بررسی تاثیر خانواده نابسامان در گرایش فرزندان نوجوان به بزه کاری در شهرهمدان

نویسندگان

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر خانواده نابسامان در گرایش فرزندان نوجوان به بزه کاری در شهرهمدان می باشد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ روش های جمع آوری اطلاعات توصیفی پیمایشی می باشد جامعه آماری این تحقیق شامل خانواده نابسامان در گرایش فرزندان نوجوان به بزه کاری در سال 1395 می باشد، که40 نفر به عنوان نمونه و به روش تصادفی انتخاب شدند. در این پژوهش از یک پرسشنامه محقق ساخته برای سنجش متغیرهای تحقیق استفاده شده است که همه سوالات آن از نوع بسته است. این پرسش نامه براساس طیف لیکرت 5گزینه ای می باشد، روایی این پرسش نامه توسط افراد نخبه مورد تایید واقع شده است، مقدار آلفای کرونباخ بدست آمده برای پرسشنامه تحقیق904/ 0 به دست آمده که این نشان دهنده پایایی این پرسش نامه می باشد. در بخش آمار استنباطی از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف به منظور بررسی نرمال بودن متغیرها بهره می بریم، همچنین از آزمون دوجمله ای تحت نرم افزار SPSS ویرایش 20استفاده نموده است. نتایج پژوهش حاضر نشان داد: وضعیت خانوادگی بر بزه کاری فرزندان نوجوان تاثیرگذار است، همچنین نتایج نشان دادآشفتگی های خانوادگی، وضعیت اقتصادی خانواده، وضعیت باورها و اعتقادات مذهبی خانواده بر بزه کاری تاثیرگذار است ولی وضعیت اجتماعی خانواده بر بزه کاری فرزندان نوجوان پسر تاثیرگذار نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of dysfunctional family oriented offense teenage children in Hamadan

نویسندگان [English]

  • moein khazaei
  • somaeh rastgo fard
چکیده [English]

The purpose of this research is studying effects of disorganized family in trends of adolescent children to crime in Hamedan. The present study is applied in terms of the objective, so it is descriptive-geodesic in terms of the methods of collecting information. The statistical society of this study is including disorganized family in trends of adolescent children to crime in the 1395, which due to the lack of cooperation, 40 of them were selected randomly as a simple. A made questionnaire, which all questions are closed-type, was used to evaluation of research variables. On the basis of Licort range, this questionnaire is a 5 option test. The authenticity of study is approved by elite individuals, and the value of obtained Cronbach’s alpha is 0/904 which represents the reliability of it. We utilize Kolmogorov-Smirnov test in order to reviews of being normal variables in the section of inferential statistics, also we use a two-sentence test under SPSS software (edited 20). The results of the present study showed that: family status affects on crime of adolescent children, as well family turmoil, family economy, family beliefs and religious beliefs affects on crime of them. But the social status of family does not affect on crime of adolescent children

کلیدواژه‌ها [English]

  • disorganized family
  • trends of children to crime