تأثیر آموزش مهارت‌های زندگی بر سلامت روان و منبع کنترل کارکنان یگان ویژه انتظامی استان همدان در سال 1394

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه ازاد همدان ایران

2 دانشجوی دکترای اندازه گیری و سنجش دانشگاه علامه طباطبایی تهران ایران

3 استادیار گروه روانشناسی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله تهران ایران

چکیده

برخورداری از مهارت‌های زندگی و به کارگیری آن جهت دستیابی به رشد و کمال می‌تواند بسیاری از مشکلات،‌ ناکامی‌ها و ناهنجاری‌ها را رفع نماید و در عوض، یک زندگی با نشاط، پرتلاش، رو به پیشرفت و کمال،‌ مفید و سازنده را به ارمغان آورد. پژوهش حاضر به بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های زندگی بر سلامت روان و منبع کنترل کارکنان یگان ویژة استان همدان پرداخته است. در این پژوهش، به منظور بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های زندگی بر سلامت روان و منبع کنترل از طرح پیش‌آزمون- پس آزمون- با گروه کنترل انجام گردید. به همین منظور، از بین 140 نفر از کارکنان،30 نفر که بالاترین نمرات را از پیش آزمون (پرسشنامة سلامت عمومی و پرسشنامة منبع کنترل) به دست آوردند، انتخاب شدند و به‌طور تصادفی به دو گروه آزمایشی و کنترل تقسیم گردیدند که هر گروه شامل 15 نفر بود. یافته‌های پژوهش نشان داد؛ که آموزش مهارت‌های زندگی بر سلامت روان و منبع کنترل افراد تأثیر به سزایی دارد به نحوی که در ارزیابی نهایی از دوره آموزشی، اکثر آزمودنی‌ها، برخورداری از مهارت‌های زندگی را برای همه افراد مفید و لازم قلمداد نمودند. مقیاس‌های A (نشانگان جسمانی) و B (نشانگان اضطرابی) و D (نشانگان افسردگی) و نمره کل با 99 درصد اطمینان معنادار بودند و مقیاس C (نارسا کنش‌وری اجتماعی) معنادار نشد. بر اساس یافته‌های تحقیق، پیشنهاد می‌شود مهارت‌های زندگی در بین کارکنان نیروی انتظامی آموزش و تقویت شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The impact of teaching life skills on mental health and locus of control (in act of Special Forces of Police headquarter of Hamedan)

نویسندگان [English]

  • hamid barzin mansh 1
  • ahmad rezai 2
  • mohsen ahmadi tahor 3
1 hamedan
2 tehran
چکیده [English]

Because of the complexity and difficulty of life, human should have enough ability to deal with difficult situations and provide suitable conditions for all-round development in order to achieve progress and growth in various aspects. So successful people who have evolved and have mental health are those that have suitable ability and skill in facing with various situation on life and attempt to change their position in line with growth, and completion. These features indicate that these people have the life skills. While unsuccessful people and those who have not had a balanced development and growth in different aspects of life have less mental health and are not able to effectively solve life problems that they lack life skills. Thus, having life skills and using them to achieve growth and perfection can fix a lot of problems, failures, and anomalies and instead, can bring a fresh, hard-working, progressive and complete, helpful and constructive life. Given that, many researches have confirmed above-mentioned subject and also believe and trust of researchers to prerequisite of success and all-round development in life result in mental health and knowing about suitable and proper lifestyle and finally healthy lifestyle. Therefore, this study studies the impact of life skills on mental health and locus of control.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mental Health
  • life skills
  • locus of control
World health organization (WHO). (1997). “ The life skills education project. Geneva”. WHO Technical report series. No 870. Vi + 93 Pages.

Nicol. M. M; Robertson, L; Connaughton J. A. (2000). “ Life skills programs for chronic mental illnesses. (cochrane Review)” The cochrane Library. Lssue 2. Oxford: update software. (ISSN 1464- 780 X).

Nastasia. B. (1998). “A model For mental Health programming in school communities: introduction to the mini- series”. Journal of school psychology review. 27 (2). 10 – 165.

Benard. B; Fafoglia. B. (1991). “Effective substance abuse prevention school social workers as catalysts for change”. Journal of social work in education. 13 (2). 15-20.

Breton. J.J.(1999). “Complementary development of prevention and mental health promotion programs for canadian children based on contemporary scientific paradigms”. Canadian. Journal of psychiatry. 44(3), 7 227.

Collins. M.E.; Mowbray. C.T. (1999). “Measuring coping strategies in an educational intervention for individuals with psychiatric… “Journal Health & social Work. 24 (4). 12-279.

Albertyn. R.M. ;Kapp. C.A’ Gr0enewald. C.J.(2001). “Patterns of empowerment in individuals through the course of a Life Skills programme in … “Journal of studies in the education of adults. 33 (2). 21 – 180.

Botvin. G.J. ; Mihalie. S.F; Grotpeter. J.K. (1998). “History and description of life skills training”. Blue prints for violence prevention, Book five: Life Skills training. Boulder, co: center for the study and prevention of drug abuse.

Botvin. G.J.:Kantor. L.W.(2000).”Preventing alcohol and tabacco use through life skills training”. Jouranal of Alcohol research & health, 24 (4), 8-250.

Kadish. T. E.; Glaser. B. A.; Calhoun. G. B.; Ginter. E. J. (2001) “identifying the developmental strengths of juvenile offenders: Assessing four life skills. . . “. Journal of Addictions & offender counseling. 21 (2), 11- 85.

Moote. Jr. G; smyth. N.J; wodarski. J. (1999). “Social skills traniing with youth in school settings: A review”. Research on social work practice. 9 (4). 39-427.

Shope. J. T; Copeland. L. A. (1993). “ Assessment of adolescent refusal skills in an alcohol misuse prevention study”. Journal of Health education Quarterly.  20 (3), 18 –373.

Cassidy. T. (2000). “Stress, Healthiness and health behaviors: an  exploration of the  role of life events, daily hassles, cognitive appraisal and the coping process”. Journal of counseling psychology Quarterly. 13 (3). 19-293.

Wichroski. M. A. (2000). “ Facilitating self- esteem and social supports in a family life skills program”. Journal of women & social work, 15 (2),. 17-277

Darden. C. A.; “Ginter. E. J. (1996). “life skills development scale-adolescence form”Journal of  mental health counseling 18 (2). 22- 142.