احساس امنیت اجتماعی در شهر همدان و عوامل مؤثر بر آن (با تکیه بر نگرش به عملکرد پلیس)

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه یاسوج ایران

2 عضوهیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان ایران

3 عضوهیئت علمی دانشگاه یاسوج ایران

چکیده

تحقیق حاضر با هدف تعیین عوامل مؤثر بر احساس امنیت اجتماعی در شهر همدان انجام شده است. فضاهای شهری به‌عنوان بستر زندگی و فعالیت شهروندان باید بتوانند با توجه به شباهت‌ها و تفاوت‌های میان افراد و گروه‌های سنی و اجتماعی، جنسی، محیطی امن، سالم و پایدار و جذاب را برای همه افراد فراهم کند و به نیاز تمامی اقشار اجتماعی پاسخ مناسب داده و پاسخگوی حداقل نیازها باشند (شریعتی، 1384: 10). بی‌تردید، عوامل گوناگونی در ایجاد امنیت و احساس امنیت دخالت دارند که در این تحقیق به بررسی برخی از این عوامل در شهر همدان پرداخته شده است. روش تحقیق، توصیفی- پیمایشی بوده و داده‌ها با استفاده از ابزار پرسشنامة محقق‌ساخته جمع‌آوری گردید. جامعة آماری تحقیق، کلیة افراد بالای 18 سال شهر همدان بود که 390 نفر از آن‌ها به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. یافته‌های تحقیق نشان داد که تفاوت معناداری میان افراد جوان و افراد مسن، میان افراد مجرد و متأهل، میان لرها و سایر اقوام و ... از نظر احساس امنیت اجتماعی وجود داشت. همچنین، رابطة مستقیم و معناداری بین متغیرهای مستقل پایگاه اقتصادی-اجتماعی، اعتماد اجتماعی، میزان دینداری، نگرش نسبت به عملکرد پلیس و متغیر وابسته میزان احساس امنیت اجتماعی دیده شد. در بین متغیرهای تحقیق، اعتماد اجتماعی با 32 درصد بیشترین سهم را در تبیین احساس امنیت اجتماعی داشت. با استفاده از واریانس ترکیب خطی متغیرهای مستقل 7/41 درصد از واریانس احساس امنیت اجتماعی تبیین گردید.
واژگان کلیدی

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Social security feeling in Hamadan and factors affecting it (Relying on the attitudes to police performance)

نویسندگان [English]

  • masumeh hosaini akhgar 1
  • esmaeel balali 2
  • maryam mokhtari 3
1 yasoj iran
2 hamedan iran
3 yasoj iran
چکیده [English]

The present study aimed to determine the impact on social security feeling in Hamadan. Urban spaces as living bed and activity of citizens should be able to given the similarities and differences between people and age groups and social, sexual provide safe, healthy, sustainable, and attractive for everyone. They can respond appropriately to the needs of all social strata and meets the minimum requirement (Shari’ati 10:1384). Certainly many factors are involved in ensuring safety and feeling of security that in this study, some of these factors are discussed in Hamadan.
The research method was survey and the data is collected using a researcher-made questionnaire. The statistical population consists of those above 18 years old in Hamadan that 350 of them have been chosen. The results showed that there is a significant difference between young people and the elderly, among married, unmarried, between Lor, and other tribes ... in terms of feeling of security. Also direct relationship between independent variables and social-economic status, social trust, the level of religious, the social attitude towards the police and the dependent variable were seen.
among research variables, social trust has the largest share by 32% in explaining of social security. Using variance linear combination independent variables explained 41.7% of the variance sense of social security

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hamadan
بوزان، باری، 1378، مردم، دولت‌ها و هراس، ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران.
ریتزر، جورج، 1381، نظریه جامعه‌شنلسی در دوران معاصر، ترجمه محسن ثلاثی، چاپ ششم، انتشارات علمی، تهران.
گیدنز، آنتونی، 1378، تجدد و تشخص، ترجمه ناصر موفقیان، نشر نی، تهران.
گیدنز، آنتونی، 1377، پیامدهای مدرنیت، ترجمه محسن ثلاثی، نشر مرکز، تهران.
نصری، قدیر، 1381، «معنی و ارکان جامعه‌شناسی امنیت»، فصلنامه راهبرد، شماره 26، تهران.
ربانی خوراسگانی، علی و وحید قاسمی(1386)، «رابطه­ی احساس امنیت و نگرش مذهبی»، مجله­ی پژوهشی دانشگاه اصفهان،  جلد بیست و پنجم، شماره­ی 4: 18-1.
کامران، حسن و علی شعاع برآبادی(1389)، «بررسی امنیت شهری در شهرهای مرزی مطالعه­ی موردی؛ شهر تایباد»، جغرافیا، سال هشتم، شماره25: 46-25.
نبوی، سیدعبدالحسین، علی حسین حسین­زاده و سیده هاجر حسینی(1388)، «بررسی تأثیر پایگاه اجتماعی-اقتصادی و هویت قومی بر احساس امنیت اجتماعی»، فصلنامه­ی دانش انتظامی، سال دهم، شماره دوم:36-9.
مدیری، آتوسا(1385)، «جرم، خشونت و احساس امنیت در فضاهای عمومی شهر»، فصلنامه­ی علمی-پژوهشی رفاه اجتماعی، سال ششم، شماره­ی 22: 28-11.
امیرکافی، مهدی(1385)، «بررسی احساس امنیت و عوامل مؤثر بر آن؛ مورد مطالعه: شهر تهران»، تحقیقات علوم اجتماعی.
بیات، بهرام(1388)، «بررسی عوامل مؤثر بر احساس امنیت شهروندان تهرانی(با تأکید بر رسانه­های جمعی، عملکرد پلیس و بروز جرایم)». فصلنامه­ی علمی-پژوهشی انتظام اجتماعی، سال اول، شماره­ی اول: 29-9.
برآبادی، محمود(1382)، «شهر در امن و امان است»، شهرداری­ها، سال چهارم، شماره­ی 41: 4-62.
دلاور، علی و علی­محمد احمدوند و علی محمد رضایی(1387)، «ویژگی­های روان­سنجی مقیاس احساس امنیت تهران»، دوماهنامه­ی علمی- پژوهشی دانشور رفتار، سال پانزدهم، شماره­ی 28: 60-49.
روشه، گی(1389)، تغییرات اجتماعی، نشرنی، تهران.
باباخانی، فرهاد(1388)، «بررسی عوامل مؤثر بر احساس امنیت در سطوح خرد و کلان»، پایان­نامه­ی کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.
زنجانی زاده اعزازی، هما(1380)، «زنان و امنیت شهری»، مجله­ی تخصصی زبان و ادبیات دانشکده و علوم انسانی مشهد، شماره 3 و 4: 623-602.
محمدی، فریبرز و تاجران (1387). «بررسی نظری طرح امنیت اجتماعی زنان»، تهران:سازمان تحقیقات و مطالعات ناجا،  فصلنامه امنیت  و نظم، سال اول، شماره 2.
نویدنیا، منیژه(1383). «بررسی ابعاد امنیت اجتماعی»، رساله دکتری دوره عالی تحقیقات.
رضاقلی، علی(1377)، جامعه­شناسی نخبه­کشی، تهران: نشر نی.
 
Olsen, bjørn Ivar Kruke and Jan Hovden (2007). “Societal Safety: Concept, Borders and Dilemmas”, Journal of Contingencies and Crisis Management Volume 15.
Roy, nalanda (2008), Balancing the Tripod: Security, Immigration and the Economy In the Post-9/11 United States.
Gaunt ruth & benjamin orly (2007), JOB INSECURITY, STRESS AND GENDER, Community, Work and Family, Vol. 10, No. 3, pp. 341-355.
O’Neill, P. E (2006)."The European Union and Migration: Security versus Identity?" Defence Studies, Vol. 6, No. 3 , pp. 322–350