ارتباط دینداری و بی‌تفاوتی اجتماعی در شهر همدان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه جامعه شناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده

بی‌تفاوتی به عنوان یکی از پدیده‌های اجتماعی در فرهنگ اکثر کشورهای دنیا در قالب یک مسأله اجتماعی شناخته شده است. بی‌تفاوتی اجتماعی بیانگر بی‌احساسی، بدبینی، و به عبارتی افسردگی اجتماعی است؛ از این رو بی‌تفاوتی در جامعه نوعی بیماری اجتماعی شناخته می‌شود که در مقابل نوع‌دوستی و سلامت اجتماعی قرار دارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر میزان دینداری بر بی‌تفاوتی اجتماعی در شهر همدان می‌باشد. روش مطالعه حاضر کمی و پیمایشی بوده و داده‌ها با استفاده از ابزار پرسشنامه و از طریق مراجعه به درب منازل گرداوری شد. جامعه آماری شهر همدان بوده و تعداد نمونه 246 نفر است. روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای می‌باشد.برای تعیین اعتبار از روش‌های «اعتبار محتوی» و «اعتبار صوری» وبرای پایایی پرسشنامه از تکنیک «آلفای کرونباخ» استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می-دهد که بی‌تفاوتی اجتماعی در شهر همدان بیشتر در سطح پایین و متوسط به پایین می‌باشد. مشخص شد که دینداری هم بطور مستقیم و هم از طریق فردگرایی بر بی‌تفاوتی اجتماعی تأثیر دارد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

communication the social apathy and religiosity in Hamedan

نویسندگان [English]

  • fatemeh ghaemi
  • Esmaeel Balali
  • Ali mohammad ghodsi
چکیده [English]

Social apathy as one of social phenomena is known as a social problem in many countries. It represents apathy, pessimism and in other words social depression. It is the opposite side of altruism and social health. The aim of present study is communication the social apathy and religiosity in Hamedan. The method was survey and the data gathered by a questionnaire. Population of study was Hamedan citizens and sampling method was multi-stage cluster sampling. For the determinatiom of validity by a content validity and Face validity and forQuestionnaire Reliability is by techniquealphakoronbakh . Results show that social apathy in Hamedan is at moderate and moderatetolow level. They also show that religiosity both directly and indirectly by individualism effects social apathy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social apathy
  • religiosity
  • Individualism
  • Trust
-  الوانی، سید مهدی ؛ میر علی نقوی ( 1380) « سرمایه اجتماعی: مفاهیم و نظریه‌ها»فصلنامه مدیریت، شمارة 34 و35.

- توسلی، غلامعباس(1382).«مشارکت اجتماعی در شرایط جامعهی آنومیک» انتشارات دانشگاه تهران .

-  چلبی، مسعود(1375). «جامعه شناسی نظم »تهران، نشر نی.

- فیلد، جان(۱۳۸۵)،« سرمایهی اجتماعی» ترجمه: جلال متقی،تهران، موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی.

-  فوکویاما، فرانسیس(1379). «پایان نظم: سرمایهی اجتماعی و حفظ آن» ترجمه غلامعباس توسلی، نشر تهران.

- کلانتری، صمد و همکاران(1386). «بررسی بی‌تفاوتی و نوع‌دوستی در جامعهی شهری ایران وعوامل مؤثر برآن» دو ماهنامه علمی-پژوهشی دانشگاه شاهد، سال چهاردهم، دوره جدید، شماره22: 27-29

- گنجی، محمد؛ هلالی ستوده مینا(1390). « رابطهی گونه‌های دینداری وسرمایهی اجتماعی: رویکردی نظری و تجربی در شهرستان کاشان » جامعه شناسی کاربردی، سال بیست و دوم، شماره دوم: 95-120

- محسنی تبریزی، علیرضا صداقتی فرد مجتبی(1390). «پژوهشی دربارهی بی‌تفاوتی اجتماعی در ایران: مورد پژوهش شهروندان تهرانی» جامعه شناسی کاربردی، سال بیست ودوم، شماره پیاپی(43)، شماره سوم: 1-22

- نادری عباس‌آباد ، حمدالله.(1383) . «سنجش میزان بی‌تفاوتی اجتماعی در بین دانشجویان کارشناسی دانشگاه تبریز وبررسی عوامل مرتبط بر آن» پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز.

 

-Al.Mizjaji, Almad Dawood(2001) Public Apathy Towards Bureaucracy As a Constraint  On The Development Of Saudi Arabia. Public Administration Quarterly, Fall 2001. P : 270.

-Chen,J & Zhong, Y(1999)Mass Political Interest(Or Apathy)in Urban China.Communist and Post Communist Studies,Vol 32.

-Ross, M.H (1975) Political Alienation, Participation and Ethnicity: An African Case .American Journal of Political Science ,Vol.2 p:291-311.