بررسی عوامل مرتبط با گرایش دختران و زنان 45-9 ساله شهر همدان نسبت به حجاب در سال 1394

نویسندگان

چکیده

هدف اصلی این مطالعه استفاده از تئوری رفتار برنامه‌ریزی شدة آجزن، جهت شناسایی عوامل مرتبط با گرایش دختران و زنان9-45ساله شهر همدان نسبت به حجاب می‌باشد. این مطالعه از نوع کاربردی با روش توصیفی - پیمایشی در سال 94 بر روی 900 نفر از دختران و زنان 45-9 ساله شهر همدان انجام گرفت. آزمودنی‌ها با روش نمونه‌گیری چند‌مرحله‌ای انتخاب شدند و با تکمیل پرسشنامة محقق‌ساخته در این پژوهش شرکت کردند. داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS و با کمک آزمون های آماری توصیفی و تحلیلی تجزیه و تحلیل گردید. نتایج نشان داد که میانگین نمرة سازه‌های تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده شامل نگرش، هنجارهای انتزاعی و کنترل رفتاری درک شده با میانگین نمرة رفتار ارتباط آماری معنی‌دار داشت. نگرش نسبت به حجاب و قصد رفتاری دو پیش‌گویی کنندة مهم رفتار حجاب بودند. سازه‌های نگرش و هنجارهای انتزاعی با تأثیر مثبت و کنترل رفتاری درک شده با تأثیر معکوس بر روی قصد رفتاری برای انجام رفتار حجاب بسیار حائز اهمیت می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Examine factors associated with tendency to veil among girls and women aged 9-45 in Hamadan in 2015

نویسندگان [English]

  • Haji Mohamad Mahdian Nasab
  • Babak Moeini
چکیده [English]

Objectives and purpose: Veil is considered as one of the important social and religious issues. Islamic attire for women as an external and internal shield against strangers lead to family, moral immunity and most importantly social security. Therefore, the main objective of this study is to use the theory of planned behavior Ajzen and to determine factors associated with 4-59 girls and women tend to veil.
Method: this study is done in the method of descriptive-survey in 2015 to 900 girls and women aged 9-45 in Hamedan. Subjects are selected by multi-stage sampling. They are participated in this study by completing the researchers' questionnaire. The collected data are analyzed by SPSS and descriptive and inferential statistical tests.
Findings: the results showed that the mean score of constructs of the theory of planned behavior included attitudes, subjective norms, and perceived behavioral control with an average score of statistically significant relationship the tendency to veil and behavioral intention are two important predictors of behavior. The construct of attitudes and subjective norms and perceived behavioral control with adverse effects on behavioral intention to perform the behavior of veil is very essential.
Discussion: According to the results of this study, design programs and instruction messages could be very beneficial in order to promote the veil based on the theory of planned behavior. The results could be used in universities, cultural centers, counseling center, police commander social department and other organizations and institutes involved in social security.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Islamic veil
  • Theory of Planned Behavior
  • Attitude
  • behavioral intention
  • subjective norm