احصاء راهبردهای توسعه فرهنگی پلیس در تحقق نظم ارگانیک (مطالعه تحقق پیشگیری از بزه‎کاری و بزه‌دیدگی با نگاه نظری به رویکرد مردم‌گرا در توسعه نوین و نظریه پلیس جامعه‌محور)

نویسنده

چکیده

از نتایج نظریه پلیس‌جامعه‌محور و رویکرد توسعه مردم‌گرا در تفکر توسعه نوین، می‌توان از منظر تئوریک، مشارکت مردم و توانمندسازی آنها را به عنوان عامل تحقق نظم ارگانیک انتظار داشت. به این مفهوم که جامعه با توانمند شدن قادر است که نظم ارگانیک را در قالب خودسازماندگی اجتماعی و در قالب هدایت و رهبری نهادهای مسئول به پیش ببرد. در این تحقیق آنچه از دل نظم ارگانیک مدنظر است مبحث پیشگیری از بزه‌کاری و بزه‌دیدگی است. این تحقیق با شیوه اسنادی و کتابخانه‌ای و با روش توصیفی و استنتاجی به دنبال تعیین و تبیین اهداف و برنامه‌های استراتژیک‌ برای پلیس در جهت توسعه فرهنگی جامعه در تحقق امنیت اجتماعی خودسازمانده (نظم ارگانیک) در پیشگیری از بزه‌کاری و بزه‌دیگی است. چهار راهبرد احصاء شده در این تحقیق عبارتند از: راهبرد اطلاع‌رسانی آموزه‌های دینی و راهبرد اطلاع‌رسانی قواعد اجتماعی و مهارت‌های زندگی به عنوان راهبردهای توسعه فرهنگی برای جلوگیری از بزه‌کاری افراد؛ و همچنین راهبرد اطلاع‌رسانی توصیه‌ها و هشدارهای پلیسی و راهبرد اطلاع‌رسانی طرح‌ها و خدمات انتظامی به عنوان راهبردهای توسعه فرهنگی برای جلوگیری از بزه‌دیدگی افراد در این مقاله مطرح شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Recognizing development strategies of police in order to achieve organic system (The study of prevention of delinquency and crime by looking at the view on populism approach in modern development and social-oriented police ideas)

نویسنده [English]

  • ali karimi khozani
چکیده [English]

Context and purpose: As it is stated in this study, public participation and empowerment are considered as factors fulfilling organic system resulted from social-oriented police and populism development in modern development thinking. It means that society can advance organic system by empowerment in a social self-organized context and leading and managing responsible bodies.
Method: In this study, the important thing in organic system is prevention of delinquency and crime. This study seeks to determine and explain the objectives and strategic plans for police toward social cultural development in fulfilling self-organized social security (organic order) for preventing delinquency and crime by documentary-library and inferential-descriptive methods.
Findings and Discussion: Four strategies recognized in this study are as follow: Informing strategy of religious teachings and informing strategy for social rules and life skills as cultural development strategies for preventing crime as well as informing strategy of police warnings and suggestions and informing strategy and police service as cultural development strategies for preventing crime are discussed in this research

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural development
  • social-oriented police
  • organic order
  • Crime
  • Delinquency
  • modern development