عوامل سازمانی مؤثر در نگهداشت کارکنان پلیس‌های تخصصی

نویسندگان

چکیده

هر چقدر سازمان در نگهداشت نیروی انسانی توانمند خود بکوشد، توانسته سرمایه انسانی وارزش انسانی خود را حفظ نموده و بر عملکرد وبهره‏وری خود تأثیر شگرفی بگذارد. عوامل بسیاری که در نگهداشت کارکنان می‌تواند مؤثر باشد شناسایی و مورد بررسی قرار گرفته اند. ولی در بخش نگهداشت کارکنان پلیس‌های تخصصی نارسائی‌هایی به چشم می‌خورد . سازمان ناجا در مورد نگهداشت کارکنان، بخصوص کارکنان پلیس‌های تخصصی، نقش اصلی و کلیدی دارد تا بتواند نقش‌های اصلی خود را به خوبی ایفا کند. لذا با این اوصاف، عوامل سازمانی مؤثر که محقق قابل تحقیق و بررسی می‌داند، عبارتند از: (انگیزش، سبک مدیریت، شایسته سالاری، امکان ارتقای شغلی، فن آوری و تجهیزات) این تحقیق فرضیه ندارد و از نظر هدف، کاربردی، با ماهیت توصیفی، تحلیلی و پیمایشی است. جامعۀ آماری این پژوهش کارکنان و رؤسای پلیس‌های تخصصی فرماندهی انتظامی استان همدان می باشد. که تعداد آنها 550 نفر می باشد. ابزار سنجش این تحقیق، پرسشنامة محقق ساخته شامل 28 سؤال بسته که پایایی آن با آلفای کرونباخ 92/ . تعیین گردیده SPSS و تجزیه و تحلیل داده‌ها با بهره‌گیری از مبانی نظری و یافته‌های آماری به‌صورت طبقه‌ای، تصادفی- ( افسرارشد- افسرجزء – درجه دار) انتخاب و نتایج حاصله نشان می‏دهد شایسته سالاری – سبک مدیریتی- انگیزش –امکان ارتقاء- تجهیزات و فن‌آوری در ماندگاری و حفظ و صیانت و نگهداشت کارکنان پلیس‌های تخصصی در سازمان مؤثر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Organizational factors affecting the maintenance of police specialized personnel

نویسندگان [English]

  • Ayub Karami
  • yusef Mohhamadi Moghadam
  • Hossein Zolfaghari
چکیده [English]

Context and purpose: The more an organization is struggling to maintain its capable manpower, it has managed to maintain its human capital and human value and will have a profound impact on performance and productivity. Many factors that can be effective in maintaining employees are identified and studied. But in the maintenance of specialized police staff, there are failures. The IRIP has a key role in maintaining staff, especially the staff of the specialized police. Therefore, the effective organizational factors that the researcher considers for investigating and reviewing are: (Motivation, management style, meritocracy, career enhancement, technology and equipment).
Method:This research has no hypothesis and in terms of purpose, it is applicable, with descriptive, analytical and survey nature. The statistical population of this research are specialized staff and police chiefs of Hamadan Province Police Command, which number is 550 people.
Findings and Discussion: The instrument for measuring this research was a researcher-made questionnaire consisting of 28 closed questions, which its reliability was determined by Cronbach's alpha 0/92. Data analysis was selected using a theoretical basis and statistical findings as categorical, random (senior officer- subaltern- noncommissioned officer). The results show that meritocracy - managerial style - motivation - promotion -equipment and technology are effective in maintaining and retention and keeping specialized police officers in the organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Staff maintenance
  • specialized police
  • Meritocracy
  • career promotion
  • Motivation