شناخت تأثیر بیکاری در گرایش جوانان به اعتیاد با تأکید بر عوامل جمعیت‌شناختی شهر همدان سال 94

نویسندگان

درون سازمانی

چکیده

این پژوهش با عنوان «شناخت تأثیر بیکاری در گرایش جوانان به اعتیاد با تأکید بر عوامل جمعیت شناختی» انجام‌شده است. روش تحقیق حاضر، روش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعۀ آماری مورد مطالعه را کلیۀ جوانان دختر و پسر معتاد شهر همدان در محدوده سنی 15-40 ساله شهرستان همدان در سال 1394 تشکیل داده که بر اساس اطلاعات موجود تعداد کل این افراد 2680 نفر است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران برابر با 336 نفر برآورد شده و واحدهای تحلیل با شیوۀ طبقه بندی ساده انتخاب گردیدند. برای گردآوری اطلاعات، از یک پرسشنامۀ محقق‌ساخته استفاده گردید. روایی پرسشنامه‌ها به شیوۀ صوری و محتوایی و سنجش پایایی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ انجام گردید که میزان پایایی حاصله در تمامی متغیرها بالاتر از 7/0 به‌دست آمد. جهت تجزیه‌وتحلیل اطلاعات، از آمار توصیفی جهت توصیف اطلاعات و در بخش آمار استنباطی و جهت آزمون فرضیه‌های تحقیق از آزمون‌های رگرسیون خطی ساده، t گروه‌های مستقل، تحلیل واریانس یک‌طرفه و رگرسیون خطی چند متغیری استفاده گردید. کلیه اطلاعات پژوهش با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخۀ 23 تجزیه‌وتحلیل و توسط نرم‌افزار AMOS آزمون مدل شد. نتایج این بررسی نشان داد که بین عوامل سه‌گانه مورد مطالعه در راستای بیکاری و اعتیاد به مواد مخدر یعنی نابرابری در فرصت‌های شغلی، فقر فرهنگی ناشی از بیکاری، فقر مادی ناشی از بیکاری، و عوامل جمعیت شناختی یعنی جنسیت، سن و میزان تحصیلات هر سه مؤلفۀ اقتصادی بر روی گرایش به اعتیاد جوانان شهرستان همدان اثر داشته اما از بین مؤلفه‌های جمعیت شناختی تنها سن اثر معنادار داشته و میزان تحصیلات و جنسیت عوامل اثرگذار بر گرایش به اعتیاد مواد مخدر شناسایی نشدند..

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

understanding the impact of unemployment on the tendency of youth people to drug addiction with emphasis on demographic factors

نویسندگان [English]

  • Reza Nori
  • ali babaeyan
چکیده [English]

This study has done entitled “ understanding the impact of unemployment on the tendency of youth people to drug addiction with emphasis on demographic factors.”
The present research is a descriptive method of correlation. The studied statistical society includes all the addicted young boys and girls at the age of 15 to 40 in Hamedan province in 1394 that based on available data the number of these people is 2680. Using Cohran formula, the sample mass is estimated 336 people and units of analysis were chosen randomly. A researcher questionnaire was used in order to gather the information.by Using Cronbach Alpha coefficient, validity of the questionnaire content and stability of the evaluation were done and the acquired amount of the stability for all factors was achieved higher than 0.7. To analyze the information, the descriptive statics were used to describe it and to test hypothesis research in statistical inference area, simple linear regression test, independent T groups, unilateral analysis of variance and multi variable linear regression were utilized.All the information of the study were analyzed using the SPSS 23 software and modeled by AMOS. The result of this study stated that between 3 studied factors as to unemployment and drug`s addiction: inequalities of employment opportunities , cultural poverty and the pauperism resulting from unemployment and demographic factor, gender, age and education all 3 economic factors, had an impact on hamedan`s youth tendency to the drug addiction. But among demographic factors there is just age wich had significant influence and the of the education and gender were not found as influential factors on the drug addiction`s tendency.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Unemployment
  • drug addiction
  • young
  • Hamedan