مقایسه اختلالات روانی معتادین با و بدون متادون درمانی در بین زندانیان شهر همدان

نویسندگان

چکیده

اعتیاد به مواد مخدر، یک بیماری مزمن و عود کننده است و در درمان باید علاوه بر سم زدایی و درمان نگاه دارنده به مسایل روانی و عوامل به وجود آورنده اعتیاد نیز توجه گردد تا از عود مجدد و برگشت بیماری پیشگیری شود. پژوهش حاضر، با هدف مقایسه اختلالات روانی معتادان با و بدون درمان متادون در بین زندانیان انجام گرفت. روش پژوهش حاضر از نوع پژوهش‌های علی – مقایسه ای است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه معتادان زندان مرکزی شهر همدان بودند که در پاییز 1393 در زندان بسر می برند. نمونه انتخابی شامل 35 معتاد تحت درمان نگهدارنده و 35 نفر معتاد بدون درمان متادون بود که به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه MMPI استفاده شد. معتادین در هشت بعد بالینی، هیپوکندری، افسردگی، هیستری، سایکوپاتی، پارانویا، پسیکاستنی، اسکیزفرنیا و هیپومانی مورد سنجش قرار گرفتند. برای آزمون فرضیه‌ها از تحلیل واریانس چند متغیره، آزمون لون، آزمون ام باکس، آزمون لامبدای ویلکز و یومن ویتنی استفاده شد. یافته ها تفاوت معنادار در پنج بعد: علایم هیپوکندری 01/ 0>P (95/18 =F )، افسردگی 01 /0>P (24/91=F)، سایکوپاتی 01/0>P (09/45=F )، پسیکاستنی01/0>P (43/16=F ) و اسکیزوفرنیا 01/0>P (90/2-=z) در دو گروه (معتادین با و بدون متادون درمانی) مشاهده گردید و در ابعاد هیستری 01/0P= (95/6=F )، پارانویا 213/0P= (24/1=z) و هیپومانی 331/0P= (92/0=F ) تفاوت معنادار نبود. در مجموع نتایج نشان می‌دهند افرادی که تحت درمان با متادون هستند کمتر از گروه بدون درمان با متادون در معرض آسیب های روانی هستند و متادون درمانی در کاهش اختلالات روانی موثر می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

نویسندگان [English]

  • ebrahim sohrabivafa
  • daryoush amimi
چکیده [English]

The addiction to drug is a disease can be returned. In cure methods mental disorders and addict causing factors in addition to detoxification and inhibitive cure should be cared to prevent further returning. This research shows the comparison of the mental disorders of drug addicts with and without Methadone among prisoners. Method: This is a comparative research that the group studied are the all addicts in central prison in Hamadan in autumn of 1393.the experimental group includes 35 addicts with inhibitive cure and 35 addicts without Methadon.To gather the data MMPI questionnaire is used. The addicts are observed in eight clinical aspects: Hypochondriasis, depression, Hysteria, psychopathic, paranoia, psychasthenia, Schizophrenia, Hypomania. To analyze the data 5 tests are used: multivariate analysis of variance, leven test, mbox test, wilks lambda test, umann whitney test. Data analysis: meaningful significance are obtained in two groups (addicts with and without Methadone ) in 5 aspects: Hypochondriasis signs p<0/01 (F=18/95), depression p<0/01 (F=91/24), psychopathic p<0/01 (F=45/09), psychasthenia p<0/01 (F=16/43), Schizophrenia p<0/01 (z=-2/90), and there is no meaningful significance in Hysteria p<0/01 (F=6/95), paranoia p<0/213 (z=1/24), Hypomania p<0/331 (F=0/92). Conclusion: This research could show the persons with Methadone are less affected by mental disorders than the persons without Methadone.Methadonteraphy is affective in decrease of mental disorders

کلیدواژه‌ها [English]

  • mental disorders
  • addicts in prison
  • questionnaire MMPI