بررسی توانایی‌های جسمانی روسای کوپ انتظامی استان همدان

نویسندگان

درون سازمانی

چکیده

یکی از عرصه‌های مهم آمادگی جسمانی، سنجش مهارت‌ها و توانایی‌های انسان‌ها می‌باشد که در آن، قابلیت‌هایی اندازه‌گیری می‌شود که آمادگی فرد را برای انجام اعمال روزانه عمومی و حرفه‌ای معین می‌کند. از جمله عناصری که در موفقیت بخش‌های انتظامی در جامعه مؤثرند. فرماندهان کوپ‌ها می‌باشند. این تحقیق به دنبال آن است تا میزان آمادگی جسمانی رؤسای کوپ انتظامی استان همدان را در سال 1393 بررسی نماید. نوع تحقیق کاربردی و به صورت توصیفی انجام شده است. جامعۀ آماری تحقیق رؤسای کوپ انتظامی استان همدان به تعداد هفتاد نفر بود که به صورت تمام شمار به‌عنوان آزمودنی تحقیق انتخاب شدند. اطلاعات گردآوری شده برای تدوین مبانی نظری با بهره‌گیری از مصاحبه و اسناد موجود و یافته‌های تحقیق و مستندات مربوط به انجام سنجش آمادگی جسمانی به صورت عملی بوده است. تحلیل داده‌ها با بهره‌گیری از نرم‌افزار SPSS و برای تعیین خصوصیات جامعه آماری از جداول فراوانی آمار توصیفی و از آمار استنباطی با بهره گیری از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف استفاده شد.
یافته‌های پژوهش نشان داد که میزان آمادگی جسمانی آزمودنی‌ها در سه آزمون دراز نشست، شنای سوئدی و سرعت در حد مطلوب و میانگین دوی استقامت کم‌تر از حد مطلوب می‌باشد. علاوه بر این، یافته‌های تحقیق نشان داد که 80 % از رؤسای کوپ‌های انتظامی استان همدان دارای اضافه وزن و در خطر چاقی، 17% دارای وزن طبیعی و 3% از آنها مبتلا به چاقی هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study of mass communication effects on military Commanders performance with emphasis on the 197 System in Hamadan Province

نویسنده [English]

  • Mohammad masumi
چکیده [English]

one of the most important elements of fitness,is analysis skills and humains abilities where analyse the skills that shows the person`s fitness for doing dailypublicandprofessionalactions.
one of the usefull elements to reach success in disciplinary section are the Coop`scommanders.
The purpose of this study is to findout hamedan`s Coop Commander`s fitness in 1393.this research is practical-descriptive. The statistical society of this research were 70 Commanders of Coop diciplinary in Hamedan province that were chosen randomly for this test;the gatherd information for preparing theoretical basics is done by using interview,available documents,researcher`s results and documention of practical fitness analysis.analysing the data is done by SPSS software and determining the particulars of statiscal society is done by statistical-descriptive tables and perceived statistics, by using KOLMOGROF ESMIRNOF test.
the results of this research showed that the level of this fitness test was so far as possible(desirable)in these 3 tests:sit-up,push up,the speed desirable andendurancerunning.
in addition to that,the results of this research showed that 80% of hamedan`s disciplinary Coop commanders have over weight by the risk of obesity,17% with normal weight and 3% have the obesity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • fitness
  • Coop`sCommanders
  • hamedancity