طراحی نظام ارزیابی جهت سنجش آمادگی ناجا در بهره‌برداری از هوش تجاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت اطلاعات و ارتباطات دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

استقرار موفق سیستم‌های اطلاعاتی، مستقیماً به شرایط جاری سازمان‌ها بستگی دارد و از آنجا که طراحی و استقرار یک سیستم اطلاعاتی سرمایه‌گذاری نسبتاً بالایی را می‌طلبد، توجه به آمادگی سازمان برای استقرار این سیستم‌ها امری ضروری به نظر می‌رسد. این مقاله ضمن بررسی جامع مدل‌های مختلف ارزیابی و بهره‌گیری از نظر خبرگان و صاحب‌نظران در حوزة فناوری و سیستم‌های اطلاعاتی تلاش می‌کند ضمن احصای عوامل مرتبط، مدلی مبتنی بر واقعیت‌ها و شرایط حاکم بر محیط داخلی سازمان ناجا طراحی گردد. بر مبنای مدل، آمادگی سازمانی ناجا شامل ابعاد " عامل تکنولوژی و فرآیندی" ،" عامل انسانی و... می‌باشد که بر مبنای عوامل، 76 شاخص برای ارزیابی میزان آمادگی ناجا برای استقرار سیستم‌های اطلاعاتی استخراج گردید. استفاده از این شاخص‌ها برای ارزیابی میزان آمادگی سازمانی می‌تواند طراحی هدفمند و متناسب با شرایط سازمانی و صرفه‌جویی منابع سازمان را تسهیل کند. این مدل با ارائه عامل‌ها و شاخص‌های ارزیابی هوش تجاری، به ناجا و سایر سازمان‌ها در طراحی، و پیاده‌سازی سیستم‌های هوش تجاری در راستای پشتیبانی تصمیم بهتر در تمامی سطوح کمک می‌نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation system designed to assess the readiness of Naja in using the business intelligence

نویسندگان [English]

  • Ali Rastegar
  • davood nosratinya
چکیده [English]

Successful implementation of information systems depends directly on the current situation of the organizations. Since the design and implementation of information systems require high investments, consideration of the organization's readiness to deploy these systems seems essential. This article, with a comprehensive examining the different models of assessment and the use of experts and scholars in the fields of technology and information systems, while enumerating the related factors, tries to design a model based on the facts and circumstances of the police organization internal environment. Based on the model, the Police organizational readiness includes dimension of “technology and process”, and human factor; based on the factors, 76 indicators were extracted to evaluate the readiness of the police to establish information systems. Using these indicators to assess organizational readiness can facilitate targeted designing according to the organizational conditions and saving the organization’s resources. The model provides the factors and indices of business intelligence evaluation, helps the police and other organizations in designing, and implementation of business intelligence systems to support better decision making at all levels.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Business Intelligence
  • decision support
  • evaluation
  • organizational readiness
-        احسانی، امیر، خلیل پور تیلمی، سمیه و رودساز، دکتر حبیب. (1390). کتاب برنامه ریزی استراتژیک سیستم‌های اطلاعاتی، تهران – دانش نگار.
-        بحرینی نژاد، سروش. (1390). کتاب هوشمندی کسب و کار و داده کاوی ، تهران ، ناقوس
-        جلالی، علی اکبر ، روحانی، سعید. (1389). همایش ملی دانش و امنیت- شیراز، 21 و 22 مهرماه - جلد 1 صفحه 381 تا 396.
-        جعفری، فرشته و حائری، نوید. (1391). مقاله پیاده سازی هوش تجاری دربستر رایانش ابری دانشگاه امیرکبیر، اولین کارگاه ملی رایانش ابری ایران 10 و 11 آبان 1391دانشگاه صنعتی  امیرکبیر - دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات.
-        جعفری، پریوش و فقیهی، علیرضا. (1388). میزان مؤلفه‌های هوش سازمانی در سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی.
-        حسینی، زهرا، لگزیان، محمد، ملک زاده، غلامرضا. (1391).  توسعه راهبردی سیستم‌های اطلاعاتی،  پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات .
-        خسروی، آ. (1391). ضرورت بکارگیری هوش سازمانی در سازمان‌ها مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.
-        روحانی، سعید، غضنفری، مهدی. (1389). چارچوبی تحقیقاتی ارزیابی هوش تجاری سیستم‌های سازمانی اولین همایش ملی هوش سازمانی / کسب و کار.
-        رمضان، مجید و مقیمی، سید محمد. (1390). پرسشنامه ارزیابی زیر ساخت‌های فناوری اطلاعات ، پژوهشنامه مدیریت ، جلد دهم ، انتشارات راه دان- تهران.
-        رحیمی، غفور. (1385). " ارزیابی عملکرد و بهبود مستمر سازمان"، مجله تدبیر، شماره  173.
-        روحانی، سعید و غضنفری، مهدی. (1389). چارچوبی تحقیقاتی ارزیابی هوش تجاری سیستم‌های سازمانی مجله پژوهش‌های مدیریت- دو فصلنامه - سال سوم- شماره 10.
-        رود پشتی، فریدون و عاضدی تهرانی، شراره -هوش تجاری مالی .
-        رضاییان، علی میری نژاد، محمد باقر و طالب پور، علیرضا. (1389). مدیریت نو آوری با استفاده از هوش تجاری -  اولین کنفرانس بین المللی مدیریت ، نوآوری و کارآفرینی.
-        گلستانی، امین. (2008). مقاله هوش تجاری و تصمیمات کلان سازمانی  وضعیت- ماهنامه تدبیر-سال هجدهم-شماره 190.
-        هاشمی، سید محسن و معرفتی، مریم. (1391). بررسی کاربرد سیستم هوش تجاری در صنعت بانکداری ؛ مجموعه مقالات اولین همایش تخصصی سیستم‌های هوشمند کامپیوتری و کاربردهای آن‌ها- دانشگاه پیام نور استان تهران مجتمع فنی و مهندسی، آذر ماه.
-        BIere, M. (2003). Business Intelligence for the Enterprise, Pren ce- Hal l PTR, Indi anapol is, IN.
-        Baars, Henning and Kemper, Hans-George. (2008). 'Management Support with Structured and Unstructured Data—An Integrated Business Intelligence Framework', Information Systems Management, 25:2, 132 —148.
-        Celina M. Olszak and Ewa Ziemba University of Economics, Katowice. (2012). Poland  Critical Success Factors for Implementing Business Intelligence Systems in Small and Medium Enterprises on the Example of Upper Silesia, Poland Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge, and Management.
-        D. Arnott, G. Pervan. (2008). Eight key issues for the decision support systems discipline, Decision Support Systems 44 657–672.
-        Elbashir, Collier and Davern. (2008). “Measuring the effects of Business Intelligence system: the relationship between business process and performance”,Int. Journal of Accounting  information systems.
-        Ghoshal, S., Kim, S. K. (1986). Building Effective Intelligence Systems for Competitive Advantage, Sloan Management Review, Vol. 28, No. 1, pp. 49–58
-        Hocevar. B. Jaklic. J. (2010). Assessing benefits of business intelligence systems. Journal of Management.
-        Hostmann, B. (2007). “Business intelligence trends, with Gartner analyst”, available at:    http: //searchdatamanagement.techtarget.com/loginMembersOnly/1,289498,sid91
-        J.P. Shim et al. (2002). Past, present, and future of decision support technology ,Decision Support Systems 33 ,111 –126.
-        K.Lundqvist. (2010). “Tools for BusinessIntelligence,”InM.Sc. Thesis in Computer Engineering AV.
-        K. Vodapalli. (2009). ,“Critical Success Factors of BI Implementations,”Master Thesis inCopenhagen University.
-        Lqnnqvist, Antti and Pirttimaki,Virpi. (2006). 'The Measurement of Business Intelligence', Information Systems Management, 23:1, 32 — 40
-        Miller, J.G., Brau gam, D. and Ger l ach, V. ( 2006). Bus i ness I nt el ligence Comp et ency Cent er s: A Team Appr oach to Maximizing Compe ve Advant age, John Wil ey & S ons , New Y ork, NY.
-        Machado, Carlos. (2007). "Developing an e-readiness model for higher education institutions: results of a focus group study", British Journal of Educational Technology; Jan2007, Vol. 38 Issue 1, p72-82, p11
-        Olszak, Celina. M, and Eweio Ziemba. (2008). Approach to Building and Implementing Business Intelligence System, Inter disciplinary Journal of Information, Knowledge and Management
-        S.Williams and N.Williams “Assessing BI Readiness: A Key to BI ROI,”J.Business Intelligence.
Wu, L., Barash, G. and Bartolini, C. (2007), “A service-oriented architecture for business intelligence”, IEEE Interna onal Conference on Service-oriented Compu ng and Appl ica ons , SOCA ’ 07, pp. 279- 85.