اثر بخشی آموزش مدیریت خشم بر کاهش الگوهای خشونت در روابط زوجین در شهر همدان

نویسندگان

چکیده

چکیده
پژوهش حاضر به منظورتعیین اثر بخشی آموزش مدیریت خشم در کاهش الگوهای خشونت وسلامت روان زوجین در شهر همدان انجام شد. روش پژوهش نیمه آزمایشی است وبرای انجام آن از بین زوجینی که به مرکز مشاوره نیروی انتظامی شهر همدان مراجعه کرده بودند ، 40 آزمودنی به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب وبه طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. گروه آزمایش طی 8 جلسه تحت برنامۀ آموزشی مدیریت خشم قرار گرفتند. داده ها با استفاده از پرسش نامه های سلامت روان و خشونت خانوادگی قبل وبعد از مداخلات جمع آوری شدن و به وسیله تحلیل کواریانس تحلیل شد. یافته های پژوهش نشان داد که آموزش مهارت های مدیریت خشم می تواند خشونت خانوادگی را به طور معنا داری کاهش داده و سلامت روان زوجین را افزایش دهد. میان گروه های آزمایش وکنترل از لحاظ خشونت خانگی وسلامت روان تفاوت معنا داری وجود دارد. نتایج این پژوهش شواهدی را پیشنهاد می کند که آموزش مهارت های مدیریت خشم روش مناسبی برای کاهش خشونت خانوادگی ودر نتیجه بهبود سلامت روان زوجین می باشد. آموزش مدیریت احتمالاً از طریق تقویت مهارت های رفتاری تنظیم و تغییر کرده و ایجاد هیجانات خوشایند به زوجین کمک می کند که خشونت خودشان را کاهش دهند، در اثر این تغییرات مطلوب رفتاری و هیجانی سلامت روان زوجین بهبودیافت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

the effectiveness of anger management training in reducing violence and mental health patterns of couples in the city of Hamedan

نویسندگان [English]

  • bahareh rasoli
  • Yadollah Khoramabadi
چکیده [English]

Objectives and purpose: This study aimed to determine the effectiveness of anger management training in reducing violence and mental health patterns of couples in the city of Hamedan.
Method: This research method is quasi-experimental and in order to do it, among couples who were referred to counseling center, 40 people by sampling method selected randomly and were replaced into two experimental and control groups. Experimental group have been undergone over 8 sessions of anger management training programs. Data were collected from the questionnaires of mental health and domestic (family) violence cst-2 before and after the intervention process (Pre- and post-intervention process) and were analyzed by analysis of covariance.
Findings: The findings of this research showed that training the anger management skills can significantly reduce domestic (family) violence and increase mental health of the couples. There is a significant difference between the experimental and control groups in terms of domestic violence and mental health.
Discussion: The results of this research suggest that the training of anger management skills is a good way to reduce domestic (family) violence and thereby leads to improving the mental health of the couples. Training of anger management may be set and changed through behavioral skills and will help to create a pleasant emotions for couples to reduce their own violence, in the effect of these desired changes behavior and mental health of couples were improved

کلیدواژه‌ها [English]

  • vandalism
  • social security
  • Police
  • social disorder
  • family harshness