بررسی نقش شبکه های اجتماعی بر بروز پدیده طلاق در زوجین 20 تا 30 ساله استان همدان در 6 ماهه اول سال

نویسندگان

چکیده

چکیده :
تحقیق حاضر با هدف « بررسی نقش شبکه های اجتماعی بر بروز پدیده طلاق در زوجین 20 تا 30 ساله استان همدان در 6 ماهه اول سال » انجام می گیرد. روش تحقیق توصیفی- پیمایشی و نوع تحقیق کاربردی است. جامعه آماری تحقیق کلیه زوجین 20 تا 30 ساله استان همدان در 6 ماهه اول سال می باشد که بر اساس آخرین آمار 1040 نفر می باشند که تعداد 281 نفر از آنها به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه‌ای و میدانی است. جهت جمع‌آوری داده‌ها، از پرسشنامه شبکه های اجتماعی استفاده شده است که پایایی پرسشنامه از طریق ضریب آلفای کرونباخ ، 83/0 به دست آمد. جهت تحلیل داده ‏ها و آزمون فرضیه ها، از تی تک متغیره و آزمون فریدمن استفاده شده است. نتایج آزمون‌های آماری نشان‌دهنده آن است که شبکه های اجتماعی بر بروز پدیده طلاق در زوجین 20 تا 30 ساله استان همدان در 6 ماهه اول سال نقش مثبت و معناداری دارد. نتایج آزمون تی تک متغیره همچنین نشان داد که هر یک از ابعاد شبکه های اجتماعی (میزان استفاده، نوع استفاده و میزان اعتماد به کاربران) بر بروز پدیده طلاق نقش مثبت و معناداری دارد. در نهایت آزمون فریدمن نشان داد که رتبه‌بندی اظهارات پاسخگویان در هر یک از ابعاد شبکه های اجتماعی بر بروز پدیده طلاق در زوجین 20 تا 30 ساله استان همدان ، به ترتیب شامل؛میزان استفاده، میزان اعتماد به کاربران و نوع استفاده می باشد که نتایج آزمون نشان داد که معنادار می باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Social Networks on the phenomenon of divorce in 20 to 30 years Couples in the first 6 months of the year in the Hamadan province

چکیده [English]

Abstract: The purpose of the research was analysis of The Role of Social Networks on the phenomenon of divorce in 20 to 30 years Couples in the first 6 months of the year in the Hamadan province. The statistical population involved all of 1040 in 20 to 30 years Couples in the Hamadan province and 281 peaple were chosen by random sampling based on Cokran estimated sample size. The present study was descriptive and correlational study. In order to measure the variables used in the study of made-reasercher questionnaire was used to collect data. The validity of the questionnaires was confirmed by the experts in the field. The reliability of the questionnaire was measured using Cronbach alpha. It showed that the reliability of questionnaires was 0.83. Collected data with the aid at spss statistical software with descriptive and inference method (such one- Sampled T-test) were analyzed. The research results obtained with t test indicated that there was a positive role Social Networks and all components of (The use, type of use and the reliability to users) on the phenomenon of divorce in 20 to 30 years Couples in the first 6 months of the year in the Hamadan province. Furthermore, results of Friedman test showed that Ranking Factors Social Networks on the phenomenon of divorce include: The use, the reliability to users and type of use

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Networking
  • divorce
  • Information and Communication Technology