بررسی تأثیر ارتباطات مردمی بر عملکرد فرماندهان انتظامی با تأکید بر سامانة 197 استان همدان

نویسندگان

گروه فرماندهی و مدیریت دانشگاه علوم انتظامی امین تهران ایران

چکیده

روش تحقیق حاضر، روش توصیفی از نوع زمینةابی می‌باشد. جامعه آماری مورد مطالعه را تمامی فرماندهان و مدیران انتظامی و نیز شهروندان دارای تماس با سامانة 197 در استان همدان در سال 1393 تشکیل داده که بر اساس اطلاعات موجود، تعداد کل جامعة آماری شهروندان دارای تماس با سامانة 197؛ در حدود 5554 نفر می‌باشد که به‌صورت سهمیه‌ای تصادفی ساده انتخاب گردیده‌اند. حجم نمونة تحقیق با استفاده از فرمول کوکران در شهروندان برابر با 359 نفر مشخص شد و با استفاده از شیوة طبقه‌‌ای تصادفی ساده، انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها، از دو پرسشنامة محقق ساخته ویژة فرماندهان و مدیران انتظامی و ویژة شهروندان در سطح سنجش ترتیبی و طیف پنج‌گزینه‌ای استفاده شد. روایی ابزار به‌صورت صوری و محتوایی و روایی‌سازه و پایایی توسط ضریب آلفای کرونباخ انجام شد که میزان پایایی حاصله در تمام ابعاد بالاتر از 70/0 به‌دست آمد. برای آزمون فرضیه‌ها، از آزمون t تک‌نمونه‌ای و با استفاده از نرم‌افزار SPSS استفاده گردید. یافته‌ها نشان داد که میزان تأثیر ارتباطات مردمی با سامانة 197 در تمامی ابعاد شش‌گانه عملکرد مدیران انتظامی استان همدان در سطح بالاتر از متوسط و زیاد است. بنابراین، در تمامی آن‌ها فرض صفر رد می‌گردد. با توجه به میزان مقادیر t های حاصله، میزان اثرگذاری ارتباطات مردمی با سامانة 197 بر ابعاد مختلف عملکرد فرماندهان انتظامی متفاوت است و اثرپذیرترین بُعد عملکرد فرماندهان انتظامی؛ پیشگیری از وقوع جرم توسط فرماندهان انتظامی بوده، در درجة دوم برقراری نظم و امنیت توسط فرماندهان انتظامی، در مقام سوم؛ عدالت محوری فرماندهان انتظامی؛ در رتبة چهارم؛ رعایت حقوق شهروندی از سوی فرماندهان انتظامی، در درجة پنجم اجرای دقیق قانون توسط فرماندهان انتظامی و پایین‌ترین سطح؛ پناه مردم بودن فرماندهان انتظامی بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The study of mass communication effects on military Commanders performance with emphasis on the 197 System in Hamadan Province

نویسندگان [English]

  • Mohammad reza
  • Abdoreza Seif
tehran iran
چکیده [English]

The present study entitled “the effects of mass communication on the military commanders’ performance, with the emphasis on 197 system in Hamadan Province”. The research method is descriptive and the filed type one. The studied population is all the commanders and military executives, as well as all the citizens who contacted the 197 system in Hamadan Province in the 1393 year, which were approximately 5554 people. Using Cochrane formula, the sample size was 359 people which were selected by a simple random-stratified manner. Data collected by two questionnaires made by the researcher which were especially for commanders and military executives and the citizens in the level of ranking evaluation and the five option spectrum. Face and content validity for the tools and the structural validity and the reliability were done by Cronbach’s alpha coefficient; the reliability was higher than 0.70 in all of the dimensions. To test the hypothesis, single sample t test was used by the SPSS software version 23. The findings showed that the mass communication effects’ rate was upper than mediate and high in all the six-type dimensions of military executives’ performance in Hamadan Province. Hence, the zero hypothesis would be rejected in all of them. Based on the obtained t, the rate of effectuality of mass communication with 197 system is different on the various dimensions of military commanders’ performance; the most effectual dimension of military commanders’ performance is prevention of the crime by the commanders. Establishing discipline and security by the commanders, the commanders’ pivotal justice, performing the citizens’ rights by the commanders, the exact implementation of law by the commanders, and being shelter for the people by the commanders are the other five dimensions, respectively

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mass Communication
  • performance
  • military commanders
  • 197 system
  • Hamadan Province
بنی‌اسدی، علی؛ سیمین، حسینیان.، (1386). تأثیر نظارت همگانی بر افزایش احساس امنیت در جامعه، مجموعه مقالات دومین همایش علمی - تخصصی ناجا و نظارت همگانی، تهران: نشر مرکز، نظارت همگانی ناجا.
 باصری، احمد.، (1386). نظارت همگانی و احساس امنیت اجتماعی، مجموعه مقالات دومین همایش علمی - تخصصی ناجا و نظارت همگانی، تهران: نشر مرکز نظارت همگانی ناجا.
میرزای غفاری، فاطمه.، (1386). تأثیر نظارت همگانی بر احساس امنیت اجتماعی از دیدگاه جامعه شناسی، مجموعه مقالات دومین همایش علمی - تخصصی ناجا و نظارت همگانی، تهران: نشر مرکز نظارت همگانی ناجا.
آقایی، زهرا.،(1387). بررسی تأثیر رسانه‌های جمعی بر احساس امنیت اجتماعی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.
نادری، حمدا...؛ جاهد، محمدعلی؛ شیرزاده، مهین دخت.، (1389). بررسی ارتباط سرمایة اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی در شهر اردبیل، فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی، شماره 12 .صص 59-88.
ابراهیمى، سیدمحمد و دیگران.، (1385). نقش سازمان‌هاى نظارتى در ارتقاسلامت ادارى، ماهنامه آینه،  شماره 12، ص 48-45
ارسطو، (1371). سیاست، ترجمه دکتر حمید عنایت.تهران: انتشارات آموزش انقلاب اسلامی.
ساروخانی، باقر.، (1370). دایره المعارف علوم اجتماعی، تهران: انتشارات کیهان.
چلبی، مسعود.، (1377). جامعه‌شناسی نظم، تهران: نشر نی