بررسی میزان اثربخشی روش‌های آموزش همگانی پلیس در پیشگیری اولیه از اعتیاد در دانش‌آموزان دبیرستان‌های شهر همدان

نویسندگان

گروه علوم انتظامی دانشگاه امین تهران ایران

چکیده

این پژوهش با هدف ارزیابی «اثربخشی روش‌های آموزش همگانی پلیس در پیشگیری از اعتیاد در دانش‌آموزان دبیرستان‌های شهر همدان» انجام شده است. روش تحقیق، توصیفی از نوع پیمایشی و همبستگی انجام شده است. جامعه‌ی آماری تحقیق شامل کلیه‌ی دانش‌آموزان پایه‌های دوم، سوم و پیش‌دانشگاهی دوره متوسطه شهر همدان در سال تحصیلی 1394 شامل 13561نفر می‌باشد. حجم نمونه تحقیق توسط فرمول کوکران برابر با 384 نفر برآورد شد. واحدهای تحلیل به شیوه خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از یک پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید که روایی پرسشنامه‌ها به شیوه صوری و محتوایی با استفاده از نظر خبرگان و سنجش پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ انجام گردید که میزان پایایی حاصله در تمامی متغیرها بالاتر از 7/0 محاسبه شد. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی جهت توصیف اطلاعات و در بخش آمار استنباطی و جهت آزمون فرضیه‌های تحقیق از آزمون رگرسیون خطی ساده استفاده گردید کلیه اطلاعات پ‍‍ژوهش با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 23 تجزیه و تحلیل و توسط نرم‌افزار AMOS آزمون مدل شد. نتایج بررسی نشان داد که آموزش همگانی در خصوص پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر در دانش‌آموزان در جلوگیری از اعتیاد نوجوانان و جوانان مؤثر بوده و بین این دو متغیر ارتباط معناداری وجود دارد اما از بین چهار روش آموزشی مزبور به ترتیب اطلاعیه‌های نوشتاری همچون بروشورها و جزوات در رتبه اول، آموزش‌های الکترونیکی در رتبه دوم، حضور فیزیکی متخصصین در رتبه سوم و در رتبه چهارم نمایش فیلم، اثرگذار بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

a

نویسندگان [English]

  • ali nazari
  • ali mohebbi
tehran iran
چکیده [English]

The present study has been conducted to estimate “The Effectiveness of Police Public Education Approaches in Primary Prevention from Addiction in High School Students in the City of Hamedan”. The methodology is based on descriptive research, the survey and correlation type. The population includes all students in second and third and pre-university grades in high school in Hamedan city in academic year of 2015 including 13561 subjects. The sample size was estimated for 384 subjects by Cochran formula. Units of analysis were selected by multi-stage cluster sampling. In order to collect data, a research made questionnaire was used the validity of which was calculated through face and content validity applying experts’ views, and the calculation of reliability was done through Cronbach alpha coefficient. The reliability in all the variables was higher than 0.7. In order to analyze the data, descriptive statistics was used to describe the data, and simple linear regression test was used in inferential statistics and testing research hypotheses. All data was analyzed through SPSS 23 and turned into a model by AMOS. The findings indicate that public education on the prevention from addiction among the students has been effective in preventing the youth and young addiction, and there is a significant relationship between these two variables. Among four training methods, written notifications such as brochures and pamphlets in first rank, electronic education in second rank, physical presence of specialists in third rank and playing a movie in fourth rank were effective respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • effectiveness
  • Police
  • public education
  • Drug Addiction Prevention
  • Student
  • Hamedan
- اسفندیاری، اسماعیل.، (1385). فقر و انحرافات»، کتاب زنان، ش ۲۱ ص ۶۴ و ۶۵.
- برژه، ژان.، (1378). اعتیاد به شخصیت، تهران: آموزش انقلاب اسلامی.
- پونی، ژانت، کوین لودن.، (1389). مهارت‌های زندگی و کار جوانان، ترجمه داود حیدری، نشریه: رشد آموزش علوم اجتماعی، شماره 28.
- تافلر، آلوین.، (1380). شوک آینده، ترجمه‌ی حشمت الله کامرانی، تهران: انتشارات پیام نور.
- تامسون، کنت و دیگران.، (1381). دین و ساختار اجتماعی، ترجمه‌ی علی بهرامپور و حسن محدثی، تهران: انتشارات کویر، چاپ اول.
- حسینی‌المدنی، سیدعلی؛ معاضدیان، آمنه؛ بهرامی، فرزانه.، (1391). اثربخشی آموزش مهارت حل مساله و تصمیمگیری بر کاهش نگرش مثبتوابستگان به مواد افیونی، فصلنامه اعتیاد پژوهی سوءمصرف مواد، سال هفتم، شماره بیست و پنجم، بهار 1392
- داوری، محمد.، (1381). پیشگیری و کنترل اعتیاد با نگرش اسلامی، قم: نقش کلک.
- ستوده، هدایت‌اللّه.، (1380). آسیب‌شناسی اجتماعی، تهران، آوای نور
- ستوده، هدایت الله.، (1381). روان‌شناسی اجتماعی، تهران: آوای نور، چاپ ششم.
- سلیمی، علی؛ داوری، محمد.، (1380). جامعه‌شناسی کجروی، قم: پژوهشکده حوزه و دانشگاه.
- عربیان، نرگس.، (1382). اعتیاد و راه‌های پیشگیری از آن با تأکید بر تربیت و خانواده، مجله حیات سبز، ش سوم، ص ۲۳.
- فرجاد، محمدحسین.، (1365). عوامل روانی- اجتماعی مؤثر در ایجاد اعتیاد، اولین سمینار بررسی مسائل اعتیاد، تهران: امیرکبیر.
- فرجاد، محمدحسین.، (1377). بررسی مسائل اجتماعی ایران، تهران: اساطیر.
- کولب، ویلیام ل؛ گولد، جولیوس.، (1376). فرهنگ علوم اجتماعی، ترجمه مصطفی ازکیا و همکاران، تهران: مازیار.
- کوئن، بروس.، (1378). درآمدی بر جامعه‌شناسی، ترجمه محسن ثلاثی، تهران: توتیا.
- گلدستاین، رابین.، (1390). راهنمای کامل تربیت کودک از 6 تا 9 سالگی، ترجمهشیرینیزدانی، تهران: آگاه.
- محسنی، رضاعلی.، (1386). نسبت امنیت اجتماعی با جرائم و آسیب‌های اجتماعی، مجموعه مقالات نخستین همایش علمی کاربردی ارتقای امنیت اجتماعی، انتشارات پیک ریحان، استان گلستان: چاپ اول.
- مظلومی، رجبعلی.، (1382). گامی در مسیر تربیت اسلامی، تهران: نشر آفاق، چاپ چهارم.
- محسنی، منوچهر.، (1376). مقدمات جامعه‌شناسی، تهران: انتشارات دوران، چاپ دوم.
- محسنی، منوچهر.، (1380). نگرشی به گذشته، حال و آینده، نشریه زیور ورزش مهر، جوانان و ورزش، شماره 2.
- مختاری، محمدرضا؛ ناظر، محمد؛ علی‌پور، احمد؛ آقامحمدحسنی، پروین، مطالعه اثربخشی آموزش درتغییر میزان آگاهی نوجوانان نسبت به مواد مخدر، مقاله 6، دوره 2، شماره 5، بهار 1392، صفحه 82-89
- مدنی، سعید.، (1381). خانواده و اعتیاد، مجموعه مقالات دومین همایش ملی آسیب‌های اجتماعی در ایران، تهران: آگاه.
- مظلومی محمودآباد، سیدسعید؛ میرزایی علویجه، مهدی؛ یاسینی، سید مجتبی؛ عسکری‌شاهی، محسن. بررسی نگرش، عقاید رفتاری و ارزشیابی پیامد رفتاری پدران شهر یزد در مورد پیشگیری از گرایش فرزندان به مواد اعتیاد آور، دو ماهنامه طلوع بهداشت، سال سیزدهم، شماره 5، آذر و دی 1393 صص 25-36
- معین، محمد.، (1375). فرهنگ فارسی، تهران: کیهان.
- ممتاز، فریده.، (1381). انحرافات اجتماعی، نظریه‌ها و دیدگاه‌ها، تهران: سامی انتشار.
- موسی‌نژاد، علی.، (1381). نگاهی به عوامل مؤثر بر گرایش نسل جوان به مواد مخدّر، مجموعه مقالات دومین همایش ملی آسیب‌های اجتماعی در ایران، تهران: آگاه.
- نایک، آنیتا.، (1384). اعتماد به نفس، ترجمه شقایق قندهاری، تهران: انتشارات پیدایش، چاپ سوم.
- نوری قاسم‌آبادی، ربابه؛ محمدخانی، پروانه.، (1377). برنامه‌های آموزش مهارت‌های زندگی، ترجمه و انتشار سازمان جهانی بهداشت، 1993.
- هاوکینز، کاتالانو و میلر.، (1380). عوامل خطر و عوامل محافظت‌کننده در پیشگیری از سوءمصرف موادمخدر در جوانان و نوجوانان، ترجمه ماهیارماهجویی، تهران: انتشارات ماهجویی.
 
 
- Benard. B. (1991). Fostering Resiliency in Kids: Protective Factors in the Fammily, School and Community.
- Botvin G.J,& Botvin, E.M. (1997). School Based Programs. Substance, Abuse: A Comprehensive Textbook.
- Castells, M. (2001). The internet Galaxy Reflection on the internet, Business gludsociety. Oxford univer sity press.
- Hawkins, D, Catalano, F & Miller, J. (2012). Risk and Protective Factor for Alcohol and Other Drug Problems in Adolescemce and Early Adulthood.Psychological Bulletin, Vol 112, No: 1.
- Grossman, K. (1991). Attachment quality as as organiser of emotional and bevavioral responses in a longitudinal perspective in attachment across the Life Cycle.
- Jackson, C. (2002). Percieved Legitimacy of parental authority and tobacco and alcohol use during early adolescence. Journal of adolescent health. 31:425-432.
- Kellner, D. (2000) Globalisation and new socid Movement.New York and London Routl Ledge.
- Souranta.J, et all. (2002). Children of the information society. UN.
- Swaim, R.C., Bates, S.C., & Chavez, E.L. (1998). Structural equation socialisation model of Substance use among Mexican -American and white non-Hispanic school dropouts. Journal of adolescent health, 23, 128-138.
-www.Samhsa.gov/samhsaNewsletter