سنجش دانش پیشگیری از جرائم رؤسای کوپ‌ها در استان همدان در سال 1393

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه مدیریت انتظامی دانشگاه علوم انتظامی امین تهران ایران

چکیده

هدف عمدهی این تحقیق پیمایشی، سنجش دانش پیش‌گیری از جرائم رؤسای کوپ‌ها در استان همدان در سال 1393بود. جامعهی آماری این تحقیق، کلیهی رؤسای کوپ‌ها، فرماندهان انتظامی شهرستان‌ها و رؤسای پیشگیری استان همدان بودند (N=330). بر اساس فرمول کوکران، حجم نمونه به میزان 177 نفر برآورد گردید و جهت انتخاب نمونه‌ها، از روش نمونه‌گیری تصادفی استفاده شد. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه‌ای بود که روایی آن به تأیید متخصصان رسید. پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ به میزان 9315/0 به‌دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS و آزمون t تک نمونه‌ای فریدمناستفاده شد. بر اساس نتایج، میانگین دانش پیشگیری از جرائم، دانش حقوقی، دانش نظارتی، دانش اجرایی و دانش تحلیلی به ترتیب 3، 66/2، 04/3، 92/2 و 39/3 بدست آمد. نتایج نشان داد که وضعیت دانش پیشگیری از جرائم، وضعیت دانش حقوقی، وضعیت دانش نظارتی و وضعیت دانش اجرایی رؤسای کوپ‌ها در پیشگیری از جرائم در حد مطلوبی نبود. اما وضعیت دانش تحلیلی رؤسای کوپ‌ها در پیشگیری از جرائم در حد مطلوبی بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Assessing the prevention knowledge of crimes among Koops Bosses in Hamadan province in 2014

نویسنده [English]

 • Hadi Pour-Rajab
چکیده [English]

a
The main purpose of this survey study was to assess the prevention knowledge of crimes among Koops Bosses in Hamedan province in 2014. The population of this research were Koops Bosses, the counties’ Police Commanders, and Prevention Bosses of Hamedan province (N=330). Based on Cochran Formula the sample size was estimated as 177 persons and random sampling was used for selecting the samples. A questionnaire was used as data gathering tool in which its validity confirmed by experts and its reliability was 0.9315 in pre-test stage. To analyze the data SPSS software was used. Based on the findings, mean of prevention knowledge of crimes, rights knowledge, control knowledge, implementation knowledge and analyzing knowledge were estimated as 3, 2.66, 3.04, 2.92, and 3.39 respectively. Hence, the situation of prevention knowledge of crimes, rights knowledge, control knowledge, and implementation knowledge were not good; but the situation of analyzing knowledge was good.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Prevention Knowledge of Crime
 • Koops Bosses
 • Hamedan Province
 1. اخوان، پیمان و حیدری، صفاناز (1387). مدیریت دانش مشتری رویکردی برای کسب مزیت رقابتی. مدیریت فردا. 5 (18)، 40-24.
 2. اقدسی، محمد، تیمورپور، بابک و حسین‌پور، جواد (1392). ارائهی معماری برای سیستم مدیریت دانش در حوزهی کشف جرم مبتنی بر عامل‌های هوشمند (مطالعهی موردی: جرم سرقت). ششمین کنفرانس مدیریت دانش. تهران. 19-1.
 3. جواهری‌کامل، مهدی، اسعدی، علی و کوثرنشان، محمدرضا (1388). مدیریت دانش در تحقیقات پلیس. دوماهنامهی توسعهی انسانی پلیس. 6 (23)، 124-107.
 4. دلاور، علی (1387). مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی. چاپ ششم. تهران: رشد.
 5. رفیع‌پور، فرامرز (1386). کندوکاوها و پنداشته‌ها (مقدمه‌ای بر روش‌های شناخت جامعه و تحقیقات اجتماعی). چاپ شانزدهم. تهران: انتشار.
 6. ساعی، علی (1387). روش تحقیق در علوم اجتماعی با رهیافت عقلانیت انتقادی. چاپ دوم. تهران: سمت.
 7. سرمد، زهره، بازرگان، عباس و حجازی، الهه (1387). روش‌های تحقیق در علوم رفتاری. چاپ پانزدهم. نشر آگاه. تهران.
 8. طبرسا، غلامعلی و اورمزدی، نوشین (1387). تبیین و سنجش عوامل مکزینه‌ای برای استقرار مدیریت دانش: مطالعه موردی در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران – منطقه تهران. پیام مدیریت. (26)، 69-39.
 9. کاملی، محمدجواد (1387). مدیریت دانش و موانع آن در سازمان‌های دولتی (مطالعهی موردی در سازمان پلیس). کارآگاه. 2 (3)، 39-17.
 10. کلانتری، خلیل (1385). پردازش و تحلیل داده‌ها در تحقیقات اجتماعی- اقتصادی. چاپ دوم. تهران: شریف.
 11. ملک‌زاده، غلامرضا (1386). مدیریت دانش و دیدگاه‌های اقتصادی. فصلنامهی تخصصی پارک‌ها و مراکز رشد. (13)، 24-20.
 12. وروایی، اکبر و بهربر، سروش (1388). اثربخشی الگوهای پلیس سنتی و نوین در پیشگیری از جرم. فصلنامهی علمی-پژوهشی انتظام اجتماعی. 1 (1)، 135-111.