychological Perspectives Basics Books, New York.

-        Mooney, Linda A., (1997), David Knox and Caroline Schacht Understanding social Problems, New York: West Publishing Co.

-        Morris, Charles.,(1946), Sign Language and Behavior, New York: Prentice- Hall.

-        N.R. Hanson.,(1961), Patterns of Dictionary (Cambridge, Eng: Cambridge University Press, P.30.

-        Nettler, G.,(1984), Explaining Crime. New York: McGraw- Hill.

-        Nilson, T.R.,(1957), On Defining Communication, Speech Teacher, No.6.

-        Petrella, L. (2004), Urban Space and Security Policies: between inclusion and privatization, UN-HABITAT, World Urban Forum, Barcelona, Spain. available at:http://www.unhabitat.org/programmes/safercities/WUF_UrbanSpace.asp.

-        Rhys, Robert.,(1946), Rehtorica, In the Worlds of Aristotle, (W. D .Ross), Oxford  University Press, Volume 11.

-        Richters, I.E, & martines, P.E.(1992), violent communities, family choices, and children chences: An algorithm for improving the odds. Development and psychopathology,5, 609-627.

-        Robbins, Stephen P. (1989) “Training In Interpersonal skills”, Prentice Hall International Editions.