بررسی رابطه رهبری خدمتگزار و توانمندسازی کارکنان ) مورد مطالعه: ستاد فرماندهی انتظامی استان همدان(

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: تغییرات محیط کار سازمان‌ها را مجبور نموده که به‌منظور بقای خود در دنیای متلاطم امروزی، در سیستم‌های مدیریت خود بازبینی و بازنگری کنند و در اینجا است که توانمندسازی کارکنان به موضوع اصلی در ارتباط با عملکردهای رهبری و مدیریت تبدیل می‌گردد. رهبران خدمتگزار همواره تمایل زیادی به پرورش کارکنان و تأثیر بر رشد و پیشرفت سازمان نشان می‌دهند. ازاین‌رو، هدف این تحقیق بررسی رابطه رهبری خدمتگزار و توانمندسازی کارکنان می‌باشد.
روش: این مطالعه از نوع کاربردی با روش توصیفی- پیمایشی در سال 94 بر روی کارکنان ستاد فرماندهی انتظامی استان همدان انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق، 407 نفر بود که از این میان 197 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند، 220 پرسشنامه توزیع و 200 پرسشنامه جمع‌آوری شد و آزمودنی‌ها با استفاده از شماره پرسنلی و روش نمونه‌گیری تصادفی نظام‌مند انتخاب شدند. و با تکمیل پرسشنامه محقق ساخته در این پژوهش شرکت کردند. داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از نرم‌افزار SPSS و با کمک آزمون‌های آماری توصیفی و تحلیلی تجزیه‌وتحلیل گردید.
یافته‌ها: نتایج نشان داد بین رهبری خدمتگزار و توانمندسازی کارکنان ارتباط آماری معنی‌دار وجود دارد. همچنین نتایج وجود رابطه‌ی مثبت و معنی‌داری بین تمامی ابعاد رهبری خدمتگزار شامل خدمت‌رسانی، تواضع و فروتنی، قابلیت اعتماد و مهرورزی با توانمندسازی کارکنان را تأیید می‌کند.
بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج این مطالعه و تأیید وجود ارتباط مثبت و معنی‌دار بین رهبری خدمتگزار و توانمندسازی کارکنان، توجه به این سبک رهبری و ابعاد آن بسیار حائز اهمیت می‌باشد، و پیشنهاد می‌شود آموزش‌های لازم در خصوص سبک رهبری برای مدیران سازمان در نظر گرفته شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

.Examine relationship between Servant Leadership and empowerment Case study: (Hamadan Province Police Headquarters)

چکیده [English]

Context and purpose: Change in workplace has made organizations to review and revise management systems in order to survive in today's rapidly changing world. Here, empowerment converts to the main topic in relation to management and leadership functions.
Servant leaders always show a great desire to develop employees and to impact on growth and development of organization. The purpose of this study was to investigate the relationship between servant leadership and empowerment.
Method: This study was conducted on the employees of Hamadan police headquarters with descriptive-survey method in 2015. The population was 407 in which 197 were selected as samples. 220 questionnaire were distributed and 200 of them were collected. Subjects were selected by personnel number and random sampling. They participated in this study by completing the researchers' questionnaire. The data were analyzed by SPSS software and descriptive and inferential statistical tests.
Findings: The results show that there is a statistically significant relationship between servant leadership and empowerment. In addition, the results verified the significant and positive relationship between all of the dimensions of servant leadership such as serving, humility and modesty, reliability and kindness and empowerment.
Discussion: According to this study and the verification of positive and significant relationship between servant leadership and empowering employees, considering this style and its dimensions are vital. It is suggested that the required trainings in terms of the style of leadership should be directed toward organizational managers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Leadership
  • Leadership Style
  • Servant leadership
  • Empowerment
  • staff