سرمایه اجتماعی و تأثیر آن در مدیریت بحران در شهرها ( نمونه موردی : شهر همدان )

نویسندگان

گروه برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد همدان ایران

چکیده

امروزه آمادگی و امنیت در برابر حوادث غیر مترقبه امری ضروری و بسیار مهم تلقی می شود . لذا بنظر می رسد ایجاد تشکیلات مناسب و واحد برای ایجاد هماهنگی و انسجام در مدیریت بحران از اولویت برخوردار باشد . سرمایه اجتماعی ، یکی از راهکارهای کاهش مشکلات اجتماعی و عاملی برای موفقیت برنامه های رفاه اجتماعی و ارتقای سلامت فردی و اجتماعی است . هدف اصلی این تحقیق تعیین ارتباط بین سرمایه اجتماعی شهروندان و مدیریت بحران شهر بوده است . در این تحقیق مولفه های اصلی سرمایه اجتماعی شامل اعتماد اجتماعی ، مشارکت اجتماعی ، حمایت اجتماعی ، اطمینان اجتماعی و احساس امنیت و ارزش زندگی است و مولفه های مدیریت بحران پیشگیری از بحران ، آمادگی در برابر بحران ، بازسازی می باشد . این تحقیق از بعد هدف ، کاربری و از نظر روش ، توصیفی همبستگی می باشد.ابزار جمع آوری اطلاعات فیش برداری و روش میدانی استفاده از پرسشنامه بوده است . حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 381 نفر براورد شده است . نتایج یافته ها حاکی از آن است که بین مولفه های سرمایه اجتماعی ( اعتماد ، مشارکت , حمایت ، اطمینان ، احساس امنیت و ارزش زندگی ) و مدیریت بحران های اجتماعی از متغیرهای ( پیشگیری ، آمادگی ، مقابله و بازسازی ) ارتباط معناداری وجود دارد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Social capital and its impact in crisis management in cities (case study:Hamedan)

نویسندگان [English]

  • masoud soltani habib
  • kianoush zakerzadeh
hamedan iran
چکیده [English]

Nowadays readiness and security against disaster is single important .therefore it is necessary to create appropriate and single authority for coordination and solidarity in crisis management. Social capital is one of the ways for decreasing social difficulties and is a factor for the success of social welfare programs and individual and social health promotion. The mian purpose of this research is determinating the relationship between social capital and crisis management.
In this research the main components of social capital are social trust,social participation, social support,social confidence,social security and the value of life.
The main components of crisis management are crisis prevention,preparation for crisis and rebuilding.
This research is practical and its method is descriptive-solidarity.data collection is field method with using questionnaire.sample siza with Cochran eormula estimated 381.
The results show that social capital and crisis management have meaningful relationship with eachother.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : social capital
  • crisis management
  • Hamedan
رشادت‌جو حمیده؛ رضایی، علی اکبر؛ میرحق‌جو، میرنوید (1390)، نقش سرمایة اجتماعی در مدیریت بحران‌های اجتماعی کلان شهرهای ایران، مطالعه موردی رشت، مطالعات مدیریت شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

عینالی، جمشید؛ فراهانی، حسین؛ جعفری، نسرین (1390)، ارزیابی نقش سرمایة اجتماعی در کاهش اثرات سانحه زلزله در دهستان سجا سرود – شهرستان خدابنده، نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، شماره 32

حسن‌پور درودگر، زینب (1390) مطالعه سرمایة اجتماعی در محلات تهران: یک تحلیل چند سطحی، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد رشته پژوهش علوم اجتماعی، دانشگاه علوم اجتماعی و اقتصادی

خوش فر، غلامرضا؛ بارگاهی، رضا؛ کرمی ، شهاب (1392) سرمایة اجتماعی و پایداری شهری، مطالعه موردی: شهر گرگان، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات شهری، شماره 8

ملکان، احمد؛ ملکان، جواد (1390) سرمایة اجتماعی و مدیریت و مدیریت شهری، اقتصاد، کار و جامعه، شماره 139

غفوری، سید پویان (1393) مدیریت بحران در شهر، دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

 

Putnam , R(2000) , '' Bowling Alone : The collaps and Reviral of American Community '' , New York : Simon Schuster

Coleman , J.S (1990) , '' Fundations of Social Theory '' , Combridge , MA: Harvard University Press , Belknap Press.

Hughes, H. (2002) "Environmental Indicators", Annals of Tourism Research: 457–477.

Monterrubio, J. (2007) "Tourism Impact Assessment: A Critical Review of Tourism Perception Studies", International Tourism Biennial Conference, Çanakkale Onsekiz MartUniversity, School of Tourism & Hotel Management.

Noronha, L. (2002) "Coastal Tourism, Environment, and Sustainable Local Development",London, TERI.

Nunkoo, R. & Ramkissoon, H. (2009) "Small Island Urban Tourism: a Residents Perspective", Current Issues on Tourism: 37-60.

Roca, E. & Villares, M. (2008) "Public Perceptions for Evaluating Beach Quality in Urban and Semi-Natural Environments", Ocean & Coastal Management: 314-329.