بررسی عوامل مؤثر بر میزان تجربۀ مزاحمت خیابانی (مطالعۀ موردی: زنان 18 تا 35 سال شهرستان همدان)

نویسندگان

درون سازمانی

چکیده

هدف کلی این پژوهش بررسی، توصیف، تفسیر و درک زنان نسبت به علل بزه دیدگی و قربانی شدن زنان در فضاهای شهری است. جامعۀ آماری مورد مطالعۀ کلیۀ زنان بین 18 تا 35 سال هستند که بر اساس فرمول کوکران (326) خانم به‌عنوان نمونه انتخاب شد. در طراحی پرسشنامۀ از پرسشنامه‌های استاندارد مزاحمت جنسی (فرچایلد، 2007؛ لرد،2009) استفاده شده است. از آلفای کرونباخ نیز به‌منظور به‌دست آوردن روایی تحقیق استفاده شده است که آلفای کرونباخ برای طیف میزان تجربه مزاحمت خیابانی در سطح 85/ است. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها به‌وسیله تحلیل واریانس، آزمون F و آزمون T و همچنین آزمون ضریب همبستگی پیرسون صورت گرفته است. طبق یافته‌های تحقیق بین نوع آرایش، نوع پوشش، نابسامانی محل سکونت و میزان تجربه مزاحمت جنسی رابطه وجود دارد؛ همچنین بر اساس نتایج تحقیق بین حضور پلیس در سطح شهر و مزاحمت جنسی رابطۀ معنادار و معکوسی وجود دارد. مسألۀ بعدی بررسی رابطۀ بین وضعیت تأهل، میزان تحصیلات، سن و میزان تجربه مزاحمت جنسی زنان است که خروجی تحلیل آماری رابطه معناداری را بین افراد متأهل و مجرد متصور نیست. بنابراین، می‌توان گفت که تجربه مزاحمت خیابانی در خانم‌ها ربطی به وضعیت تأهل و تحصیلات و سن آن‌ها ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors affecting the experience of street harassment Study women (18-35) in the Hamadan province

نویسندگان [English]

  • Mohammad Eskandari
  • Mostafa Zarei
  • Dawod Doagoyan
چکیده [English]

The purpose of this study is to describe, interpret, and understand of the causes of women being victim and victimization of women in urban areas. The population of the study is all women between 18 and 35 years old based on Cochran formula (326) women were chosen. Standardized questionnaires were used in the questionnaire of sexual harassment. Cronbach's alpha was used in order to gain validity. The Cronbach's alpha for the whole of experience of street harassment is at the level of 85 percent. Analysis of the data by analysis of variance F test and t test and Pearson correlation coefficient test was conducted. There is a relationship according to research findings between the makeup type, cover type, residence disorder and the experience of sexual harassment. There is also a relationship based on the results between police presence in the city and sexual harassment. The next issue is investigating the relationship between marital status, educational level, and age and experience of sexual harassment. There is not a significant relationship between married and unmarried based on statistical analysis output. So we could say that there is no relationship between married, education and age in women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • street harassment
  • Sexual Violence
  • Coverage and Makeup