آموزش سبک زندگی دین‌محور و ارتباط آن با سطح فرهنگ‌پذیری زوجین (در میان خانواده‌ی کارکنان نیروی انتظامی)

نویسنده

گروه الهیات فقه و مبانی حقوق اسلامی همدان ایران

چکیده

مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه‌ آموزش سبک زندگی دین محور و ارتباط آن با سطح فرهنگ‌پذیری زوجین بوده است. این پژوهش توصیفی- همبستگی بوده و جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و استنباطی که شامل آزمون همبستگی پیرسون بوده، استفاده شده است. ابزار اندازه‌گیری در این جستار پرسشنامه‌ی محقق ساخته با روایی و پایایی مورد قبول و در سه محور واکنش مخاطبین، سطح ادراکات و بهبود رفتار بوده است که میان 103 نفر از مخاطبین حاضر(خانواده‌ی کارکنان نیروی انتظامی) در دوره‌های آموزشی ذکر شده که به شیوه‌ی تصادفی انتخاب شده بودند توزیع شد. مخاطبین گروه آزمایش، 6 دوره‌ی چهار ساعته برنامه‌ی آموزش گروهی را در بازه زمانی 9 ماهه دریافت نمودند که پس از پایان یافتن این ادوار، نتایج تحقیق موصوف نشان داد ارتباط عمیقی میان واکنش مخاطبین به آموزش‌های اجرا شده و ارتقا سطح معلومات آن‌ها با موضوع سبک زندگی دینی وجود دارد از سوی دیگر، میان تعالی سطح ادراکات و فرهنگ‌پذیری فراگیران همبستگی مثبتی وجود دارد؛ به‌طوری که می‌توان گفت دوره‌ی مذکور اثر بسزایی بر هویت فرهنگی مخاطبین ایجاد نموده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Lifestyle, faith-based education and its relationship to acculturation couples (Among the families the police personnel Chaharmahal and Bakhtiari Province).

نویسنده [English]

  • hadi jafarian
hamedan iran
چکیده [English]

Abstract
The present study was conducted to determine the impact of training courses on the subject of religious life style skills And by linking the variables the audience reaction, the level of perception and acculturation. The approach adopted in this study was descriptive correlational And to analyze the data is used descriptive statistics and inferential statistics (Pearson correlation coefficient). Measuring tool in the research questionnaire, with acceptable reliability and validity and the audience response in three levels of perception and behaviorWas distributed among 103 people present in the audience (Family the police personnel Chaharmahal and Bakhtiari Province who are currently in training courses and were randomly selected). the audience of schedule Received 6 courses,Four-hour group education program, for the period of 9 months. After the end of the period The results showed that there is a deep connection between the reaction of the audience (family satisfaction) training run and upgrade their knowledge on the subject of religious life style. On the other hand, there is a positive correlation between promotion of informatioAnd acculturation the audienceSo that we can say that this period has created a good effect on the audience's cultural identity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Education
  • Religion
  • Lifestyle
  • spouses
  • Reaction
  • Knowledge
  • Identity
  • Culture
آقامحمدیان، حمیدرضا و همکاران، (1384) بررسی عوامل مؤثر در تحکیم خانواده و رضایتمندی زناشویی، چکیده مقالات همایش تقویت نظام خانواده و آسیب‌شناسی آن، مؤسسه پژوهشی امام خمینی (ره).
ـ ایمانیان‌پور، منیژه (1384) عوامل تزلزل خانواده، چکیده مقالات همایش تقویت نظام خانواده و آسیب‌شناسی آن، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره).
-اولیاء، نرگس (1385) بررسی آموزش غنی سازی زندگی زناشویی بر افزایش رضایتمندی زوجین شهر اصفهان. پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره خانواده. دانشگاه اصفهان: دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.
-پارسانیا، حمید (1390)، روش شناسی انتقادی حکمت صدرایی، قم: کتاب فردا.
- پیروزمند، علی رضا (1389)، مبانی والگوی مهندسی فرهنگی، قم: دفترفرهنگستان علوم اسلامی.
-خداپناهی، م.ک (1374)، بررسی نقش تهییج طلبی در تحکیم روابط زناشویی، رساله دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی.
- خواجه پور، محمدمهدی (1393)؛ نگاهی به مبانی سبک زندگی در اسلام و غرب، بوشهر: سفیران مبین.
ـ دانش، عصمت (1382) زوج درمانگری اسلامی، مجموعه مقالات جوان و آرامش روان، مشکلات، مشاوره و درمانگری با نگرش اسلامی، چاپ اول، انتشارات پژوهشکده حوزه و دانشگاه.
ـ رحیمی، حسین (1379)، جامعه‌شناسی بررسی دلایل طلاق در چند شهرستان استان خراسان، خلاصه مقالات نخستین همایش سراسری علل و پیامدهای طلاق.
- رضایی، جواد؛ احمدی، سید احمد؛ اعتمادی، عذرا؛ رضایی، مریم؛ شهدوست، مریم (1392)، تأثیر آموزش سبک زندگی اسلام محور بر نظام خانواده بر صمیمیت زوجین اراک، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه الزهراء، فصلنامه مطالعات روان شناختی. دوره 9، شماره 3.
ـ سلیمانیان، علی اکبر (1373) بررسی تأثیر تفکرات غیرمنطقی بر نارضایتی زناشویی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی.
ـ سیف، سوسن و اسلامی، معصومه (1384) نقش باورهای ارتباطی در کارکرد خانواده، چکیده مقالات همایش تقویت نظام خانواده و آسیب‌شناسی آن، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره).
- شارف، ریچارد (1384) نظریه‌های روان درمانی و مشاوره. ترجمه مهرداد فیروز بخت. تهران: خدمات فرهنگی رسا.
- شیخاوندی، داور (1373)، جزوة درسی جامعه‌شناسی آموزش و پرورش، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی، انتشارات دانشکده علوم اجتماعی.
- فاضل، حمید (1392)، سبک زندگی بر اساس آموزه‌های اسلامی، قم: مرکز پژوهش‌های اسلامی صدا و سیما.
- فقیهی، علی‌نقی و رفیعی‌مقدم، فاطمه (1388) بررسی میزان اثربخشی آموزش‌های روان شناختی مبتنی بر روایات اسلامی در رضایت زناشویی زوجین، مجله روانشناسی و دین، سال دوم، شماره سوم.
- گیدنز، آنتونی (1381)، جامعه شناسی، ترجمه منوچهرصبوری، تهران: نشرنی.
ـ نوابی‌نژاد، شکوه (1377) بررسی ملاک‌ها و عوامل موفق در همسرگزینی و ارتباط آن با برخی از ویژگی‌های شخصیتی دانشجویان، اولین همایش کشوری نقش ازدواج در بهداشت روانی دانشجویان، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
- نورمحمدی نجف آبادی، محمد؛ صدیقی ارفعی، فریبرز (1393)؛ نقش سبک زندگی اسلامی، بوشهر: سفیران مبین.
- Change, D(1996), lifestyles, London:routledge
- Giddens, A(1991), Modernity and self Identity. Cambridge: Polity Press
- Johansson, T and Miegel, F(1992), learning to labour: how working class kids get working class jobs, Farnboraugh:saxson house.