رابطه فرزندپروری والدین و نقش آن در ارتکاب جرم سرقت فرزندان

نویسندگان

گروه حقوق موسسه آموزش عالی علمی کاربردی و بهزیستی و تامین اجتماعی همدان ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مطالعه بررسی رابطه فرزندپروری والدین و نقش آن در ارتکاب جرم سرقت فرزندان در شهر همدان انجام شده است و سعی شده تا اثر نوع رفتار تربیتی والدین را در حوزه الگوبرداری فرزندان و نقش آن را در سرقت ایشان تبیین نماید. در این پژوهش جامعه آماری را کلیه بزهکاران نوجوان و جوان محبوس در زندان شهر همدان تشکیل میدهد که از این جامعه نمونه ای با حجم 95 نفر از بزهکاران با روش نمونه‌گیری تصادفی، از بین نوجوانان و جوانان 18 تا 25 سال محبوس در زندان مرکزی شهر همدان در نیمه دوم سال 1394 انتخاب شدند. ابزار پژوهش را پرسشنامه شیوههای فرزندپروری والدین تشکیل داده است. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه شیوههای فرزندپروری والدین جمع‌آوری و به وسیله نرم‌افزار SPSS تجزیه و تحلیل شده است. و سپس برای بیان آمارهای توصیفی از شاخص‌های آمار توصیفی(جدول فراوانی، فراوانی درصدی، نمودار ستونی) بهره گرفته شد. و همچنین به منظور پاسخ به فرضیات تحقیق، از آزمون‌های آمار استنباطی(همبستگی پیرسون و خی دو) استفاده گردید. نتایج این پژوهش نشان داد بین شیوه‌های فرزند‌پروری والدین در زمینه کنترل و آزادی فرزندان با ارتکاب جرم سرقت توسط فرزندان رابطه معنادار و منطقی وجود دارد. به طوری‌که این والدین، فرزندان خود را بیش از حد آزاد می‌گذارند و از روش کنترل پرخاش‌جویانه و تنبیه، بیش از حد استفاده می‌کنند. همچنین بین شیوه‌های فرزندپروری والدین در زمینه سردی و گرمی روابط با ارتکاب جرم سرقت توسط فرزندان رابطه معنادار‌ و منطقی وجود دارد. والدین جوانان مرتکب سرقت اغلب در مورد فرزندان خود از ابراز نظر منفی، خشم و عصبانیت، طرد و نادیده گرفتن فرزندان استفاده می‌کنند. میانگین رفتار تأیید مثبت والدین کمتر از حد متوسط است. این والدین کمتر در شیوه‌های تربیتی خود از رفتارها و الگوهای تأیید مثبت استفاده می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Approaches to Child Upbringing in Theft by Children

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Moradi Amin
  • Mohammad Ganji Nik
hamedan iran
چکیده [English]

Theft is a serious social problem that can provide the ground work for the emergence of other crimes and it is considered as a great theat to public safety. Burglary is very common among the youth adolescent wich makes this crime more dangerous.there for knowing the resons why they do it and its perevention has been an important and intresting subject for scholars of criminology and psychology.The present study aimed to investigate the effects of parenthing approaches parents in the crim of theft by children in Hamedan, stating mechanisms influence behavior patterns of parents of teenagers simple theft, has been trying to influence parenting behavior in children and role modeling to explain their theft. The researchers gathered these information through books and refrencers from the library they also went to Hamedan central jail to collect information and conduct survys and interviews.The population consisted of a group of adolescents and young adults 18 to 25 years imprisoned in the central prison in hamedan second half of 1393 with a sample size of 100 offenders constitute a random sample information with using a questionnari about parenting practice parents collected and analyzed by SPSS software. And then to express destructive statistics (frequency distribution, frequency percent column charts) were used as well as respound to hypothesis the statistical test(Pearson) was used, the results obtained show that the parents of these children (population studied) their children to free they control the aggressive and punishment excessive use. It is also than expected compared to the behavior of children and discipline them consistently in relation to joint, they often expressed a negative opinion about their children, anger rejection and neglect of children use their training and less in the way of positive behavior. Low educational attainment of both parents, wich is a high school degree or lower, can be seen as a common denominator among teenagers who has committed robbery. Parents occupations is also being associated as most fathers of the offenders are also thieves, low wag workers or has no permanent employment and their mothers are unemployed or stay at home housewives. So does the most for contingency approaches parenting and youth is capable of simple theft

کلیدواژه‌ها [English]

  • : approaches to parenting
  • Crime
  • Theft
بیرامی، منصور. (1391). بررسی رابطه بین ریشه­های تحولی (شیوه­های فرزندپروری) و طرح­واره­های ناسازگار اولیه در حوزه بریدگی – طرد، خودگردانی و عملکرد مختل در مدل طرح­واره یانگ. فصل­نامه پژوهش­های نوین روان‌شناختی. سال هفتم شماره 28، 88-71. 

بهرامی ،احسان(1389). رابطه سازگاری زناشویی و سبک‌های فرزندپروری والدین با سلامت جسمی و روانی فرزندان. مجله روان شناسی و علوم تربیتی، دوره 39. شماره 1.

پرچم، اعظم، فاتحی‌زاده، مریم. (1391). مقایسه سبک‌های فرزندپروری بامریند با سبک فرزندپروری مسؤولانه در اسلام. پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی. سال بیستم.دوره جدید. شماره 14، 138-115.

پورعبدلی، محمد و همکاران. (1387). ارتباط بین شیوه­های فرزندپروری مادر و فرزندپروری ادراک شده با مکان کنترل و خودپنداره فرزندان. دانش و پژوهش در روان­شناسی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان) . شماره سی و هفتم، 128-107. 

جاودان، موسی( 1384). بررسی رابطه شیوه‌های فرزندپروری والدین و خودپنداره تحصیلی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر پایه چهارم تا ششم ابتدایی منطقه چهار تهران.مجله روان شناسی.

خوئی نژاد، غلامرضا. رجایی، علی رضا.(1386). رابطه سبک‌های فرزندپروری ادراک شده با احساس تنهایی نوجوانان دختر. دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان( اصفهان). مجله دانش و پژوهش در روان شناسی. شماره 34. زمستان86.

رحیمی، مهدی. ادریسیف افسانه(1389) بررسی عوامل موثر بر سرقت. فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی.

شکوهی‌یکتا، محسن و همکاران. (1389). مطالعه تطبیقی سبک‌های فرزندپروری. مجله تربیت اسلامی. شماره 3، 140-115.

شفیع پور، سیده زهرا. شیخی، علی(1394). سبک‌های فرزندپروری و ارتباط آن با مشکلات رفتاری کودکان. مجله پرستاری و مامایی جامع نگر. سال 25، شماره 76.

صرامی،حمید.(1390). آموزش سبک­های فرزندپروری، مهارت زندگی و پیشگیری اولیه از اعتیاد ویژه والدین. تهران: انتشارات تندیس.

صلاحی، جاوید. (1388). بزهکاری اطفال و نوجوانان. تهران: نشر میزان، چاپ ششم.

قنبری، سعید (1388). رابطه سبک‌های فرزندپروری با نشانه های درونی‌سازی شده در کودکان. مجله علوم رفتاری. دوره 3. شماره 2

کی‌نیا، مهدی. (1382). مبانی جرم­شناسی، جامعه­شناسی جنایی. تهران: مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران، چاپ نهم. 

مساواتی آذر، مجید. (1384). آسیب­شناسی اجتماعی ایران (جامعه­شناسی انحرافات). تبریز: انتشارات نوبل، چاپ اول.

مهرابی زاده، مهناز. نجاریان، بهمن(1379). رابطه شیوه های فرزند پروری با سلامت روانی و هماهنگی مولفه های خود پنداشت. مجله روان شناسی . شماره 13.

مومنی، فرشته. امیری، شعله(1386). بررسی رابطه مین انواع سبک‌های فرزندپروری والدین و بروز علائم بی‌اشتهایی روانی در دختران نوجوان 14 تا 17 ساله شهر اصفهان. فصلنامه خانواده پژوهی. دوره3. شماره 12.

میر‌خلیلی، سید‌محمود. (1385). پیش­گیری از جرم. پایان­نامه کارشناسی‌ارشد حقوق کیفری و جرم­شناسی. دانشگاه تهران. پردیس قم.   

ولد، جرج. ( 1388). جرم‌شناسی نظری، ترجمه علی شجاعی. تهران: انتشارات سمت، چاپ سوم.

Baumrind, D. (1971) . Current patterns of parental authority. Developmental Psychology Monographs, 4,1−102.

Barber, N. (2000) . Why parents matter. Westport CT: Bergin & Garvey.

Bornstein, M. (2002) . Handbook on parenting: children and parenting (Vol 1). Mahwah NJ: Lawrence Erlbaum Publishers.

Cassidy, T (2011), Family background and environment, psychological distress, juvenile delinquency, Psychology, 2, 941- 947.

Diaz Y. Association between parenting and child behavior problems among latino mothers and children. Maryland: Maryland university;2005.

Laible, D., & Thompson, R. (2002) . Mother-child conflict in toddler years: Lessons in emotion, morality, and relationships. Child Development,73,1187 −1203.

Mize, J. & Pettit, G. (1997) . Mothers. social coaching, mother-child relationship style and children. s peer ompetence: Is the medium the message. Child Development, 68, 312 − 332.

Nwamaka, O (2010), Influence of parenting styles on adolescent delinquency in delta central senatorial district, Edo Journal of Counseling, 3, 58- 86.

Querido, J.G., Warner, T.D. & Eyberg, S.M. (2002) . Parenting styles and child behavior in African-American families of pre-school children. Journal of Clinical Child Psychology, 31, 272 − 277 .

Reitz E.Dekovic M. Meijer A.M.Relations between parenting and externalizing and internalizing problem behavior in early adolescence. J Adolesc. 2006 Jun;29(3):419- 36. Epub 2005 Sep 15.

Stewart K. Internalizing symptoms of children and parenting practices: A exploratory study. MSc Thesis. USA: UTAH University; 2001.

Steinberg L, Lamborn SD, Darling N, Mounts NS, Dornbusch SM. Over-time changes in adjustment and competence among adolescents from authoritative, authoritarian, indulgent, and neglectful families. Child Dev. 1994 Jun;65(3):754-70.

Tom, B., Chong, A., Kadirvelu, A and Khoo, Y (2012), Parenting styles and self- efficacy of adolescents: alaysian scenario, Global journal of human social Science, 12, 18- 25.

Williams LR, Degnan KA, Perez-Edgar KE, Henderson HA, Rubin KH, Pine DS, et al.Impact of behavioral inhibition and parenting style on internalizing and externalizing from early children through adolescence. J Abnorm Child Psychol. 2009 Nov;37(8):1063-75. doi: 10.1007/s10802-009-9331-3.