جایگاه فریضۀ امر به معروف و نهی از منکردر پیشگیری از عدم رعایت حجاب شرعی با مطالعۀ موردی شهرستان همدان

نویسندگان

چکیده

هدف: پژوهش حاضر بررسی سیاست تقنینی امر به معروف و نهی از منکر در کاهش جرم بدحجابی با مطالعه موردی شهرستان همدان است.
روش پژوهش حاضر، یک مطالعۀ توصیفی از نوع علمی مقایسه‌ای و جامعۀ آماری پژوهش شامل تمامی صاحب‌نظران در عرصۀ فرهنگی و متولیان قضایی در سال 94 بوده که از این افراد، تعداد 144 نفر (90 نفر مردو 54 نفر زن) به‌عنوان نمونه و به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از پرسشنامة با طیف لیکرت، جمع‌آوری گردید و در تعداد 144 پرسشنامه در قالب 30 گویه در اختیار جامعه آماری در دسترس قرار گرفت. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از روش‌های آماری آزمون ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن و نیز نرم‌افزار SPSS استفاده شد.
یافتة‌ها: نتایج حاصله در بین 4 طیف (قضات، دانشجویان، روحانیون، ضابطین) سطح معنا‌داری را با توجه به ضرایب حاصله نشان داد که عدم وجود سیاست تقنینی مناسب 72/0، تهاجم فرهنگی 65/0، و فقدان تعمیق ارزش‌ها و آموزه‌های دینی 59/0، به ترتیب مهم‌ترین عوامل گرایش به عدم رعایت حجاب شرعی در نتیجۀ مغفول ماندن این تأسیس فقهی و حقوقی در جامعه است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Status of the Proclamation of the Promotion of Virtue and the Prevention of Vice in Preventing Failure to Comply religious Hijab: Hamedan City Case Study

نویسندگان [English]

  • Mohsan Fathi
  • Shahrdad Darabi
چکیده [English]

Context and purpose: The present study was conducted with the aim of investigating the policy of promotion of virtue and prevention of vice in decreasing the crime rate of unveilings by a case study of Hamadan.
Method: The research method is a descriptive, comparative study. The statistical population of the study consisted of all the experts in the field of culture and judiciary in 1394, of these, 144 subjects (90 men and 54 women) were selected as sample with the method of available sampling. Data were collected using a Likert scale questionnaire. A total of 144 questionnaires were distributed to the statistical community in a format of 30 items. Pearson correlation coefficient and Spearman correlation test and SPSS software were used for data analysis .
Findings and Discussion: The results of the four spectra (judges, students, clerics, enforcement officials) showed a significant level with respect to the obtained coefficients in which the lack of proper legislative policy (0.72), the cultural invasion was (0.65), and the lack of a deepening and teachings of religious values was (0.59), respectfully, are the most important factors in the tendency to disregard the religious hijab as a result of neglecting this legal establishment in society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Promotion of Virtue and the Prevention of Vice
  • Prevention of crime
  • Preventive Criminology